НАЧАЛО » българия

Доклад описва как само за две години българската енергетика стигна дъното - част 1

Производството на ток от фотоволтаици е скочило със 707%, а от вятър – с 42%

fb
3E news
fb
27-01-2014 01:31:00
fb

Наблюдава се тенденция на намаление на производствата на АЕЦ и ТЕЦ през 2013 г., като тази тенденция се задълбочава през деветмесечието на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Износът на той бележи спад от 21,9% през 2012 г., спрямо предходната. Това се посочва в доклад за Анализ за състоянието на енергетиката 2012-2013 г. , внесен от Министерство на икономиката и енергетиката за обсъждане в  Комисията за енергетика към Народното събрание. Докладът визира и мерките за либерализация на пазара на газ, на електроенергия, а също и подобряването на енергийната ефективност.

 

Общо брутното производство на електроенергия през 9-те месеца на 2013 г.(31 590,1GWh) бележи спад от 12,3% спрямо същия период на 2012 г. (35 490,8 GWh). Тенденцията на спад, като личи от данните обаче започва още през 2011 г., когато спрямо предходната година намалението е със 7,2%.

Производството на електроенергия  от АЕЦ „Козлодуй” за 9-те месеца на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. бележи спад от 13,4%, се посочва в документа.

Общо спадът от производството на ТЕЦ-овете е минус (-) 43,1%, в това число от ТЕЦ „Марица Изток 2” – спад от 37,8%. За сметка на това производството от ВЕИ (включително от ВЕЦ на Националната електрическа компания) бележи скок от 50,7% (увеличението от ВЕЦ на НЕК е 63,9%).

Според структурата на производството,  докато АЕЦ „козлодуй” запазва дела си от 33%, то производството от ТЕЦ „Марица Изток 2” намалява от 22% през 2011 г. до 16% през първите 9 месеца на миналата година, но пък почти двойно се увеличава производството на ВЕЦ на НЕК. В докладът се обръща внимание на редуцираните средства за ремонт на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в състава на електрическата компания.

Специално място в доклада е отделено на проблемът с ВЕИ – вятърни и фотоволтаични централи.

Проблемът ВЕИ

Къв момента към електроенергийната система на страната са присъединени обща 1680 MW централи, използващи вятър и слънце – ВяЕЦ (вятърни) с мощност 677MW и ФЕЦ (фотоволтаични) с мощност 1003MW. През 2009 г. инсталираните мощности от вятърни и фотоволтаични централи са били 341 MW, докато през 2012 г. същите са достигнали инсталирана мощност от 1651 MW. Това показва, че през периода 2010 – 2012 г. са били въведени в експлоатация близо 80% от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната, се казва в Анализа.

Според авторите на анализа това е довело до нарастване на инсталираните мощности през 2012 г. до ръст от 37% на електроенергията, произведена от ВЕИ. Производството от Фотоволтаични централи е нраснало със 707%, а от вятърни – с 42%.

„Повишаването на произведената от ВЕИ електрическа енергия в съчетание с други фактори, като чувствителен спад в потреблението и практически блокиране на износа на електрическа енергия предизвикаха промени в баланса производство-потребление в електроенергийната система  (ЕЕС) на страната. Това доведе до невъзможност до поддържане на баланса на ЕЕС и възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори. В резултат на цитираните обстоятелства се наложи ограничаване на производството на електрическа енергия от конвенционалните централи”, се посочва в доклада, като се обяснява и нивото на разтоварване на конвенционалните мощонсоти и предизвиканите от това щети за тях.

Нормативна база

Като проблем в анализа се посочва и нормативната база при производството на електроенергия, както и нормтивната база, свързана с обществените поръчки.   По отношение на прилагането на изискванията за обществените поръчки в доклада се позовават на становище на АЕЦ „Козлодуй” за несъвместимост на наредбите. „Сега действащият нормативен режим е неадекватен на обществените отношения и не осигурава навременна реакция в предвидените хипотези – задължение на експлоатиращия ядрени съоръжения, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Международните актове, приложими относно експлоатацията и безопасността на ядрени съоръжения”, се казва в доклада.

 Търговия с емисии на парникови газове

При очаквано производство през 2013 г. в размер на 6 590 000 MWh нето, ТЕЦ „Марица Изток 2” прогнозира да емитира около 9 500 000 тона парникови газове. През 2013 г. до момента са закупени 4 900 000 тона на стойност 85,6 млн.лв., от които 1 041 292 тона бяха използвани за изпълнение на задължението към Национален план за разпределение на квоти за 2012 г.

До 30.04.2014 г., за да изпълни задължението си за 2013 г. дружеството дследва да закупи още над 5 600 000 тона квоти за емисии на парникови газове.

Въпреки възможността за дерогация за сектор електроенергетика, ТЕЦ „Марица Изток2” ще трябва да закупува над 70% от емитираните квоти. По този начин разходите за закупуване на квоти за парникови газове се превръщат в основно перо на променливите разходи на дружеството с най-голяма тежест след разходите за въглища, се казва в доклада.

Пренос и износ

От данните за структурата на пренесената електроенергия става ясно, че с 9,6% е намаляла електрическата енергия постъпила в преносната мрежа за 9-те месеца на 2013 г., спрямо същия период на 2012 г.. Тя нараства най-много ог производството от ВЕЦ и ПАВЕЦ (+21,1%), намалява от производителите присъединени към преносната мрежа (- 21,8%), търговския вонс нараства с 70,7%, а нетърговския обмен с 60%. Положителна е тенденцията за клиенти присъединени към преносната мрежа, избрали доставчик.

Споед данните търговският износ на електроенергия за 9-те месеца на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е намалял със 70,25%.

Крайното потребление на небитовите клиенти до септември 2013 г. се е увеличило с 1,58%, спрямо същия период на 2012 г. При битовите клиенти обаче има спад от 5,93% - ако до 09.2012 г. битовите клиенти са потребили 8 048, 60 GWh, то през 09.2013 г. потреблението е било в обем от 7 597,90 GWh.

Според авторите на анализа причина за намаляването на търговския износ (70,25% - от 6 501,30 GWh  до 09.2012 г.на 3 818,50 GWh до 09.2013 г. ) е цената на целената енергия, включена в цената за пренос. Според авторите на анализа след отстраняване на поредица от пречки износът през третото тримесечие на 2013 г. е нараснал вече почти двойно.  Докладът не спестява и проблемите касаещи експлоатацията на енержийните съобръжения, включително и кражбите.

Според анализа, очаква се Брюксел да подкрепи изграждането на 400-киловолтови линии между подстанциите Ветрен и Благоевград и Царевец и Пловдив. Предвижда се и свързване на няколко линии на ТЕЦ AES Гълъбово до Неа Санта в Гърция, до Пловдив и Бургас и до ТЕЦ Контур Глабал Марица Изток 3. Плановете включват и увеличаване на преностата мрежа от 110 KV.

Разчетите на ЕСО за необходимите допълнителни мощности за вторично регулиране за първото полугодие на 2014 г. на база прогнозите за въвеждане на нови мощносит от вятърни и фотоволтаични централи показват нуждата от 924 243 MW*h, с които ЕЕС не разполага.

В перспектива до 2020 г. се очаква ЕЕС на страната да разполага общо с 6 219 MW мощности от ВЕИ, в т.ч. нятърни – 2 558 MW и фотоволтаични – 1 725 MW. Това ще изисква допълнителни инвестиции за изграждане на допълнителни маневрени мощности за упревлението на ЕЕС, както и изграждане на нови съоръжения за присъединяване на ВЕИ към мрежата.

Като се вземат предвид отчетените трудности при управлението на ЕЕС през последните три години, предстоящото въвеждане на около 1200 MW от вятърни ифотоволтаични централи и излизането от експлоатация на 1500 MWбазови мощности през следващите 3 години проблемите в енергетиката ще се задълбочават, ако не се предприемат адекватни действия, се констатира в анализа.

очаквайте: Финансови подробности за състоянието на държавните дружества в сектора

електроенергия
АЕЦ
ТЕЦ "Марица изток 2"
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева