София е с най-висок стандарт, но не е най-доброто място за живеене

Само 3-4 области са в добро икономическо състояние, показва изследването на ИПИ "Регионални профили: показатели за развитие 2012"

Столицата е областта с най-висок стандарт на живот, но по други показатели не е най-доброто място за живеене. Най-добре се чувстват работещите в Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Плевен, Бургас. Най-зле работещите икономики са в областите Разград и Силистра, а обещаващи тенденции за развитие има в Русе и Враца.

 

Това са част от изводите от първото изследване "Регионални профили: показатели за развитие 2012", осъществено от екип на Института за пазарна икономика (ИПИ) и с пратньорското участие на Microstat Analytics.

 

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа както икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху нивата на местни данъци и такси; тенденциите в основното и средното образование; възприятията за бизнес средата и условията на живот в областите; клъстерен анализ на 28-те области.

 

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 57 обективни и субективни индикатора и са потърсени отговори на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

 

Най-много работа има в София, но и корупцията е най-висока

 

Очаквано столицата привлича хора от други части на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. В същото време градът е назад в класацията по критериите равнище на престъпност и корупция. Столицата дава сериозни възможности за бизнес както от гледна точка на мащаба на пазара, така и заради квалификацията на работната сила и концентрацията на население в трудоспособна възраст. Въпреки това по отношение на бизнес средата София не просто изостава спрямо останалите области, а е на опашката заедно с област Перник, показват данните от анализа. В него се посочва още, че местните данъци и такси са значителни, оценките за работата на администрацията са ниски, а бизнесът оценява корупцията като висока.

 

Габрово е област на контрасти

 

Габрово получава няколко много добри оценки – за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Ставките на включените в изследването местни данъци и такси са относително ниски, бизнесът не смята, че има висока корупция, а работата на администрацията се възприема като сравнително успешна. Има осигурен добър достъп до болници, изградени са много пречиствателни станции, това е областта с най-много селища с канализация.

 

Областта е сред водещите икономики в страната (веднага след столицата и Варна), но темповете ѝ на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна, показва анализът. Безработица се увеличава по-бързо отколкото в други части на страната, с най-бързите за страната темпове се влошава демографската ситуация. Намалява броят на хората с висше образование. Областта обаче към края на 2011 г. успява да отчете най-добро усвояване на европейски средства.

 

Най-добре се прави бизнес в Стара Загора и Търговище

 

Макар че в двете области условията за правене за бизнес са най-добри в страната, по някои от изследваните показатели те са на последно място. И на двете територии безработицата спада по-бързо от други части на страната, а доходът на лице от домакинството за област Стара Загора конкретно расте близо шест пъти по-бързо от нарастването за страната.

 

От друга страна тенденциите в развитието на околната среда са едни от най-негативните. Същото се отнася и за развитието на социалната среда - двете области са сред последните в страната. Развитието на инфраструктурата също е в негативна посока. Равнището на бедност се увеличава средногодишно и в двете области, докато за страната то остава на относително постоянно ниво.

 

Най-тежка е демографската ситуация във Видин и Смолян

 

Област Видин е с най-лошата демографска ситуация и е с най-слабата икономика в страната. Тя е с най-силно изразени негативни тенденции в Смолян. И двете области се отличават с много слаба заетост на населението.

 

В същото време тези области са с най-динамичното развитие на инфраструктурата веднага след първенеца по този критерий - област Габрово. Водещо място имат и в състоянието и развитието на образованието. Областите са в челната класация и по развитие на здравеопазването.

 

Западането на Разград и Силистра продължава

 

Двете области се отличават едновременно със силно негативно развитие на демографските процеси и със силно влошени икономики. Те са с едни от най-ниските стойности за БВП на човек от населението (само област Силистра е с два пъти по-нисък БВП на човек от този на страната). Идентично е и състоянието на образованието в региона. В контраст с това е започналото подобряване в здравеопазването, въпреки все още тежкото му състояние.

 

Обещаващи тенденции за бъдещето на Враца, Русе, София

 

В тези три области се наблюдава най-интензивното икономическо развитие. Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели, а Русе е с най-интензивно намаляваща безработица. Област София се отличава с увеличение от близо четири пъти в рентабилността на продажбите спрямо 13.6 процентното намаление за страната като цяло. Клъстерът е и един от водещите в развитието на образованието.

 

Анализът показва още, че областите с категорично лошо социално-икономическо състояние са Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

 

От ИПИ заключават, че за не повече от 3-4 области в България може да се констатира, че са в относително добро състояние и с не така ясно изразени негативни тенденции на развитие.

 

В повечето общини едва 1 на всеки 10 лева идва от местните данъци

 

Изследването показва и как след 2007 година общините са се възползвали от възможностите за финансова децентрализация. От ИПИ посочват, че приходите им не са претърпели големи промени и те продължават да разчитат основно на трансфери от правителството. Очаквано общините с повече собствени приходи са големите и курортните. Собствените приходи пък не оказват особено влияние върху икономиката на съответното населено място, защото се облага имуществото, а печалбите от доходи не влияят на местните бюджети. Въпреки че общините вече провеждат по-активна данъчна политика, това не води до промяна в структурата на приходите и по-голяма самостоятелност, се посочва в изследването. Нараства общинският дълг в страната като половината се държи от Столичната община.

 

Намалява броят на завършилите технически училища

 

Според изследването, намалява и степента на практическа подготовка на завършилите – намалението за периода 2008-2012 г. е най-високо в Смолян (48.7%) и Сливен (44.6%).

 

Събраните от екипа на ИПИ данни показват, че намалява броят на напусналите начално и средно училище, въпреки че учениците намаляват заради демографските процеси. През периода 2008-2012 г. най-голям спад сред завършилите средно образование се наблюдава в Силистра (37.2% ), а най-малък - в Бургас (14.4%).

 

Някои области не успяват достатъчно добре да подготвят учениците за зрелостните изпити през 2012 г. Такива са Ямбол, Плевен, Видин, Разград, Шумен и Монтана.

 

Само три области са чисти от корупция

 

Областите Разград, Търговище и Смолян се възприемат като относително "чисти" от корупция, показва допитването до местния бизнес. На другия полюс са София, Перник и Кюстендил. В тях бизнесът е дал най-ниска оценка и на качеството на работата на местната администрация.

 

Нищожен е делът на компаниите, които са ползвали местни електронни услуги през последната година.

 

Кои са най-доволни от стандарта си на живот

 

Няма почти никаква връзка между благосъстоянието на хората, измерено чрез БВП на човек от населението в областта, и тяхната удовлетвореност от стандарта им на живот, показва още допитването до гражданите. Най-удовлетворени от стандарта си на живот са хората в една от най-бедните области в страната – Разград, след което се нареждат Бургас и Силистра. Повечето са доволни от качеството на околната среда с изключение на област Перник, София-град и Варна. Най-добра оценка на собственото си образование дават жителите на областите Пловдив, Ловеч, Стара Загора и Пазарджик, докато тези в Перник и Кюстендил отново са на дъното на класацията. Най-много са потенциалните емигранти сред населението на област Монтана - над 40%, София (столица) с 34%. Най-доволни от местоживеенето си са хората в област Враца, Ямбол и Плевен.

 

Какво препоръчват изследователите от ИПИ:

 

- Една политика не може да има едни и същи ефекти за всички области, т.е. необходима е значително по-висока степен на децентрализация на решенията;

 

- Необходима е реална финансова самостоятелност на общините, което да открие пътя към качествено различни местни политики;

 

- За местните данъци парламентът да не определя ограничения – решението и отговорността да са изцяло в местните власти;

 

- Общините да получат дял от икономическия растеж – т.е. дял от приходите от възможно най-много данъци, особено такива, които са свързани с местната икономическа активност (например дял от приходите от данък печалба, ДДС, акцизи);

 

- Приходните и разходните правомощия на общините да са балансирани, за да не зависят от държавния бюджет и да създават фискална несиметричност;

 

- Правомощията на общините в сферата на икономическата и социалната политика да се повишат.

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари