НАЧАЛО » българия

„Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ ще преразглеждат цената на газа при промяна на условията на Европейските газови пазари

Руската компания е внесла официално предложние за изменение и допълнение на Договора за доставка на природен газ. Българското газово дружество е поискало обсъждане и на други търговски и технически въпроси. Следващата среща е през ноември

fb
3E news
fb
02-10-2018 09:10:00
fb

"Газпром Експорт" е депозирал в "Булгаргаз" ЕАД предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ, което в съответствие с поетите ангажименти пред ЕК. Това се казва в съобщение на газовото дружество, публикувано на интернет страницата на Булгаргаз.

Публикуваме съобщението без редакторска намеса.

Във връзка със засиления обществен интерес, относно Решението на Европейската комисия (ЕК) и поетите от Газпром ангажименти, засягащи няколко държави от Югоизточна Европа, "Булгаргаз" ЕАД предоставя следната информация:

На 24.05.2018г. Европейската Комисия (ЕК) обяви, че е приела решение, с което прави правно обвързващи ангажиментите, предложени от Газпром, и с това приключва антитръстовото дело срещу дружеството. С приемането на ангажиментите, съгласно чл. 9 от Регламент 1/2003, ЕК прекратява производството, без да се произнесе по отношение на това дали Газпром е извършил нарушение (и без да наложи финансова санкция), като Газпром се задължава да изпълни ангажиментите. От публикуваната информация е видно, че ангажиментите са запазили първоначално предложената структура, но са претърпели промени в съответствие с получената обратна връзка от заинтересованите страни в пазарния тест, включително предложенията на българската страна.

Подробна информация за Решението на ЕК и поетите от страна на Газпром ангажименти може да бъде намерена в регистъра на Главна дирекция Конкуренция на ЕК: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816. Кратък информационен материал на български език, изготвен от ЕК, е наличен на този адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_bg.htm.

В изпълнение на решението на ЕК, ООО "Газпром Експорт" депозира в "Булгаргаз" ЕАД предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ, което в съответствие с поетите ангажименти пред ЕК предвижда следното:

1) Изменение на клаузата за преразглеждане на цената, така че всяка от страните да може да задейства преразглеждане на цената, ако

(i) има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън контрола на страните и/или

(ii) ако цената не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия, или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове (газовите хъбове TTF, NCG и т.н.) в континентална Европа.

Честотата на преразглеждане е веднъж на всеки две години, както и извънредно право на преразглеждане на всеки пет години. Първото преразглеждане на цената е допустимо по всяко време, след влизане в сила на клаузата за преразглеждане на цената;

2) Въвеждане на възможност "Булгаргаз" ЕАД да поиска промяна на точката на доставка (Негру Вода), като поиска всички или част от договорените обеми газ (не по-малко от 50 милиона куб. метра на година и за период не по-малко от 12 месеца) да бъдат доставяни в точка на доставка Берегово, Украйна или Велке Капушани, Словакия.

"Булгаргаз" ЕАД може да поиска тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Уреждат се условията за промяна, основанията за отказ от страна на ООО "Газпром Експорт", както и разрешаване на спорове от Monitoring Trustee (Контролиращ управител).

Предложенията на ООО "Газпром Експорт" за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ съответстват на поетите ангажименти на Газпром пред ЕК и са в полза на "Булгаргаз" ЕАД. Предвид това същите бяха приети от Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД и от едноличния собственик на капитала "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Между страните бяха подписани съответни анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той вече е приведен в съответствие с одобрените от ЕК ангажименти.

Във връзка с подписването на анексите, "Булгаргаз" ЕАД инициира среща с ООО "Газпром Експорт", която се проведе на 28.09.2018г. в гр. Санкт Петербург. В допълнение към темата за ангажиментите, "Булгаргаз" ЕАД постави за обсъждане и други търговски и технически въпроси, с което се даде началото на процес на договаряне за изменение в клаузите на Договора за доставка на природен газ. Следващата работна среща между експерти на двете дружества е планирана през месец ноември 2018г.

"Булгаргаз" ЕАД ще информира своевременно своите клиенти и българската общественост за развитието на търговските отношения с ООО "Газпром Експорт", свързани с доставките на природен газ за страната.

Булгаргаз
Газпром експорт
доставка на природен газ
преговори
цени на природен газ
преразглеждане на цената
промяна на точката на доставка
По статията работи:

Маринела Арабаджиева