НАЧАЛО » българия

Обедняваме бавно

Средната заплата в домакинство е 467 лева, отчете НСИ

fb
3E news
fb
24-11-2010 02:46:53
fb

 

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2010 г. е 932 лв. и спрямо същото тримесечие на 2009 г. намалява с 2.2%, обяви НСИ. Основната част от този доход се формира от работната заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за тримесечието е 80.7%. При пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходни периоди от време, а при работната заплата се регистрира относително и номинално намаление.


На първо място в структурата на общия доход продължава да бъде работната заплата, като основен източник на доход за домакинствата. През третото тримесечие на 2010 г. тя е 467 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.3% по-малко спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 50.2%, което е по-малко с 1.1 процентни пункта за сравняваните периоди от време.
Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 2.1 процентни пункта и съставлява 30.5% от него. През третото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 4.9%, достигайки 284 лв. средно на лице от домакинство.
През третото тримесечие на 2010 г. доходите от самостоятелна заетост почти се запазват без изменение спрямо същото тримесечие на миналата година. В абсолютна стойност тези доходи са 65 лв. средно на лице от домакинство, а като относителен дял представляват 7.0% от структурата на общия доход.


По статията работи:

Admin Admin