НАЧАЛО » българия

АСЕП алармира КЕВР за нетипичните параметри при вече отменения търг на НЕК за продажба на 98 МВт

fb
3E news
fb
17-06-2019 04:58:00
fb

Асоциацията свободен енергиен пазар също реагира на параметрите на първоначално  обявения за 19 юни търг от Националната електрическа компания (НЕК) за продажба на 98 МВТ с период на доставка 31 юли – 30 септември тази година. В писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от АСЕП алармират за събудилият доста притеснения през последните часове първоначален търг на НЕК за 98 МВт и настоява за по-строг контрол н държавните дружества на пазара.


„Обезпокоени сме от нетипичните параметри на сделката – отклонение в количествата от -100%  до +400%, което се определя еднолично от продавача. Така, продавачът избира кога и какви количества да продаде, което дава възможност за краен субективизъм и непазарно поведение, като не се изключва възможността  изобщо да не се продаде електроенергия през целия период на доставка“, се казва в позицията.

От АСЕП обръщат внимание и на параметрите на сделката, които не допускат конкуренция на пазара. „Силно впечатление в параметрите на посочения търг прави и посоченото минимално оферирано количество в пълния размер на търга – 98 МВт. Тази особеност в съчетание с изискването за банкова гаранция в размер на пълната девиация от 490 МВт възпрепятства конкурентното начало и дискриминира пазарните участници. Намаленото ниво на конкуренция ще резултира и в по-лоши финансови резултати за продавача НЕК ЕАД, чието поведение не кореспондира с принципа за търсене на максимална печалба. От друга страна, параметрите на търга дават възможност за съсредоточаване на близо 500 МВт товар в един единствен купувач, което само увеличава пазарната концентрация при предлагането на електроенергия на БНЕБ ЕАД. Предлагането на такъв продукт, потенциално  ограничава реализацията на продукта в един търговски участник, чийто портфейл включва производствени мощности с режим на диспечиране.  В енергийната система на страната такива се свеждат до един единствен потенциален купувач и той не е в структурата на БЕХ ЕАД. Предлагането на подобен продукт крие рискове и за електроенергийната система при неправилно управление на търговската позиция“, се казва в позицията.

Експертите от асоциацията обръщат внимание на стопирането на първоначалния търг и разделянето му на два нови  – за 25 и 75 МВт, като описват последователността, но настояват и то не за пръв път за по-голям контрол на поведението на държавните енергийни дружества.

„След реакция на работодателските и търговски организации, които се явяват пряко засегната страна по цитирания търг, НЕК ЕАД отмени организираната тръжна процедура за 98 Мвт в 11:56 часа на 17.06.2019 г. В същото време обяви два нови търга  за 75 и за 25 МВт, съответно. Със същите отклонения по продукта и за същия период.  Съществената разлика е в минималното количество за участие, според обявлението на сайта на БНЕБ. Което дава малко по-широк достъп до тръжната процедура заради намаленото изискване за минимален заявен товар. Но вместо да се предложат 75 МВт  на пазарните участници и да се мотивира конкуренцията между тях за постигане на по-висок ефект за Национална електрическа компания, за истинско наддаване по цена остават само 25 МВт. Очевидно, за държавната компания не е важно какъв икономически ефект ще постигне от заявеното намерение за продажба на електроенергия, по-важно е да осигури на ограничен брой участници 375 МВт върхова енергия.  Последното не се нуждае от особен коментар, предвид финансовото състояние на Националната електрическа компания и би трябвало да представлява интерес за принципала на НЕК ЕАД и националния регулатор.

Приветстваме дългосрочното предлагане на електроенергия, но настояваме това да се случва по максимално конкурентен начин, като продуктите да отговарят на стандартните продукти за търговия. Всякакви други вариации пораждат съмнения за предрешени тръжни процедури. Подобни търгове като обявените от НЕК ЕАД за 19.06.2019 г. по никакъв начин не допринасят за политиката на прозрачност, трансперантност и равен достъп  на пазара на електроенергия, възприети с промените в ЗЕ след 01.01.2018 г.


С настоящото писмо изразяваме и категоричната подкрепа на позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 17.06.2019 г. по същата тема. Манипулациите на пазара на електроенергия са забранени практики и винаги водят до висока цена, която в крайна сметка се плаща от всички потребители на електроенергия в България. Продажбата на върхова енергия на цени под пазарните нива на цитираните търгове, ще доведе до търговско поведение на НЕК на пазара „Ден напред“ такова, че да компенсира разликата по проведения търг на ЦПДД и разходите й за закупуване на електроенергия.


АСЕП апелира за по-стриктен контрол върху търговското поведение на държавните енергийни дружества от страна на Министерство на енергетиката и Комисия за енергийно и водно регулиране, тъй като се наблюдават множество сериозни пропуски, които не остават скрити от пазарните участници. АСЕП счита, че изпълнението на функциите по институционален контрол ще сведе до минимум подобни търговски модели на поведение от страна на държавните дружества в сектор електроенергетика“, заключават от Асоциация свободен енергиен пазар.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева