НАЧАЛО » българия

Опазването на горите ще е новост по мярка "Агрокология и климат" в селската програма

fb
3E news
fb
03-01-2014 01:36:00
fb

Новото по мярка „Агроекология и климат” в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2013-2020 ще са горскоекологичните мерки, които ще са свързани и с борбата с климатичните промени, съобщи за 3e-news.net Едита Дифова от Българското дружество за защита на птиците. През новия програмен период във всички оперативни програми основен акцент ще имат възобновяемите ресурси и опазването на климата. В Оперативна програма „Околна среда” се предвижда изцяло нова мярка за дейности, които ще намаляват негативното влияние върху климата. Една от тях ще бъде вероятно алтернативно отопление, тъй като ползването на дърва за огрев е един от най-големите замърсители в населените места.  

 Още мерки за опазване на застрашената червеногуша гъска

По отношение опазване на птиците в земеделските земи  с орнитологично значение т.нар направление ВПС4 от мярка Агроекологични плащания, което ние предложихме е мярка за червеногушите гъски, които са световно застрашен вид, каза Дифова.  Предложението е към площите с които се кандидатства да се засяват и отглеждат 50% зърнено -житни култури като се ротира с царевица. Освен това там където предшественик култура не е била царевица да се хвърлят 40кг/ха царевични зърна в нивите с поникнала пшеница еднократно през ноември.  

 В същото време остават мерките за опазване на царския орел и египетския лешояд, за зимуващите видове гъски, за ливадния блатар и

запазване на стърнищата през зимата от същото направление ВПС4. Запазва се и ВПС1, поддържане на затревени площи с косене и паша, пасторализъм (традиционни практики за сезонна паша), контрол на почвената ерозия.

По другите направления от мярката предстои още работа, сред тях биологичното растениевъдство,  биологично пчеларство, традиционно отглеждане на овощни видове, опазване на застрашени от изчезване местни породи.

Мярката ще се финансира отново с 30% от ресурса на ПРСР

Към момента може да се каже категорично, че ресурсът на мярката „Агроекология и климат” и през новия програмен период ще бъде около 30% от ресурсът на цялата Програма за развитие на селските райони. Една от основните промени е въвеждането на задължителния зелен компонент като задължение за получаването на зелените плащания на площ, но в какво точно ще се изразява това задължение още не е напълно ясно, подчерта Дифова. Не е ясно и какви ще са конкретните промени в изискванията към кандидатите по всички от дейностите, които ще работят и през следващия програмен период. Ще трябва да изчакаме докато се избистри още картинката, поясни Дифова. През януари престои още много работа, предвижда се разработването на цялата ПРСР.

Слабият интерес се дължи на слабата популярност

До момента всъщност оценка на агроекологичните дейности по отношение биоразнообразието все още не е правена, обобщи Дифова. Мерки като ВПС1 (поддържане на затревени площи и паша), пасторализъм са сред най-атрактивните за земеделските стопани.  Други дейности като например по ВПС4 (опазване на застрашени видове), които са по-специфични имат много по-малко кандидати. Основната причина е липсата на популяризиране сред земеделските стопани и насърчаве на кандидатстването.

 А това е една от основните цели на мярката- да се увеличи разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие. Една от добрите практики е въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение.

Подпомага се опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури. Мярката цели и насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени от промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи. В тези дейнсоти се включва подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии.

С мярка „Агроекология” се финансира поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта, запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници. Предвижда се още подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000.

Максималната субсидия по  дейностите от мярката може да бъде 900 евро на ха и до 200 евро за животно.

Агроекология и климат
ПРСР
червеногуша гъска
финансиране
По статията работи: