НАЧАЛО » българия

Правителството се разпореди с имоти

fb
3E news
fb
17-07-2019 02:09:00
fb

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждането на пътен надлез на жп участъка Пловдив - Бургас, в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг с тайно наддаване административни помещения, които не се използват от дружеството. Имотите се намират село Млекарево, община Нова Загора; село Нареченски бани, община Асеновград и село Раково, община Сливен. Продажбата на всеки от обектите ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Имотите не са необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД.

Недвижими имоти, собственост на „Земинвест“ ЕАД, гр. София, ще бъдат продадени чрез търг, при начални цени не по-ниски от пазарната стойност, определени от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България. „Земинвест“ ЕАД е търговско дружество със сто процента държавно участие, в което правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на дружеството, се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич получава за управление имот с площ 213.68 кв. м в град Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда в гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5. До момента имотът е управляван от областния управител на област Добрич, но е с отпаднала необходимост. Той ще се използва за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич.

На община Варна се прехвърля собствеността върху имот и част от имот - частна държавна собственост, за предоставяне на социални услуги. Общината ще изгради Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост. Имотите се намират в гр. Варна и представляват подблоково пространство с канцеларии, сервизни помещения и прилежащи изби с площ 272,81 кв. м на първия етаж в триетажна сграда в ж.к. „Дружба“ и самостоятелен обект с площ 179 кв. м на трети етаж в сграда на ул. „Кавала“ № 1-а в район „Одесос“. Центърът за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания ще бъде създаден по процедурата за подкрепа за лица с увреждания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Министерството на културата получава за управление държавен имот в град Костинброд с цел опазване на групова недвижима културна ценност. Той представляван терен с площ 19 978 кв. м, попадащ в обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“, който е групова археологическа недвижима културна ценност. До момента имотът е управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

От Министерството на образуванието и науката се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост, намиращ се на бул. „Цариградско шосе“ № 125 в град София, поради отпаднала за ведомството необходимост. Имотът е с площ 69 260 кв. м. и към настоящия момент не се използва пряко от МОН. Предвижда се в последствие той да бъде предоставен за управление на ведомствата, ползващи построените в имота сгради.

Министерски съвет
план
актуализация
инвестиции
По статията работи:

Георги Велев