НАЧАЛО » българия

ЕК предлага рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност

fb
3E news
fb
24-07-2019 02:27:00
fb

Европейската комисия предложи днес рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Документът се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г., съобщението на Комисията относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз от 12 юни 2019 г. и насоките от срещата на върха на държавите от еврозоната от 21 юни 2019 г, съобщи пресофисът на ЕК.

В съобщението на ЕК се подчертава, че инструментът ще помогне на държавите членки от еврозоната и другите участващи държави членки да подобрят устойчивостта на своите икономики и на еврозоната чрез подкрепа за целенасочени реформи и инвестиции. Еврогрупата вече определи основните характеристики на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност.

Спредложенито на ЕК за организиране на управлението на инструмента него се определя рамка за предоставянето на стратегически насоки за реформи и инвестиции, които трябва да бъдат подкрепяни от новия бюджетен инструмент в съответствие с общата рамка за координиране на икономическата политика на ЕС (европейския семестър) и други инструменти на политиката на ЕС, е посочено в съобщението на Еврокомисията.

„Укрепването на европейския Икономически и паричен съюз (ИПС) е основен елемент на работата ми в тази Комисия. Днес правим необходимото, за да може да бъдат представени всички елементи, необходими за успешно и навременно постигане на споразумение относно бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност от съзаконодателите на ЕС. Подкрепата за съгласувани пакети за реформи и инвестиции ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на устойчивостта и подобряване на сближаването, което в крайна сметка ще доведе до по-голямо благоденствие и по-силна Европа“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, както и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

Според Гюнтер Йотингер, европейският комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси: “В бъдеще бюджетът на ЕС ще предоставя финансова подкрепа за комбинирани структурни реформи и инвестиции, предлагани от държавите членки от еврозоната. Това ще подобри ефективността на разходите на ЕС и ще подкрепи сближаването и конкурентоспособността в еврозоната. С днешното ни предложение се въвежда управлението за новия инструмент. Това представлява значително нововъведение в еврозоната“.

Съгласно представеното днес предложение, след обсъждания в рамките на Еврогрупата Съветът ще определя всяка година стратегически насоки за реформите и инвестиционните приоритети за еврозоната като цяло. След това Съветът ще приема и препоръка с конкретни насоки по държави, отправени към всяка държава членка от еврозоната, във връзка с реформите и инвестициите, които ще бъдат подпомагани в рамките на инструмента. И двете стъпки ще бъдат изцяло интегрирани и съобразени с насоките и мерките, предвидени в рамките на европейския семестър. Изпълнението на инструмента ще бъде приведено в съответствие с графика на европейския семестър. То ще бъде също така съгласувано с други политики за инвестиции, като например фондовете по линия на политиката на сближаване на ЕС, Механизма за свързване на Европа и InvestEU, и ще предоставя полезни взаимодействия с тях.

Държавите членки извън еврозоната, участващи във валутния механизъм II, ще могат да участват в бюджетния инструмент на доброволни начала. За тази цел следва да бъдат разработени подходящи договорености, съгласувани с днешното предложение.

По-специално, новата рамка ще даде възможност на държавите членки от еврозоната да:

  1. определят стратегически насоки за реформите и инвестиционните приоритети в еврозоната (като част от препоръката за еврозоната);
  2. ii. предоставят специфични за всяка държава насоки във връзка с реформата и инвестиционните цели, които трябва да бъдат приети паралелно със специфичните за всяка държава препоръки;
  3. получават информация от Комисията за последващите действия, предприети отдържавите членки от еврозоната във връзка с предходните стратегически насоки.

Бюджетният инструмент за конвергенция и конкурентоспособност ще бъде създаден в рамките на предложението за програма за подкрепа на реформите. Очаква се бюджетният инструмент да бъде включен в бюджета на Съюза, а размерът му ще се определи в контекста на преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Предложението на Комисията за програма за подкрепа на реформите от май 2018 г. послужи като основа за провеждане на обсъждания относно бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност в еврозоната. Базиран на бюджета на ЕС, този инструмент ще подпомага държавите членки от еврозоната във връзка с техните целеви пакети от реформи и инвестиции. На срещата на върха на държавите от еврозоната от 14 декември 2018 г. държавните и правителствените ръководители връчиха на Еврогрупата мандат да работи по изготвянето, условията на прилагане и времевата рамка на бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност на еврозоната.

Инструментът следва да бъде част от бюджета на Съюза, и, ако е необходимо, да бъде въведен с изменение на законодателното предложение на Комисията за програма за подкрепа на реформите. На срещата на върха на държавите от еврозоната беше посочено също, че инструментът следва да се основава на критерии и стратегически насоки от страна на държавите членки от еврозоната.

На база на основните елементи, приети в рамките на договореностите на Еврогрупата и подкрепени на срещата на върха на държавите от еврозоната през юни, целта на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност ще бъде да се съдейства за комбинираните структурни реформи и инвестиции в държавите членки от еврозоната, за да се засили потенциалният растеж и да се подобрят устойчивостта и капацитетът за адаптиране на икономиките на държавите от еврозоната. Той ще действа в допълнение към вече съществуващите фондове на ЕС.

Както е посочено в договореностите, държавите членки от еврозоната ще представят на доброволен принцип надлежно обосновани и съгласувани предложения за пакети за реформи и инвестиции, които Комисията ще оцени въз основа на прозрачни критерии. Финансовата подкрепа ще бъде предоставена на траншове, при условие че се постигнат договорените етапни цели. На заседанието на държавите членки от еврозоната в рамките на Съвета, Еврогрупата и срещата на върха на държавите от еврозоната ще бъдат предоставени стратегически ориентири и насоки като част от препоръката на Съвета относно икономическата политика в еврозоната.

Предложение на Комисията за рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност

По статията работи:

Галина Александрова