НАЧАЛО » българия

Доклад описва как само за две години българската енергетика стигна дъното - част 2

Финансовото състояние на държавните дружества остава не съвсем добро

fb
3E news
fb
27-01-2014 01:37:00
fb

Финансови резултати на държавните дружества от енергийния сектор

Анализъта на финансовите резултати на държавните дружества от сектора остава не съвсем добро. Както става ясно това се дължи на редица фактори като намалял износ и вътрешно потребление, но заради практики, които пораждат доста въпроси, особено що се касае да задлъжнялостта към БЕХ.

АЕЦ „Козлодуй” ще завърши на печалба с 5 млн.лв. За сравнение през 2012 г. печалбата на дружеството е била 208 млн.лв., става ясно от доклада. В него не се крие, че централата изпитва сериозни финансови затруднения, заради неизпълнение на договорни задължения от страна на НЕК – общият размер на вземанията от Обществения доставчик (към момента на изготвянето на анализа) е 344 млн. лв., в т.ч. 2,8 млн.лв. лихви от просрочие. Това поставя централата пред риск от неизпълнение на нормативни и договорни задължения, се припомня в доклада.Лошото финансово състояние се дължи и на това, че през 2010 г. размерът на отчисления дивидент към БЕХ е бил увеличен от 50% на 80% от печалбата и отпадане на облекчението за приспадане на главниците по държавно гарантираните кредити от печалбата преди разпределяне на дивидент за дължавата.

„Споразумение за разсрочване на дивидент между БЕХ и АЕЦ „Козлодуй” освен дължимия дивидент от 269 млн.лв. дружеството следва да заплати и лихва в размер на 8 млн.лв. като общото задължение нараства до 277 млн.лв., е записано в докада, като става ясно, че освен това тези суми се изплащат на разсрочени вноски от страна на централата.

Намаление на финансовия резултат се отчита и за ТЕЦ „Марица Изток 2”. Дружеството очаква да реализира брутна печалба от 74, 8 млн. лв., което е намаление със 114,2 млн.лв., спрямо 2012 г., се посочва в доклада. Прогнозните приходи от дейността на дружеството на свободния и регулирания пазар се изчисляват насумата от 563, 7 млн.лв.

Заради по-високата цена на въглищата дружеството ще трябва да плати 4 млн.лв. повече, а очакваните разходи за парникови газове са в размер на 112,8 млн.лв. Задължението на ТЕЦ „Марица Изток 2” е в лошо финансово състояние, се казва в доклада.  

Подобно на атомната централа и държавния ТЕЦ  дължи  като дивидент към БЕХ и за консултантски усулги средства на  стойност от 77,8 млн. лв. което е трансформирано в търговски заем., се казва в доклада.  За Дружеството е погасило до 31 октомври 6,3 млн. лв. от главниците по заема като оставан за погасяване 71,5 млн.лв., от които  задължението за дивидент се равнява на 66,2 млн.лв.

Най-трагично остава състоянието на НЕК

Брутното потребление в страната отбелязва спад от 5% в сравнение с данните за 9-те месеза на 2012 г. докладът констатира голямо намаление на потреблението при крайните снабидители и електроразпределителните предприятия с 9%. За сметка на това нарастват потребителите присъединени към преносната мрежа – ръст от 8%.

Търговският износ осъществяван от дружеството бележи също спад  с 41,3% или 2 682 854 MWh. 

Финансов резултат на НЕК за 9-те месеца на 2013 г.  е 113,3 млн.лв. В сравнение със същия период на 2012 г. финансовия резултат се е влошил с 36,1 млн.лв. „Финансовото състояние на НЕК е изключително тежко и компанията работи при изключително неблагоприятни ценови  и икономически условия, поемайки цлия търговски риск и всички негативи на електроенергийния пазар в страната”, се констатира в доклада. Прогнозата е НЕК да приключи на минус от 132,8 млн.лв. 2013 г.

Като фактор за лошото състояние на дружеството се посочва спадът на продажбите на електроенергия -  с 10,6% и разбира се – дежурните ВЕИ.  Реализираните за 9-те месеца на 2013 г. приходи са в размер на 2 203,5 млн.лв. или с 3,4% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.Съответно  приходите за пренос бележат спад  заради пренесаната  по-малко енергия  - с 13,6% или за 242,9 млн. лв. (до 09.2012 г. те са 271,5 млн.лв. ) или намалението им е с 10,5%.

В същото време, въпреки че дружеството отбелязва намаление на разходите с 1,7%, те пак остават високи – 2 316,8 млн.лв., става ясно от доклада.

Общо задължениета на НЕК са в размер на 2 353.373 млн.лв. От тях задълженята с настъпил падеж към 30 ноември 2013 г. са 1 721.540 млн. лв.Задълженията на дружеството към кредитни институции са 545. 277 млн. лв. (с падеж към 30 ноември 312.027 млн.лв.), към БЕХ – 1002.867 млн.лв.,  за закупена електрическа енергия – 805.229 млн.лв. (към 30 ноември – 435.220 млн.лв.) – в т.ч. към вятърни централи над 37 млн.лв. , над 82 млн. лв към фотоволтаици, както и над 60 млн. лв. към двата американски ТЕЦ-а.

Кредитите на НЕК

Към 31 октомври 2013 г. номиналната стойност на задълженията на НЕК към кредитни институции е 316 141 хил.лв. НЕК ползва и кредити от БЕХ в размер на 775 392 хил.лв. Към ЕИБ има непогасена част от кредит в размер на 76 071 хил.лв., въпреки че получател е правителството а НЕК е бенефециент, както и от ЕБВР – 11954 хил.лв. където дружеството е заемополучател. Заемът към ЕИБ е с падеж лятото на 2022 г., а към ЕБВР – март 2015 г.

Дружеството има дълг  и към експортен кредит от Банк Аустрия – непогасената част от заема е 124 393 хил.лв. – кредитът е използван за финализиране строителството на хидровъзел Цанков камък и е с падеж края на 2019 г.. Заемите от ИНГ Банк – Холандия са с непогасена част от 100 531 хил.лв. – те са използване за модернизацията и рехабилитацията на каскада „Долна Арда” и е с падеж края на 2020 г. 3 190 хил. лв е непогасената част от заема на дружеството към EFG Eurobank за строителството на нови и реконструиране на съществуващи подстанции – падеж 2019 г.  Общо заеми от кредитни институции в т.ч. и тези с държавна гаранция – 278 795 786 евро от които с падеж 30 11 2013 г. – 159 536 644,93 евро и 545 277 162 лева – до 30 11 – 312 026 556,25 евро.

НЕК е стартирал процедури за хармонизиране на дългосрочните договори с двете американски централи във връзка с изискваинята на последните директиви на ЕС – съгласуване спрямо промените в електроенергийния пазар.

„Преговорите от една страна се налагат заради разделянето на НЕК от ЕСО. „От друга страна фокус при преговорите е и модела на ценообразуване при изкупуване на енергията от двет централи от страна на обществения дсотавчик тъй като модела е подчинен основно в защита на инвеститорите в двете централи и не почива на пазарни принципи с оглед октуалното търсене и предлагане на пазара на енергия. В доклада се напомня и за становището на ЕК по този въпрос.

очаквайте - състояние на газовия сектор

НЕК
АЕЦ "Козлодуй"
ТЕЦ "Марица изток 2"
БЕХ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева