Нови промени в Закона за енергетиката целят отпушването на проекти за 390 млн. лв.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи вече няма да могат да отказват достъп. Създава се правна рамка за операторите на зарядни станции за електромобили

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи вече няма да могат да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Това става ясно от промените в Закона за енергетиката на Министерски съвет, внесени в Народното събрание.
Възможността за отказ  се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия.

Ограничаването на достъпа се отнася за вече присъединени ползватели.

С други изменения на закона се въвежда задължението, при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи да мотивират писмено решението си. В момента изрично изискване за писмено мотивиране не съществува в законодателството. По този начин, според вносителите ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.
 
С промените в Закона за енергетиката се забранява също прехвърлянето на персонала на оператора на преносна мрежа, към предприятия, изпълняващи някоя от дейностите по производство или доставка.

Поставят се изисквания и към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор. Той трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката, експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.

Освен това с предложените промени се създава необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

Регламентират се фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка, ползватели на услуга за зареждане на електрически превозни средства. Предвижда се регламентация относно присъединяване към мрежа на зарядна точка за зареждане на електрически превозни средства. Въвеждат се изисквания към оператора на мрежата, във връзка с монтиране на интелигентни измервателни системи при присъединяване.
Регламентират се и правомощията на КЕВР предвид изпълнението от негова страна на задълженията по REMIT.


Новите поправки в Закона за енергетиката целят облекчаване на режима при строителството на обекти, свързани с енергийната инфраструктура на страната и по-конкретно изграждането на електропреносната система. В момента по редица проекти от европейско значение има договорено финансиране от 390 млн. лв., но изграждането е затруднено от пропуски в настоящото законодателство, отбелязват вносителите.

Промените  касаят въпросите за учредяване на вещни права, в частност право на строеж или сервитутна право за изграждане на линейни енергийни обекти, касаят електроенергийния и газовия сектор и инвестициите, осъществявани от всеки от операторите на мрежи.

Действащият закон за енергетиката предвижда учредяване на право на строеж, както и изграждане на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. По този начин за линейните обекти понастоящем е възприет режим, сходен с режима на чл. 63 от Закона за собствеността, като не се прави разлика между видовете енергийни обекти, което утежнява осъществяването на инвестиционните намерения на енергийните предприятия. Липсата на легална дефиниция в настоящия закон по отношение на линейните енергийни обекти затруднява практическото прилагане на закона.

Противоречията в законите водят и до забавяне в развитието на енергийната инфраструктура, като изграждането на един електропровод може да продължи 10 години и повече, констатират вносителите. В същото време това е свързано с оскъпяване на инвестициите, заплащане на неустойки на изпълнителите и на собствениците на предвидените за присъединяване обекти и загуби на финансиране, коментират вносителите. Като пример в подкрепа на твърдението си те посочват изграждането на ветроенергийните паркове в района на гр. Каварна. В случая става въпрос за заплатена неустойка от електропреносното предприятие на ветропарковете, поради невъзможност за изнасяне на цялата произведена от тях електроенергия поради забавянето на трасето от порядъка на 35 млн. лв. при обща сметна стойност на изградения електропровод от 12 млн. лв.

Другият пример е за изграждането на електропровод от 400 киловолта в района Пловдив - Хисар -Карлово, финансиран със заем от ЕБВР, при който окончателният ПУП/ПП е влязъл в сила през март 2008 г., но процедурите за учредяване на право на строеж продължават до 2012 г. В резултат платените неустойки достигат 8 млн. лв.
В резултат на утежнения режим по изграждане на линейна инфраструктура е застрашено изпълнението в срок на проекти за развитие на електропреносната мрежа, които към момента са с договори с осигурено финансиране на стойност от 390 млн. лв.

Една от целите на законопроекта е да бъде направено разграничение в случаите на разрешаване изграждането на площадкови енергийни обекти от случаите на разрешаване прокарването/изграждането на линейни енергийни обекти, като за последните е необходимо и достатъчно условие е възникването на законов сервитут.

Изрично се урежда възможността за възмездно придобиване на собствеността върху имоти частна държавна или общинска собственост без търг или конкурс за изграждане или разширение на площадкови енергийни обекти, както и на надземни или подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци.

Посоченото възмездно придобиване на собственост вместо възмездно придобиване на право на строеж отчита интересите на двете страни, се казва още в предложенията за поправки. В документа се коментира и определянето на размера и изплащането на обезщетения на сервитутите на енергийни обекти. В същото време по същество се запазва настоящата регулация на енергийния закон, дефинираща сервитутите.

 

http://parliament.bg/bills/44/802-01-23.pdf


Предложенията за изменение и допълнение са с цел пълно и точно транспортиране в националното законодателство на изискванията на двете директиви - за вътрешния електроенергиен пазар (Електрическа директива) и вътрешния пазар на природен газ (Газова директива). Накратко измененията целят отстраняване на допуснати пропуски в сега действащият енергиен закон.

Транспортират се и разпоредбите на директивата на ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативните горива в предмета на регулиране на Закона за енергетиката. Също така разпоредбата за учредяване на вещни права се привежда в съответствие с общата регулация по Закона за собствеността.  В частност става въпрос за учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти. В измененията се дава дефиниция на понятието „линейни обекти“.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари