НАЧАЛО » българия

КЕВР постави на ВиК Стрелча 3-дневен срок да информира за проблемите

Дружеството да каже какви мерки е предприело за възстановяване на водоснабдяването за потребителите иска регулаторът

fb
Маринела Арабаджиева
fb
11-06-2019 16:43:00
fb

Във връзка с публикувани информации в национални медии за преустановено водоснабдяване за потребители от гр. Стрелча, на основание чл. 23, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, във връзка с чл. 114 от   Административнопроцесуалния кодекс, КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая.   Това съобщиха от пресцентъра на водния регулатор.

С писмо на председателя на КЕВР до управителя на „Водоснабдяване и Канализация-С" ЕООД, гр.Стрелча  регулаторът изисква в 3-дневен срок дружеството да представи становище по изнесените в публикациите проблеми. ВиК операторът трябва да изготви писмен доклад за   населените места и броя на жителите, засегнати от нарушеното водоснабдяване, експлоатационното състояние на поддържаните ВиК активи,  компрометираните водоизточници, както и за броя и резултатите от взетите проби за качество на питейната вода от момента на възникване на проблема. Дружеството следва да информира подробно и за установените причини, довели до рязко влошаване на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.

От особена важност за регулатора е ВиК операторът да предостави в указания срок и информация за начина, по който потребителите са уведомени за прекъсване на водоснабдяването. Необходимо е дружеството да посочи и дали е изпълнило задължението си съгласно неговите Общи условия да осигури алтернативно водоснабдяване на населението с питейна вода, включително с водоноски, както и дали и как е оповестило тяхното местоположение.   

В отговора си„ВиК-С" ЕООД, гр.Стрелча следва да информира Комисията за  извършваните или предстоящи дейности /включително съвместно с други институции/   за възстановяване на водоснабдителната услуга, като посочи конкретни срокове за тяхното изпълнение.

Копие на писмото на КЕВР до „ВиК-С" ЕООД, гр.Стрелча  е изпратенои до кмета на гр.Стрелча г-н Стойно Чачов. 

 

КЕВР ще продължава да осъществява контрол върху дейността на всички ВиК дружества с оглед стриктно изпълнение на техните задължения съгласно Общите им условия за предоставяне нанепрекъсваеми и качествениводоснабдителни. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще  налага съответни санкции в съответствие с действащата нормативна уредба.

Маринела Арабаджиева
виж още ...


виж още ...


виж още ...