НАЧАЛО » българия

Обява на „ЧЕЗ Разпределение България“: Търг за продажба на урегулиран имот в Кресна

19.12.2014 г. от 10.00 часа, заседателна зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330

fb
3E news
fb
19-11-2014 10:58:00
fb

О Б Я В А

 

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 228 т.11 /13.06.2014г.на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

О Б Я В Я В А

На 19.12.2014 г. от 10.00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за „Продажба на: Урегулиран поземлен имот XVI, отреден за пл.№ 335 в кв.17, по действащия план на Кресна с площ 1080 кв.м. с построените в него:Ателие със зп – 71.10 кв.м., Гараж зп – 16.57 кв. м.; Гараж зп – 15.70 кв. м.; Гараж зп – 18.24 кв. м.;

 

Административния адрес на имота е : в гр.Кресна, ул.В. Коларов № 3, община Кресна, област Благоевград

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 135 398.21/ сто тридесет и пет хиляди двеста и триста деветдесет и осем лева 21 ст. / без ДДС;

Стъпка за наддаване: 5 %(6 769.00лв. ) / шест хиляди седемстотин шестдесет и девет лева /

върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

 

         

       

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот

Лице за контакт

Телефон

E - mail

Имот гр.Кресна, ул.В. Коларов № 3, община Кресна, област Благоевград

 

Марлен Иванова

+359 887 144 155

marlen.ivanova@cez.bg

 

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая № 4 ет.2 до 18.12.2014 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBANBG65CITI 9250 1005 0048 02BIC/SWIFT,CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център,ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 18.12.2014 г.,

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 26 824.00 лв. )/ двадесет и шест хиляди осемстотин двадесет и четири лева / се внася в банкова сметка на ЧЕЗ Разпределение България АД: IBANBG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFTCITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯдо 17.00 часа на18.12.2014 г.,

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 18.12.2014 г.,внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова, GSM 0887 144 155,e-mail:marlen.ivanova@cez.bg   

ЧЕЗ Разпределение България
обява за търг
продажба на имот
По статията работи:

Галина Александрова