НАЧАЛО » българия

„Булгаргаз“ ще съобщава цената на газа само в МWh

КЕВР обсъжда промените в Наредбата за регулиране на цената на природния газ

fb
3E news
fb
04-10-2018 09:55:00
fb

Искането на „Булгаргаз“ за отпадане от формулата за изчисление на цените на природния газ на надвзетия/недовзет приход ще обсъди на днешното си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В доклада на работната група се предлага и промяна по отношение на мерните единици. Цената на газа вече ще се съобщава само в MWh, а не в кубични метри.

Проектът на Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), според доклада на работната група  цели прецизиране по отношение елементите, формиращи разликата между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи от предходен ценови период, с оглед точно описание на начина на изчисляване на тази разлика и осигуряване на непротиворечивото прилагане на този начин.

Проектът цели също премахване от съществуващата в наредба на възможността за утвърждаване на цените в освен в левове за MWh и в левове за 1000 куб. м., което е в съответствие с европейското законодателство, според което е приложима енергийна единица (kWh)”.


„Булгаргаз“ мотивира искането си „с необходимостта от елиминиране на въздействието на приетите или неприетите в повече количества в сравнение с последно заявените прогнозни количества природен газ при установяване на разлика между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ, както и избягването на негативните последствия за паричния поток на обществения доставчик и за клиентите му от отразяване на тези разлики в утвърждаваните от КЕВР цени.“

В тази връзка в проекта за изменение е предложена и нова формула, по която се изчислява разликата между прогнозни и отчетни разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи от предходен ценови период.

„Според тази формула прогнозните разходи за доставка на количества природен газ на входа на газопреносните мрежи се изчисляват като произведение от отчетните количества природен газ в енергийни единици за вътрешния пазар и цената на природния газ на
входа на газопреносните мрежи, а отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи - като сума от разходите за доставени количества природен газ, съответно от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и
от запаси природен газ с цел продажба.

В тази връзка е предвидена и нова разпоредба за изчисляване на: отчетните разходи за доставени количества природен газ от внос за вътрешния пазар, отчетните разходи за доставени количества природен газ от местни добивни предприятия и отчетните разходи за доставени количества природен газ от запаси природен газ с цел продажба. Създадена е и норма, уточняваща, че при изчисляване на отчетните разходи се прилага коефициент за преобразуване в енергийни единици, определен въз основа на среднопретеглената горна граница на топлина на изгаряне на природния газ по месеци за съответното тримесечие въз основа на данни на оператора на газопреносните мрежи“.

Промяната, която се предлага предвижда на практика трансформиране на надвзетия/недовзет приход. Водещ елемент оттук нататък ще са прогнозните разходи за доставка и  калоричността на природния газ. Енергийният регулатор ще прогнозна цена за калоричността на синьото гориво и впоследствие тя ще се изравнява на тримесечие.


Друго съществено предложение в проекта на НИД на НРЦПГ се отнася до образуване и утвърждаване на цените на природния газ единствено в енергийни единици, което е залегнало и в приложимото европейско законодателство за сектор „Природен газ“.

Промяна на  наредбата за регулиране на цената на природния газ ще обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране.

КЕВР
Булгаргаз
Наредба за регулиране на цените на природния газ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева