НАЧАЛО » българия

България се присъединява към коалицията, която ще обжалва решението на ЕК за големите горивни инсталации

Чистотата на въздуха, управлението на отпадъците и политиката по отношение на чистотата на водата остават приоритети на МОСВ

fb
3E news
fb
22-08-2017 04:32:00
fb

Чистотата на атмосферния въздух, продължаване на политиката по управление на отпадъците и управлението на водите остават сред основния приоритет на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Това обяви министър Нено Димов пред журналисти.

 

България е изпратила становище до Полша и ще присъедини към коалицията, оглавявана от нея за обжалване на решението на Европейската комисия (ЕК), свързано с европейския регламент за големите горивни инсталации, в частност, засягащ бъдещето на българските ТЕЦ на въглища, съобщи министър Димов. Той уточни, че няма забавяне в действията на министерството, а просто е трябвало да се изчака публикуването на решението в официалното издание на ЕС.

Министър Димов обясни също така, че експерти от ековедомството помагат на централите от Маришкия басен за изготвянето на индивидуални анализи, с които трябва да се докаже, че ефектът от инвестициите в нови системи за улавяне на серни и азотни изхвърляния и проследяване на нивото на живак ще са много по-високи в сравнение с ефекта за околната среда. Тези анализи трябва да бъдат внесени индивидуално от всяка централа, въз основа на което може да бъде поискана дерогация и при това тя да е безсрочна.

Възможността за получаване на дероация е много голяма“, каза министър Димов. Той припомни, че при обсъждането, а впоследствие и при гласуването на новите изисквания за емисиите, фиксирани в новия европейски регламент българската страна е гласувала против, но поради отмятането на Гърция, гласовете на страните, обявили се против не са били достатъчни.  Сега шансът на България е получаване на дерогация по отношение на централите в Маришкия басейн.

Чистотата на атмосферния въздух остава сред основните приоритети в програмата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), каза още екоминистърът.

„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората - с респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите“, каза министър Димов. Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които носят отговорност в населените места. Според министъра голяма част от програмите за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са изтекли и местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряване. За актуализация и нови общински планове в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са предвидени 3 млн. лв., каза министърът.

Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се ограничи използването на въглища с високо съдържание  на сяра и пепел за битовото отопление.

„Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в които се наблюдава замърсяване на въздуха над нормите“, допълни министърът. Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от националната система за мониторинг.

Друг приоритет в управленската програма остава устойчивото управление на отпадъците.

„От изключителна важност във връзка с наказателната процедура срещу страната ни от Европейската комисия, е прекратяване на експлоатацията на старите общински депа, които не отговарят на изискванията на европейското законодателство“, заяви Нено Димов. Според графика, представен на ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени 113 общински депа. Досега са пуснати 49 от предвидените 55 регионални системи за управление на отпадъците, които трябва да заместят старите депа. Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклирането и използването  на отпадъците като ресурс е обявена и процедура на стойност 91,5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС.

„При незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени санкции. Например Италия е била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс дневна санкция до изпълняване на изискванията“, съобщи зам.-министър Николай Кънчев. Той беше категоричен, че старите депа ще бъдат затворени, а там, където все още се изграждат новите системи, отпадъците ще се извозват към съседни общини. Кънчев съобщи, че две общини вече са излезли от риск за неспазване на изискванията - Пазарджик и Златица. Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия.

Друг важен акцент в програмата е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите. В МОСВ най-тежките режими, които имат възпиращ ефект, са свързани с получаването на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологичната оценка, комплексните разрешителни и рисковете от големи аварии с опасни химикали, заяви министър Димов. Той посочи, че на срещите си с работодателските организации е поел ангажимент да се намали броят на необходимите документи, като се искат по служебен път между администрациите. Предвиждат се промени в 14 закона и 16 наредби за облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Приоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към изграждането на пречиствателни станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното използване на питейната вода като ресурс и управление на риска от наводнения. В сектор „Води“ са предвидени 2,3 млрд. лв. по ОПОС.

Във връзка с Председателството на България на ЕС, зам.-министър Атанаска Николова обяви, че приоритет в околната среда е запазването на качеството на живот, опазването на природата,  преходът към кръгова икономика и екоиновациите. Предвижда се в периода 5-6 февруари 2018 г. в София да се проведе конференция на високо министерско ниво, която се организира от България и ЕК за подобряване на качеството на атмосферния въздух и екоиновациите в тази сфера.

МОСВ ще инициира създаването на научен съвет към министъра, който да представлява ефективна платформа за взаимодействие при справянето с екологичните предизвикателства. Според Нено Димов това ще е знак за добро партньорство и инструмент за взаимодействие при повишаване на информираността и общественото съзнание за ролята и значението на политиките по опазване на природата.

 

управление на отпадъци
чистота на атмосферния въздух
управление на водите
МОСВ
министър Нено Димов
екология
ТЕЦ на въглища
По статията работи:

Маринела Арабаджиева