НАЧАЛО » българия

Енергийното министерство отчита ръст в производството на въглища и електроенергия

Природният газ губи позиция за трета поредна година

fb
3E news
fb
20-04-2015 03:11:00
fb

 

Министерство на енергетиката публикува годишния бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Р. България през 2014 г. Документът е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2014 г., който се изготвя на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предприятия в страната.

 

Ръст от 9,4% в производство на въглища

 

Добивът на въглища в страната през 2014 г. възлиза на 31,3 млн.т., което е с 9,4% повече в сравнение с 2013 г.

Традиционно в структурата на добитите въглища преобладават лигнитните (93% от общия добив), следвани от кафявите и черните въглища.

 

През 2014 г. основният производител на лигнитни въглища Мини Марица Изток е отчел увеличение от 8,2% на добитите количества от дружеството спрямо предходната година, което се дължи на увеличените количества на  енергийни въглища и брикети.  Дружеството запазва високия си пазарен дял от близо 95%.

 

Добивът на кафяви въглища, който е с дял от 7% в общия, е осъществен основно от Бобовдолския и Пернишкия басейни. Добивът на черни въглища е незначителен (0,3 хил.т.) и е реализиран от Мини Балкан 2000.

 

Потреблението на въглища е предимно за производство на електрическа и топлинна енергия -96,3%, както и за производство на брикети -2,7%.

 

35,6% спад в добива и ръст от 6,1% на вноса на природен газ

 

Добивът на природен газ в страната е 181 млн. куб.м или с 35,6% по-малко  в сравнение с 2013.

Вносът на природен газ е 2725 млн. куб. м, което представлява ръст от 6,1%.

В единственото газово хранилище Чирен са нагнетени 294 млн. куб.м. природен газ и са изтеглени 273 млн. куб м.
 

Потреблението на природен газ в страната за 2014 е с 2635 млн. куб. м, което е с 6,3% по-малко  спрямо 2013.

 

В структурата на потреблението на природен газ с най-голям дял от 36% е сектор Енергетика, следван от Химическата промишленост (28%), Металургия (3%), Строителство 2%, Стъклопроизводство (7%) и Газоразпределителни дружества (17%).
 

Задълбочава се тенденцията на спад в продажбите на природен газ от газоразпределителните дружества  като през 2014 г. той е в размер на 3,9% в сравнение с предходната година

 

През 2014 г. има намаление на транзитираните количества през страната с 6,3% като намалението е при трите направление: Турция, Гърция и Македония.

 

Незначителен добив на нефт

 

Добивът на нефт в България е в незначителни количества. През 2014 добитите количества нефт в страната са с 4,6% по-малко в сравнение с 2013.
 

Потребностите от нефт се обезпечават предимно от внос, при който през 2014 е налице спад от 7,2% спрямо 2013. Произведените нефтопродукти са реализирани както на вътрешния пазар на горива, така и за износ.

 

Ръст в производството на електрическа енергия с 8,4%

 

Брутното производство на електрическа енергия през 2014 е 47,4 ТВтч, което е с 8,4% повече спрямо предходната година. Увеличение има при производството на електрическа енергия от АЕЦ (+12%), ТЕЦ (+10,7%), ВИ (+3,8%) и ТФЕЦ (+1,2%). Заводските и топлофикационните централи са отчитат спад в произведената от тях енергия.

 

В структурата на производството на електрическа енергия доминират  въглищните топлоелектрически централи, следваните от ядрената енергия. Делът на вложените местни енергоносители за производството на електрическа енергия през 2014 е 91%, а на вносните -9%.

Незначителен ръст на брутното вътрешно потребление на електроенергия

 

Брутното вътрешно електроенергийно потребление е в размер на 37,9 ТВтч, което е увеличение с 1% спрямо 2013.


Крайното потребление на електрическа енергия в страната възлиза на 29 ТВтч  (1,5% повече в сравнение с 2013), в т.ч. небитови клиенти -18,4 ТВтч и битови клиенти 10,6 ТВтч.


Търговският износ на електрическа енергия през 2014 е 9,5Твтч, което ес 53,3% повече в сравнение с 2013 и представлява 20% от брутното производство. Делът на свободно договорените количества електрическа енергия, включително и износа се равняват на 43,4%.

        

Производството и потреблението  на топлинна енергия запазват нивата от 2013


Общо произведената топлинна енергия от топлоелектрически, заводски централи и АЕЦ е 15 ТВтч.

В структурно отношение най-голямо е производството от заводските централи (56%), топлофикационните централи (43%) и АЕЦ 1%.
 

Делът на вложените вносни енергоносители за производството на топлинна енергия е 76%, а от местните -24% (ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител)


Общото крайно потребление на топлинна енергия в страната възлиза на 12,4 ТВтч, което е близо до нивото от 2013. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са небитовите клиенти (67%), следвани от битовите клиенти (28%) и бюджетни -5%.


Централизираното топлоснабдяване  се осъществява в 12 големи градове на страната  от централи, извършващи комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. През 2014 от тях са произведени 6,6Твтч топлинна енергия. Крайното потребление на топлинна енергия от тези централи е 4,8 ТВтч. http://www.emi-bg.com/

 

Министерство на енергетиката
природен газ
производство на въглища
Производство на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева