НАЧАЛО » българия

Енергийните дружества искат прецизиране на промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия

fb
3E news
fb
03-06-2019 05:09:00
fb

Електроразпределителните дружества, НЕК и фотоволтаичната асоциация са по принцип съгласни с промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. Забележките са свързани с прецизиране на текстове, които обаче засягат различни ценови компоненти. Те от своя страна пък се отразяват на разходите на дружествата. Това стана ясно по време на днешното обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на промените в документа.

В доклада на работната група, публикуван по-рано на страницата на енергийния регулатор се коментира  необходимостта от промяна в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия поради последните промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. В частност промените се налагат с излизането на свободния пазар на производителите от 1 до 4 MWна електроенергия от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В тази връзка и за тази група производители отпада досега съществуващият модел на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно производство.

Промените в документа, както се обяснява в доклада,  въвежда яснота относно лицата, които дължат цени за достъп и/или за пренос до/през електропреносната и електроразпределителните мрежи, в т.ч. и в случаите на износ на електрическа енергия с произход Р България. Това от своя страна налага промени в наредбата, които имат отношение към утвърждаване на съответните цени, респективно ценообразуващите им елементи. Касае се също така и за необходимост от промени, свързани с образуването на цена за задължение към обществото. Според работната група новите изменения в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия целят и запълването на някои празнини. „Отделно от това при  прилагането на НРЦЕЕ в производствата по утвърждаване на цени са установени празноти и неточности в съществуващата редакция на акта, във връзка с определянето на компонентата за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“, както и по отношение на лицата, имащи право да предоставят студен резерв, и формирането на размера на пределната стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв и услуги“, обяснява работната група.

Представителят на Националната електрическа компания (НЕК) Венцислав Марков изрази съгласие с предложените изменения, като допълни, че се възползва от възможността за ново предложение в частност той поиска компенсиране на разходите за обществения доставчик за доставка на електроенергия. Той се мотивира с необходимостта от купуване от страна на НЕК (обществен доставчик) на допълнителна енергия от борсата за върналите се от свободния на регулирания пазар клиенти. Както се обясни Марков „липсва механизъм за възстановяване на разходите“.  Другото предложение на Венцислав Марков бе за увеличение на добавката за обществения доставчик да не е 3 % , а 5 %.

Пламен Стефанов, като представител на „Електроразпределение Север“ и ЕНЕРГО-ПРО посочи само, че основното възражение, за което ще бъде внесено и писмено становище касае недостатъчният размер за дейността краен снабдител. Велко Куршумов, от „Електроразпределение Север“ и EVN отказа коментар, но се ангажира с внасяне на писмено становище. Зорница Геново от ЧЕЗ поиска прецизиране на няколко текста, сред които т.нар. компонента за  ценообразуване, като обясни необходимостта от принципи за определянето на разходи.

Предложението, свързано с възможността за промяна на цените по време на самия ценови период заради измененията на цените на газа, в което се иска премахване само на един израз „и/или други променливи разходи), но и свързани и с други текстове от наредбата, по думите на Генова  ограничава правата на дружествата по искане за допълнително компенсиране.


Представителят на фотоволтаичната асоциация Никола Николов от своя страна направи само една забележка, свързана с третиране на производителите на ВЕИ – веднъж като производители с динамично променяща се генерация, което се отнася обаче само за слънчеви и вятърни мощности ,  друг път като обикновени производители, като уточни че част от разходите се предизвикват в системата и поиска прецизиране на текстовете. Той постави въпросът за реално отразяване на разходите, а не механично за всички, тъй като така се увеличава цената им за достъп (с около 90 %).

Председателят на работната група Пламен Младеновски от своя страна, без да визира конкретни виждания на участниците в общественото обсъждане, обърна внимание, че няма смисъл да се правят предложения, които вече веднъж са отхвърлени. В коментар на поисканите прецизирания пък заяви, че направените промени изискват дружествата да са по-добри в прогнозирането.   По отношение на виждането на фотоволтаичната асоциация Младеновски  коментира, че по принцип нямат основание.

Въпросът дали регулаторът все пак ще отчете забележките на дружествата и ще ги отрази ли в разходите им остава открит.

Дружествата от своя страна имат срок от 14 дни за внасяне на становище по помените в Наредбата за регулиране на цената на електрическата енергия. КЕВР от своя страна ще се произнесе с решение след закрито заседание на 21 юни.

 

Вижте още:  http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2019/proekt-izm-dop-nrtee.pdf

 

Докладът на работната група към КЕВР може да бъде прочетен на: http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2019/rep-nrcee.pdf

По статията работи:

Маринела Арабаджиева