НАЧАЛО » българия

До 30 януари е срокът за сключване на договор за участие в балансираща група

Срокът за сключване на индивидуални договори за участие в специална балансираща група е удължен с решение на ДКЕВР от 24 януари 2014 г.

fb
3E news
fb
28-01-2014 11:11:00
fb

„ЧЕЗ Електро България“ АД кани всички производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, които имат сключени договори за изкупуване на електроенергия с дружеството и до момента не са сключили такъв договор с друг координатор, в срок до 30 януари 2014 г. да сключат с „ЧЕЗ Електро България“ АД договор за участие в специална балансираща група, в качеството му на координатор на специална балансираща група на крайния снабдител.

Срокът за сключване на договорите по чл. 11, т. 9 и т. 14 от Правилата за търговия с електрическа енергия на тези координатори /издадени от ДКЕВР, обн. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г./ е указан в Решение № ПАМ – 1/24.01.2014 г. на ДКЕВР.

На официалния уебсайт на ЧЕЗ www.cez.bg, в секция „Актуално“ са публикувани одобрените от ДКЕВР „Общи условия на договорите за участие на производители в специална балансираща група на краен снабдител с координатор „ЧЕЗ Електро България“ АД“, както и образец на индивидуален договор за участие в специална балансираща група.
За контакт с „ЧЕЗ Електро България“ АД: адрес - гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 140, ет.2, в рамките на работното време от 8:30 до 17:00ч., лице за контакт:  Георги Калпачки, тел.: 02 895 85 43, 02 895 84 05 и 02 895 85 16.

ЧЕЗ
балансираща група
ДКЕВР
По статията работи:

Георги Велев