КЕВР ще подложи на обществено обсъждане 10-годишния план на ЕСО за развитие на електропреносната мрежа на България


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще подложи на обществено обсъждане планът за развитие на електропреносната мрежа на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за периода 2018 – 2027 г. Документът е разработен от специалисти и съдържа както анализ на потреблението на електроенергия, така и на производствените мощности, така и на прогнозните. В документа се проследява и развитието електропреносната мрежа, включително изграждане на нови мощности, капацитетите на системата, необходимостта от инвестиции и междусистемната свързаност.


Приети са два основни сценария за развитие на потреблението на електрическа енергия – максимален и минимален, обяснява в доклада си работната група към енергийния регулатор.


При максималния сценарий за брутното потребление на електрическа енергия без помпи се предвижда увеличаване на електропотреблението от 2018 г. с умерени темпове.

В този сценарий е заложено забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 г. се очаква брутното потребление да достигне 40 510 000 МWh.

При минималния сценарий е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период, поради по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Към 2017 г. се очаква брутното потребление на електрическа енергия да достигне 37 960 000 Мwh.

Прогнозата за развитие на производствените мощности на България не включва хидроенергийните комплекси по река Дунав, които са класически, но едновременно попадат в групата на  възобновяемите източници (ВИ). Тяхното разглеждане изисква  препроектиране в съответствие с действащите природоопазващи и икономически критерии. Поради неопределеността на този процес в План не са предвидени такива работни мощности.
Както става ясно от документа, проектите за АЕЦ „Белене“ и „Горна Арда“  и този път не с включени от експертите на ЕСО в прогнозите.

В Планът се припомня, че с решение на Народното събрание (Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2012 г.) и Решение No 250 от 29.03.2012 г.  на Министерския съвет на Република България, е прекратено изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“. Проектът с изграждане на нов ядрен енергиен блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй” при най-оптимистичната прогноза  се очаква да влезе в редовна експлоатация след 2027 г., поради дългите съгласувателни процедури, които тепърва предстоят. Това се подкрепя и от прогнозата на Европейската комисия (ЕК) до 2050 г., в която въвеждане на допълнителна ядрена мощност в България се предвижда едва след 2035 г.

Поради изложените аргументи, вариант с нова ядрена мощност ще бъде взет предвид при следващи обновявания на Десетгодишния план.

В Десетгодишния план за периода 2018 - 2027 г. операторът на електропреносна система посочва, че от началото на 2018 г. е направена промяна в собствеността на ТЕЦ „Варна“ ЕАД, което ще доведе до изменение на стратегическите планове за развитие на централата. Изготвянето на евентуална прогноза за участието на централата в пазара на електроенергия в България изисква подготовка на задълбочен и комплексен бизнес план,  какъвто инвеститорът посочва, че предстои тепърва да бъде изготвен. По същество, наличието на ТЕЦ „Варна“ ЕАД  не налага допълнителни инвестиции в електропреносната мрежа, които да бъдат отразени в настоящия план за развитието  на мрежата.

Тенденцията за внедряване на ВИ и след 2020 г. в рамките на Европейския съюз (ЕС) се запазва, макар и при по-умерени темпове на развитие и икономически обосновани схеми за изкупуване на електрическата енергия.

ЕСО ЕАД не разглежда проекта „Горна Арда” в настоящия план поради замразяване от страна на инвеститорите, като посочва, че при промяна на решението на инвеститорите ще бъде включен в следващите планове за развитие на електропреносната мрежа.

При разработването на Десетгодишния план за периода 2018- 2027 г. операторът предполага изготвянето на единствен сценарий, за който са взети предвид следните основни предпоставки:

- удължаване експлоатацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй” с постепенно увеличаване на максималните мощности;

 - изграждане на договорените за присъединяване мощности по §18 от ЗЕВИ, както и изграждане на заявените когенериращи мощности с приоритетно изкупуване на електроенергията;

 - разполагаеми са блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна ЕАД с първичен енергиен  източник, природен газ;- изграждане на икономически ефективни малки ВИ по чл.24 от ЗЕВИ;

 - изграждане на икономически ефективни ВИ по чл.25 от ЗЕВИ, но извън обхвата
на чл.24 от същия закон, които са способни да се конкурират за доставки на електроенергия на свободния пазар.

