НАЧАЛО » анализи

Официално: Газовият хъб в България - ключов проект за европейската енергийна инфраструктура

12 български обекта са включени в списъка от 195 енергийни проекти от общ интерес, който прие ЕК. Тези проекти ще се ползват с редица предимства по отношение на разрешителните режими и финансирането

fb
3E news
fb
18-11-2015 05:28:00
fb

Идеята за изграждането на газов разпределителен център в България вече официално зае мястото си сред проектите от ключово значение за реализирането на единния европейски енергиен пазар. Газовият хъб, лансиран от кабинета "Борисов 2" след спирането на газопровода "Южен поток", е сред 195-те ключови проекта от общ интерес за ЕС, списъкът на които беше приет от Европейската комисия в сряда. Общо 5,35 млрд. евро ще бъдат отделени за финансирането на ключовите инфраструктурни проекти в Европа до 2020-а година.

Eвропейска финансова подкрепа страната ни може да получи за реализацията на 12 от важните проекти в енергетиката ни. Еврокомисията определя като приоритетно за общността изграждането на газовите интерконектори с Гърция, Сърбия, Турция и Румъния, разширяването на капацитета на хранилището в Чирен, както и модернизацията на северната част от вътрешната ни газопреносна мрежа.
 

В списъка на проекти от общностно значение са включени също интерконекторът България- Гърция (IGB), газовите връзки с Турция и Румъния. Сред ключовите европроекти е и модернизацията на газопреносната система на България като елемент от плановете на ЕК за изграждането на Южния газов коридор. От ключово значение за Европейския енериген пазар са също газовата връзка България - Сърбия и проектът Eastring, в който България участва, отбелязват от Брюксел. Приоритет за европхейската енергийна система е също така разширяването на капацитета на хранилището в Чирен, както и модернизацията на северната част от вътрешната ни газопреносна мрежа.

Изграждането на електропроводи между България и Гърция, както и между България и Румъния, които трябва да бъдат реализирани в нашата страна и в региона, също фигурират сред проектите от общоевропейски интерес.

Updated Union list of projects of common Interest, November 2015

Проектите, известни като проекти от общ интерес (ПОИ), ще позволят постепенното изграждане на енергийния съюз чрез интегриране на енергийните пазари в Европа и разнообразяване на енергийните източници и транспортните маршрути.Те ще помогнат също така да се сложи край на енергийната изолация на някои държави от ЕС. Ще се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии.

За проектите от общ интерес се прилагат ускорени процедури за издаване на разрешителни и по-добри регулаторни условия.

Те могат да получат финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). За периода 2014 – 2020 г. МСЕ разполага с бюджет от 5,35 млрд. евро. С тези средства ще се помага за по-бързото изпълнение на проектите от общ интерес и за повишаване на тяхната привлекателност за инвеститорите.

Списъкът с проекти представлява актуализация на списъка с ПОИ, приет през октомври 2013 г. Той включва 108 електроенергийни проекта, 77 газови проекта, 7 петролни проекта и 3 проекта за интелигентни енергийни мрежи. Постигнатият добър баланс между електроенергийни и газови проекти се дължи и на определянето на ясни приоритетни проекти на регионално равнище.

Проектите ще се ползват с редица предимства:
- по-голяма прозрачност и по-добър процес на консултации с обществеността;
- ускорени процедури за издаване на разрешителни (задължителен максимален срок от три години и половина);
- по-добро, по-бързо и по-опростено извършване на оценки на въздействието върху околната среда;
- един-единствен национален компетентен орган ще отговаря за всички процедури за издаване на разрешителни;
- по-добро регулаторно третиране чрез разпределение на разходите в зависимост от нетните ползи и регулаторните стимули;
- възможност за получаване на финансова помощ по МСЕ под формата на безвъзмездни средства и новаторски финансови инструменти.

За да бъде включен в списъка, даден проект трябва да демонстрира, че е от значителна полза за поне две държави от ЕС, да допринася за пазарната интеграция и за конкуренцията и да води до подобряване на сигурността на доставките и намаляване на емисиите на CO2.

„Наличието на модерна и надеждна инфраструктура е от съществено значение за свободния пренос на енергия в Европа. Тези проекти ще ни помогнат да интегрираме енергийните си пазари, да разнообразим енергийните източници и маршрути и да сложим край на енергийната изолация на някои държави членки. Освен това ще се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. Преобразуването на европейската енергийна система ще изисква инвестиции на стойност милиарди евро в стратегическа инфраструктура. Настоящият списък с проекти ще помогне за това нашите средства да се използват за постигане на целта ни за осигуряване на чиста и достъпна енергия за европейците“, заяви уомисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете.

По принцип енергийната инфраструктура следва да се финансира от пазара и чрез таксите, плащани от ползвателите. За да бъдат посрещнати големите инвестиционни предизвикателства обаче ЕС създаде фондове, като Механизма за свързване на Европа и Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще помогнат за привличането на необходимите инвестиции.

По линия на МСЕ през 2014 и 2015 г. бяха отпуснати 797 млн. евро за съфинансиране на проучвания и строителни работи във връзка с изпълнението на ПОИ. 13 проекта от първия списък с ПОИ, приет през 2013 г., вече са завършени или ще бъдат въведени в експлоатация преди края на 2015 г. Очаква се около 62 проекта да приключат до края на 2017 г.

Списъкът с проекти от общ интерес се актуализира на всеки две години, като се включват необходими нови проекти и се премахват вече неактуални проекти.

Една от причините за предлагане на регламент за указания за трансевропейската енергийна инфраструктура през 2011 г. бе огромната нужда от инвестиции в енергийната инфраструктура.

Указанията за трансевропейските енергийни мрежи предоставят стратегическа рамка за дългосрочната визия за енергийната инфраструктура на ЕС и с тях се въвежда понятието за проекти от общ интерес. В указанията се определят девет приоритетни коридора на стратегическата инфраструктура в областта на електроенергията, природния газ и петрола и три общоевропейски приоритета за електропреносни магистрали, интелигентни мрежи и мрежи за пренос на въглероден диоксид.

интерконектори
ЕК
проекти от общ интерес
енергийна инфраструктура
По статията работи:

Галина Александрова