НАЧАЛО » българия

ЕК оценява екосистемните ползи от Натура 2000 на над 200 млрд. евро

fb
3E news
fb
20-11-2015 03:07:00
fb

Предварителният доклад на Европейската Комисия относно оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията оценява изключително високо природните директиви и призовава за тяхното пълно прилагане. Нещо повече, докладът припомня, че екосистемните ползи от Натура 2000 могат да се оценят на колосалната сума от 200-300 млрд евро годишно.

Това съобщават от инициативата „Зелени закони”, които инициират, съвместно с "Коалиция за да остане природа в България", кампания за набиране на широка обществена подкрепа за запазване на директивите, такива каквито са в момента.

Докладът бе публикуван само седмица преди Конференцията за двете директиви в Брюксел, която се провежда днес, 20 ноември.

Кои са основните моменти в доклада?

Благодарение на двете Директиви е постигнат значителен напредък в създаването на наземната част от мрежата Натура 2000, нейната законова защита и устойчивото ползване на дивата природа. Правилното прилагане на Директивите води до намаляване на пресата върху природата, забавя нейното унищожаване и с времето води до възстановяване на видове и местообитания.

Преките разходи за управление на Натура 2000 в ЕС са оценени на около 5,8 милиарда евро годишно. Допълнително на места има ограничения на определени бизнес инициативи. Има и разходи от щети от някои защитени видове, но като размер загубите от това са твърде незначителни. Същевременно Натура 2000 допринася значително за защитата на европейските видове и местообитания, а екосистемните ползи от нея са оценени за над 200-300 милиарда евро/год.

Допълнително приходи в размер на 50-85 милиарда евро/год. се генерират от туризъм и заетост благодарение на Натура 2000. Така че ползите, осигурени от двете директиви, многократно надхвърлят разходите за тяхното прилагане. Неприлагането им би довело до значителни загуби от екосистемни услуги.

Оценено е, че дори 1% спад в екосистемните услуги произтичащи от прилагането на двете Директиви би довел до ежегодни увеличаващи се загуби от 2-3 милиарда евро/год.

Въпреки, че директивите работят само за опазване на биоразнообразието, то няма доказателства, че те са в противоречие с устойчивото развитие. Точно обратното - те създават благоприятна среда за устойчив бизнес в Европа, се подчертава в доклада.

Така оценката на двете Директиви се насочва към обобщения извод, че няма нужда от тяхната промяна, а има нужда от тяхното все по- пълно прилагане и интегриране във всички сектори.

 

 

ЕК
екосистемни услуги
Натура 2000
екосистемни ползи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева