НАЧАЛО » българия

ЕК освободи газовата връзка Гърция-България от изискванията за достъп на трети страни

fb
3E news
fb
14-08-2018 03:05:00
fb

Газовата връзка Гърция-България е освободена от изисканията за достъп на трети страни. Това съобщиха от компанията Ай Си Джи Би.

След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемна връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, на 8 август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно Окончателно Решение за освобождаване на IGB, се казва в съобщението.

Решението за освобождаване определя рамката, съгласно която газопроводът IGB ще работи от началото на търговска експлоатация. Решението предоставя освобождаване от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран вследствие на приключилия Пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Наред с това, Европейската комисия и националните регулатори на двете страни също така одобриха освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост. И двете са за срок от 25 години,  уточняват от компанията.

Изпълнителните директори на Ай Си Джи Би Теодора Георгиева и Константинос Караянакос приветстваха публикуването на решението за освобождаване.

 “Постановяването на решението за освобождаване е още една ключова стъпка за установяване на търговския статут на газопровода. Много сме благодарни и оценяваме високо сътрудничеството както на ЕК, така и на Националните регулатори на двете страни. Ай Си Джи Би ще се запознае в детайли с решението за освобождаване и ще пристъпи към изпълнение на необходимите действия, за да изпълни условията, определени в решението, в предвидения срок, включително подготовката и сключването на споразуменията за транспортиране на газ.”, заяви г-жа Теодора Георгиева.

Много сме благодарни за конструктивния и ефективен подход на ЕК и регулаторите при разглеждане на решението за освобождаване. Постановяването на решението за освобождаване е единствената оставаща стъпка в процеса по получаване на Инсталационно разрешение за гръцкия участък на газопровода, което е равностойно на разрешителното за строеж, получено за българския участък на 4 октомври 2017г. След финализирането на процеса проектната компания ще разполага с всички необходими разрешителни за започване на строителство“, каза г-н Константинос Караянакос.

Решението на КЕВР е изключително интересно и зслужава внимателен прочит. Ето интересна част от него:

 

„В мотивната част на Решението ЕК е отбелязала, че РАЕ и КЕВР са наложили на IGB условие да проведе допълнителен пазарен тест. ЕК отбелязва, че този допълнителен капацитет, ако бъде изграден, няма да бъде предмет на разпоредбите на Решението. ЕК също така подчертава, че от IGB се изисква да спазва правилата за разпределение на капацитета, който не е освободен. Тези правила включват и процес за идентифициране на търсенето на допълнителен капацитет. „Ай Си Джи Би“ АД трябва да си сътрудничи със съседните оператори на преносни системи, като взема предвид IGB като междусистемен газопровод между Гърция и България при анализиране на търсенето на допълнителен капацитет. Що се отнася до икономическия тест, който трябва да се прилага при оценката дали такова разширяване е осъществимо, разбирането на ЕК е, че всяко сравнение ще трябва да се направи при разграничение между допълнителните очакваните приходи от капацитета за разширяване, от една страна, и допълнителните разходи, които трябва да се направят за разширяването, по-специално за компресорна станция, чиято стойност се оценява от „Ай Си Джи Би“ АД на 30 милиона евро, от друга страна.

 

Във връзка с оценката на критерия инвестицията да засилва конкуренцията в доставките на природен газ на пазара в Гърция, ЕК посочва, че е необходимо да се гарантира, че прекъсваемият обратен поток наистина се предлага в достатъчен обем. ЕК счита, че прекъсваемият обратен поток може и трябва да се предлага най-малко в същия обем, в който се предлага и твърдият капацитет поток напред. Предвид наложените условия от НРО на пазара в Гърция, ЕК препоръчва на РАЕ, когато взема решение да разреши резервиране на капацитет над лимита, да гарантира, че в случай на необходимото прекъсване последователността от прекъсвания няма да даде неоправдано предимство на предприятието, което първоначално е било обект на ограничението. Това би могло да наложи избягването на последователност на прекъсване, основаваща се на принципа „последен резервирал, първи прекъснат“, като се има предвид, че новите участници могат също така да навлязат на пазара въз основа на тримесечни, ежемесечни, ежедневни или продукти в рамките на деня, особено когато не се прилага коефициент за краткосрочните продукти.

 

Във връзка с оценката дали освобождаването на IGB е в ущърб на конкуренцията, по отношение на освобождаването от достъпа на трети страни, ЕК отбелязва, че за целта на ограничението на капацитета, всички преки или непреки дългосрочни договори за доставки на газ за България, сключени с каквито и да било предприятия с дял от 40% или повече от всеки съответен продуктов пазар за доставка на газ в България или пазар за доставка на газ в България по веригата нагоре, се считат част от капацитета, резервиран от това предприятие. Поради това, разбирането на ЕК е, че при прилагане на условията, постановени с решението за освобождаване, газът, транспортиран чрез междусистемната газова връзка Гърция - България, но доставен на „Булгаргаз“ ЕАД, също ще се счита, все едно е бил резервиран директно от „Булгаргаз“ ЕАД. Освен това, за да се избегнат всякакви съмнения, горната граница на капацитета се изчислява спрямо всички резервации, т.е. от освободен или неосвободен капацитет, както и от капацитет, резервиран на вторичния пазар или по силата на споразумение с подобен ефект, като например прехвърляне на права за ползване, свързани с капацитета“.

 

Пълният текст, който както вече отбелязахме заслужава внимание може да бъде прочетен на посочения по-долу линк на КЕВР от 13 август.

 

 

 

Решението на Европейската комисия можете да видите на следния линк:

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_igb_decision_en.pdf

 

Както и обявлението от българския регулатор КЕВР: http://www.dker.bg/news/231/65/kevr-odobri-okonchatelno-svmestno-reshenie-s-regulatorniya-organ-za-energiya-na-grtsiya-za-osvobozhdavane-na-mezhdusistemnata-vrzka-grtsiya-blgariya-IGB-ot-iziskvaniyata-na-obschite-pravila-za-vtreshniya-pazar-na-priroden-gaz.html

 

 

 

Ай Си Джи Би
IGB
интерконектор
междусистемна газова връзка Гърция - България
освобождаване от изискванията за достъп на трети страни
капацитет
газов капацитет
По статията работи:

Маринела Арабаджиева