НАЧАЛО » анализи

След повече от осем години дават реален старт на газовата връзка Гърция-България

fb
3E news
fb
22-05-2019 08:50:00
fb

След повече от осем години газовата връзка между Гърция и България (Комотини – Стара Загора) е на път да се случи.

При пускането й в експлоатация през 2020 г. за пръв път на територията на страната ни ще влезе природен газ, различен от руския – синьо гориво от Азербайджан. Сам по себе си този факт е от значение за енергийната сигурност на страната ни. Количеството от 1 млрд. куб м природен газ годишно е договорено още преди ситуирането на компанията „Ай Си Джи Би“ (ICGB) и представлява една трета от настоящото потребление на газ в България.
 
Проектът има ключово значение за осъществяване на стратегията за по-голяма интеграция на газовите  пазари, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария. Природният газ по газопровода IGB ще изиграе роля и при формирането на платформата за търговия с природен газ през газов хъб Балкан. Едновременно с това ще направи компанията „Ай Си Джи Би“ един от големите играчи на все още слабо развития газов пазар в региона. Още повече, че инициативата е с възможности за развитие.

Самата компания компанията „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB AD) е основана на 5 януари 2011 г. в София с цел  изграждане и експлоатация на газопровода IGB (газов интерконектор между България и Гърция).  Интерконекторът  ще свърже преносните системи DESFA и TAP в Комотини в Гърция с преносната система на „Булгартрансгаз“ в Стара Загора.  Трасето на проекта ще бъде между гр. Комотини, Гърция и гр. Стара Загора, България.

Акционери в „Ай Си Джи Би“ АД са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и IGI Poseidon SA (50%). От своя страна, „Public Gas Corporation of Greece (DEPA S.A.)“ и „EDISON International Holding NV“ са съакционери в „IGI Poseidon SA“ с равни дялове.

Интерконекторът IGB е с дължина 182 км. и технически капацитет до 3 млрд. куб м природен газ годишно с възможност за увеличение на преносния капацитет до 5 млрд. куб м при  изграждане на компресорна станция. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро.

През годините проектът често бе предмет на политическа употреба и малко действия, естествена последица от които е забавянето му. Развитието на самия проект на практика започна едва след като през 2013 г.  приключиха процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в България и Гърция и бяха издадени положителни решения от съответните министерства на българска и гръцка територия.

Проектирането и одобрителните процедури за трасето за строителство на двете територии (на българска територия влиза в сила ПУП-парцеларен план на газопровода) бяха завършени през 2014 – 2015 г.

„Ай Си Джи Би“  стартира през май 2015 г. процедурите по придобиване на вещни права/право на собственост, учредяване на сервитутни права и прокарване право на преминаване. Акционерите в смесената компания "Ай Си Джи Би" (ICGB), подписаха няколко месеца по-късно, през декември 2015 г.  окончателното инвестиционно решение за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. През 2016 г. завършиха  процедурите по отчуждаване на земи по трасето на бъдещия газопровод, както и инженерното проектиране на гръцка територия, за да бъде издадено разрешително. Тази процедура, както се отчита днес, е и една от най-бавните, тъй като става въпрос за 3800 поземлени  имота.

Така година по-късно  (първата половина на 2017 г.)  процедурата по учредяване на вещните права за българската отсечка на газопровода завърши успешно.

На база на приключилите отчуждителни процедури бяха стартирани разрешителните процедури за получаване на разрешително за строеж на българска територия, като Разрешението за строеж за българската отсечка влезе в сила на 04.10.2017 г.

През февруари 2019 г. газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строителство на гръцка територия. Днес, няколко месеца по-късно, премиерите на България и Гърция ще направят първа копка на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Интерконекторът между двете страни е един от приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Проектът е важен и от гледна точка осигуряване на диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа.

Проектът е със статут „Национален обект“ с решение на правителството и е ключов от гледна точка на интеграцията на пазарите на газ за региона.

Проектът за газопровода IGB е включен в списъка на проектите от общ интерес, а също така е водещ проект в инициативата CESEC (Централно и югоизточно европейско свързване на газ). Той е ключова част от стратегията за по-голяма интеграция на пазарите на газ, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария.

Проект IGB се ползва с пълна политическа и финансова подкрепа на Европейския съюз. Финансиране от 149 млн. евро е осигурено от българска страна – допълнителен грант 39 млн евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове и 110 млн евро държавна гаранция от общ размер на инвестицията над 220 млн евро. Средствата от 149 млн евро са осигурени изцяло с подкрепата на българското правителство, както и с одобрението на ЕК.

През последните почти две години екипът на проектната компания „Ай Си Джи Би“ проведе поредица от обществени поръчки :

- Консорциум „ТИБЕИ“ бе избран за инженер-консултант за газовата връзка с Гърция;

- Строителният надзор ще бъде осъществяван от обединението ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ", състоящо се от три юридически лица – „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и "КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД.

- Компанията Corinth Pipeworks Industry S.A.  бе избрана за производството и доставката на тръби за газопровода IGB.

За изпълнител на най-важната обществена поръчка за строителството на проекта IGB бе избрана компанията J&P AVAX S.A. , която предложи по-добри финансови условия - 144 850 000 евро.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева