Газът по-скъп със 170 лв/1000 куб.м. в сравнение с октомври 2017 г.

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /ИЕМ/


С Решение Ц-14/28.09.2018 КЕВР определи цена на природния газ на Обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД от 1 октомври 2018 г. в размер на 456, 65 лв/1000 н.куб.м, което представлява увеличение от 59% спрямо октомври 2017 г. Сходни ценови нива се наблюдават във втората половина на 2015, но тогава тези нива бяха част от низходящ тренд на цените на природния газ.

Общото предвидено количество за доставка на природен газ по договори за четвъртото тримесечие на 2018 г. от Булгаргаз е 913 085 куб. м., което ще бъде осигурено по договора с ООО „Газпром экспорт” за внос и от местен добив от ПГХ Чирен, като няма публична информация за точното разпределение на количества по доставчици.

 Съгласно предоставените от Булгаргаз данни, следните фактори са оказали влияние на цените на природния газ в посока нагоре:

  - По-високи цени на алтернативните на природния газ горива, а именно ръст от 7,57 % на цените на мазут със съдържание на сяра 1% и ръст от 6,45% на цените на газьол със съдържание на сяра 0,1% през последните 9 месеца.

  - Цените по договора за доставка на природен газ между ООО „Газпром экспорт” и „Булгаргаз” ЕАД са изчислени от дружеството при калоричност 8180kcal/нм3

  - По-висок с 3,32% валутен курс на лева към щатския долар спрямо утвърдения от КЕВР за предходния ценови период.

 Цената на Обществения доставчик се формира от следните компоненти:

1) Цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа

КЕВР приема, че цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в размер на 449,08 лв/1000 куб.м. и е изчислена като разходите за закупуване на природен газ са разделени на предвидените общи количества природен газ за последното тримесечие на 2018.

2) Цена за обществена доставка на природен газ

Към цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа се прибавя цената за обществена доставка от 6,17 лв/1000 куб.м. , която представлява 1,3738% от цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. Предвид по–високата цена на входа мрежа, съответно тази компонента се e увеличила с 30% спрямо началото на годината, когато цената е била 6,45 лв/1000 куб.м..

3) Компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото

 Към цената на природния газ се добавя и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 1,40 лв./1000 нм3. Това се налага поради изпълнението на наложени на дружеството задължения, произтичащи от Плана за действие при извънредни ситуации. Планът за действие при извънредни ситуации съдържа описание на мерките, които трябва да бъдат предприети от страна на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз” ЕАД, в сътрудничество с предприятията за газ, големите промишлени клиенти, асоциациите на потребителите и под контрола на Министерството на енергетиката за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсване на доставките на природен газ за страната и региона. Съгласно него предприятията, които доставят природен газ на клиенти с неравномерно потребление (в т.ч. топлофикационни дружества и крайни снабдители) са длъжни да осигуряват количества природен газ за компенсиране на неравномерността в потреблението на своите клиенти. Неравномерно е потреблението на клиенти, при които месечният коефициент на натоварване е по-малък от  60%

Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления от КЕВР, цената за последното тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 456,65лв./1000 нм3 или 43,28лв./MWh (без акциз и ДДС).

В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа. В тази връзка клиентите следва да заплащат на крайните снабдители цена за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определена от оператора на газопреносната мрежа по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари