НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена на базова енергия от 50.81 лв. за Mwh за 4 февруари

КЕВР назначи Българска Независима Енергийна Борса за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

fb
3E news
fb
03-02-2016 06:00:00
fb

При цена на базовата енергия от 50.81 лв. за MWh с ден за доставка 4 февруари затвори Българската независима енергийна борса. Наддаването стартира при цена от 44.08 лв. за Мвтч. Цената на базовата енергия (от 1 до 24 час) от 50.81 лв.за MWhбе при обем от 6242.40 Мвтч.

Цената на пиковата енергия, търгувана на енергийната борса се установи при ниво от 56.16 лв. за MWh (9- 20 часа) при обем от 3599.6 MWh, а цената на енергията при извънпиковите часове (1-8; 21-24 ) цената бе на ниво от 45.47 лв. за Mwh при обем от 2642.8 Мвтч.

Малко по-рано стана ясно, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е назначила Българска независима енергийна борса (БНЕБ) за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“ (НОПЕ) на територията на Р. България в съответствие с Регламент(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, за период от четири години.

В решението на енергийният регулатор се казва, че Съгласно член 4, пар. 1, изр. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222 всяка държава-членка, която е свързана с електропровод към тръжна зона на друга държава-членка, гарантира, че ще бъдат назначени един или повече НОПЕ, които да извършват единното свързване на пазарите за ден напред и/или в рамките на деня.

По силата на член 4, пар. 2, изр. 2 и 3 от Регламента НОПЕ се назначават за начален срок от четири години, като държавите-членки дават възможност да се кандидатства поне веднъж годишно за назначаване за НОПЕ, с изключение на случаите, когато се прилага член 5, пар. 1. Според последната разпоредба ако държава-членка или в тръжна зона на държава-членка към момента на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2015/1222 вече е налице национален законоустановен монопол за услуги за сделки за ден напред и в рамките на деня, който изключва назначаването на повече от един НОПЕ, тази държава членка има задължение да уведоми Европейската комисията (ЕК) в срок от два месеца след влизането в сила на Регламента и може да откаже назначаването на повече от един НОПЕ за тръжна зона. По смисъла на член 5, пар. 2 от Регламента национален законоустановен монопол е налице, когато националното законодателство предвижда изрично, че не повече от един субект в рамките на държавата-членка или в тръжна зона в държавата-членка може да извършва услуги за сделки за ден напред и в рамките на деня.

Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на територията на страната се издава само една лицензия за дейността организиране на борсов пазар.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
цени на енергията
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева