НАЧАЛО » българия

ЕК заплашва България със съд заради проблеми с функционирането на енергийния пазар

Санкции застрашават страната ни в още четири направления: цифров пазар, финанси, правосъдие и земеделие

fb
3E news
fb
25-01-2018 03:40:00
fb

Европейската комисия дава два месеца на България да изпълни задълженията си по правилното функциониране и укрепването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар. Ако страната ни не коригира пропуските при прилагането на третия енергиен пакет, еврокомисията може да сезира съда на ЕС. Това става ясно от ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки, с който ЕК предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Освен за пропуски при енергийния пазар страната ни е заплашена от санкции и заради неизпълнени ангажименти в още четири направления: Цифров единен пазар; Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари; Правосъдие, потребители и равенство между половете; Земеделие и развитие на селските райони.

Вътрешен енергиен пазар

Европейската комисия поиска от България да транспонира правилно Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО).

Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от енергийните доставчици и производители, за засилване на националните регулатори и за подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите.

Според оценката на Комисията България е транспонирала неправилно няколко изисквания за отделяне, отнасящи се до модела за отделяне на собствеността, до модела за отделяне на независимия преносен оператор и до оператора на разпределителната система.

Освен това България не е транспонирала правилно правилата за свързване към мрежата, като е дала възможност на оператора на газопреносната система да отказва свързване на основание на липса на капацитет на системата.

България разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.  

Цифров единен пазар

Европейската Комисия предявява иск срещу България пред Съда на ЕС за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си право до 1 януари 2016 г. Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на България — 22 226,40 евро на ден.

Производството за установяване на нарушение започна през март 2016 г., а през септември 2016 г. беше изпратено мотивирано становище. Страната ни все още не е уведомила Комисията за всички необходими мерки за транспониране на директивата в националното право.

Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи има за цел стимулиране на сътрудничеството между отделните сектори и използване на синергиите (напр. с енергетиката, водоснабдяването, транспорта) в полза на гражданите чрез създаване на условия за по-ефикасно разгръщане на нова физическа инфраструктура, така че мрежите да могат да се разгръщат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.  

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Европейската комисия поиска от България да транспонира изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II,  Директива 2014/65/ЕС) както и Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС (ДПФИ II) по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги.

Правосъдие, потребители и равенство между половете

Европейската комисия изготви мотивирано становище за България за неизпълнение на задължението за транспониране на разпоредбите относно европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (Директива 2014/41/ЕС) в националното си законодателство. Комисията също така изготви мотивирано становище, с което призовава България да предостави информация за начина, по който Директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното производство (Директива 2013/48/ЕС) е транспонирана в националното ѝ законодателство.

Земеделие и развитие на селските райони

Комисията призовава България да отмени националната рамка в областта на географските указания. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България относно нейния Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. Комисията е на мнение, че националната защита на географските указания не е съвместима с правилата на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012).

Правото на ЕС, в съответствие с последователната съдебна практика — C-478/07 (Budvar, 2009 г.) и C-56/16/P (EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017 г.)  предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските указания, попадащи в неговото приложно поле. България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация, считано от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., и е можела да защитава само съществуващите национални географски указания за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Европейска комисия
санкции
процедури
енергиен пазар
Трети енергиен пакет
България
цифров пазар
финансова стабилност
правосъдие
земеделие
По статията работи:

Галина Александрова