Към края на 2017 г. въведените в експлоатация ВИ са, както следва: ВЕЦ (без помпи) –2340 MW,  ВяЕЦ – 701 MW, ФЕЦ –1043 MW, биомаса и биогаз –78 MW.

След допитване до инвеститорите във ВИ със сключени договори за присъединяване към електропреносната мрежа, ЕСО ЕАД предвижда увеличение общо за периода 2018 –2026 г. За ВяЕЦ увеличението е с 141MW, за ФЕЦ –161MW, за ВЕЦ –35MW, за БиоЕЦ –64 MW, или общо предвидени ВИ за присъединяване  – 401MW.

Предвидено е през 2018 г. да се извърши реконструкция на  ядрени енергоблокове No 5 и No 6 в АЕЦ „Козлодуй“, вследствие на която максималната работна активна мощност на всеки блок ще достигне 1050 MW. За развитието на електропреносната мрежа на страната в перспектива до 2027 г., определящи се явяват мощностните и електроенергийните баланси при максималния вариант на прогнозата за развитие на потреблението на електрическа енергия.

За периода 2018-2027 г. са планирани за изграждане общо 1 277 МW нови мощности, от които 401 MW ВИ.

Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на ЕЕС за периода на Десетгодишния план за периода 2018-2027 г.
са в размер на 1 291 773 хил. лв., от които 148 932 хил. лв. или 11,53% са привлечени европейски средства, основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение.
ЕСО ЕАД планира да инвестира средно по 10% от посочения общ размер на инвестициите за периода на Плана, като за периода 2018 - 2020 г. дружеството възнамерява да направи инвестиции в размер на 377 386 хил. лв. или 29,21% от общия размер на инвестициите,
посочени в Плана.

Размерът на инвестициите, разпределени по години е описан в следващата таблица:

Година Разходи за инвестиции (хил. лв.)

2018 г. - 120 032
2019 г.-  128 474
2020 г. - 128 880

От представения одитиран годишен финансов отчет на ЕСО ЕАД за 2017 г. е видно, че дружеството е понижило печалбата си от оперативната дейност през 2017 г. с 64,23% или 28 236 хил. лв., спрямо 78 931 хил. лв. за 2016 г. Въпреки отчетения спад на печалбата, коефициентът на обща ликвидност за 2017 г. е в размер на 5,28, който определя високи стойности, което е доказателство за възможността на дружеството да покрива текущите си задължения със собствени средства.

Коефициентът за финансова автономност е в размер на 4,91, който показва, че дружеството разполага с достатъчно собствени средства да покрива задълженията си. След анализ на състоянието на ЕСО ЕАД на база представения одитиран годишен финансов отчет за 2017 г. може да се направи извод, че дружеството запазва добро финансово състояние и ще разполага със средства за изпълнение на инвестиционната си  програма.

ЕСО ЕАД е разработило бизнес програма с прогнозни парични потоци за периода 2018-2020г.
Коефициентът на обща ликвидност за  периода 2018-2020 г.  определя високи стойности и бележи ръст, което е доказателство за  възможността на дружеството да покрива текущите си задължения със собствени средства, като 2018 г. е в размер на 5,53, за
2019 г. е в размер на 5,60 и за 2020 г. е в размер на 5,75.

Въз основа на гореизложеното, ако ЕСО ЕАД спази заложените параметри в бизнес програмата си и продължи да отчита добри финансови резултати, ще разполага с достатъчно налични средства, за да изпълни инвестиционната програма в Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018 -2027 г., се казва в доклада на работната група, която предлага десетгодишният план за развитие на електроенергийната система да бъде приет от регулатора.

Припомняме, че ЕСО публикува преди няколко месеца 10-годишния план за развитие на мрежата на интернет страницата си.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари