НАЧАЛО » българия

"Булгартрансгаз" ЕАД ще кандидатства за съфинансиране по ОПИК за реализацията на газовата връзка България-Сърбия

fb
3E news
fb
01-06-2020 02:47:06
fb

“Булгартрансгаз” ще кандидатства по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS), съобщиха от дружеството.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. покани „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България–Сърбия“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“ на ОПИК 2014-2020.

Поканата дава възможност „Булгартрансгаз“ ЕАД да кандидатства за съфинансиране на подготвителни дейности за актуализиране на подробния устройствен план за проекта, за изработване на инвестиционен проект, за извършване на археологически проучвания, придобиване на вещни права и други.

В резултат от изпълнението на подготвителните дейности ще бъде завършен етапът на проектиране на междусистемната газова връзка между България и Сърбия и ще бъдат издадени необходимите разрешения за строеж.

Средствата по поканата възлизат на 11 734 980 лева и са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS) е от особена важност за гарантиране на сигурността на енергийните доставки както за България, така и за региона и за ЕС. Интерконекторът има статут на „проект от общ интерес“ за ЕС и е включен във всички списъци с проекти от общ европейски интерес, съставяни до момента. IBS е важна част и от реализацията на концепцията за Газов хъб „Балкан“.

Газопроводът от Нови Искър в България до Ниш в Сърбия е с планирана дължина от 170 км., 62 км. от които на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г. като ще има възможност и за реверсивен поток.

През м. май 2018 г. енергийните министри на Република България и Република Сърбия подписаха съвместна декларация относно изграждането на газовия интерконектор. „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора на българска територия. Поет е съвместен ангажимент от двете страни за изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровода до м. май 2022 г.

 

Булгартрансгаз
междусистемна газова връзка България-Сърбия (IBS)
ОПИК
По статията работи:

3E news