НАЧАЛО » анализи

От нас се очаква не просто борса, а борсово обединение през 2014 г.

fb
3E news
fb
10-02-2014 01:10:00
fbАнализ на Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ)

Енергийната борса в България "се случва" от над десет години. С всяка поредна година изпращаме поредния краен срок за стартирането й. Изглежда все пак през 2014 ще станем свидетели ако не на борса, то на поне една издадена лицензия за "борсов оператор", като се има предвид появилите се напоследък кандидати за нея.

Електроенергийната борса у нас...

През октомври 2013 г. Електроенергийният системен оператор оттегли заявлението си за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ и предизвика множество въпроси дали това не е промяна в политиката на собственика за развитието на вътрешния енергиен пазар.

Впоследствие стана ясно, че в правния мир още от май 2013 г. съществува компания, именуваща се Българска енергийна борса АД, която през ноември 2013 г. е внесла заявление в ДКЕВР за получаване на лицензии за организиране на борсов пазар на електрическа енергия и за преносен оператор. Акционерното дружество е с уставен капитал от 50 хил. лв. и с предмет на дейност "организиране на регулиран пазар на енергийни носители, енергия, енергийни сертификати и въглеродни емисии и производните деривати като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки". Управителният съвет на дружеството се състои от четири физически лица и Енергоремонт Холдинг АД. За момента няма официална информация в акционерния състав на дружеството да участват големи български или чуждестранни компании за производство, пренос и разпределение на електроенергия или чуждестранни борсови оператори. Компанията се представлява от 45-годишния Борислав Лазаров, съсобственик в компании за недвижими имоти и председател на Управителния съвет на неправителственото сдружение "Камара на строителите и енергетиците в България".

На 10 януари 2014 г. в Търговския регистър се появи още едно дружество с конкурентен предмет на дейност, а именно: "организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Дружеството е 100% собственост на Българския енергиен холдинг, а в името му ясно личи стремежът да се подчертае формалното му съответствие с европейските изисквания за независимост на пазарния оператор. Българската независима енергийна борса ЕАД е с уставен капитал от 50 хил. лв. В Съвета на директорите ѝ са Вяра Маринова (36 год.) и Нина Чупарова (31 год.), чийто предишен професионален опит не е известен, а според правноинформационните системи изпълнителният ѝ директор Константин Константинов (36 год.) е бил в управителните органи на Енемона Ютилитис.

На 4 февруари БЕХ ЕАД разпространи съобщение, от което става ясно, че "окончателното прехвърляне на мрежовите активи от НЕК и отделянето на ЕСО като собственик на електропреносната мрежа, ще позволи на дружеството да стартира процеса по сертифицирането му като независим преносен оператор, като последваща стъпка за развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар съобразно изискванията на третия либерализационен пакет".

Оповестените до момента намерения на собственика (държавата в лицето на министъра на икономиката и енергетиката) са другата компания, Българска независима енергийна борса, да получи лицензията за пазарен/борсов оператор на електроенергийния пазар, макар и с по-широк и с неясни параметри предмет на дейност - за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти, включително природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати.

...и в Европа

Докато в България ставаме свидетели на регистрация на множество компании в надпревара да се нарекат борсов оператор, всъщност Европа очаква от нас не просто борса (колкото и "независима" да е), а борсово обединение през 2014 г. Или по думите на главния секретар на Евроелектрик тен Берге "Ние с нетърпение очакваме в перспектива присъединяването на Иберийски полуостров в средата на тази година (към обединения Северозападен енергиен регион). Въпреки това, ние не трябва да спираме до тук. За други региони като Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа трябва много бързо да стане ясно, кога те ще бъдат готови да се присъединят, за да се изпълни политическият стремеж за  осъществяване на Вътрешен енергиен пазар до края на тази година…“

На 4 февруари 2014 обединението на електроенергийните пазари в Северозападния европейски регион  оповести успешен реален старт на търговията на електроенергия ден-напред на обща платформа.  На 11 юли 2013 г. Румъния и Полша на свой ред решиха да се присъединят към тристранното пазарно обединение на Чехия-Словакия-Унгария, работещи успешно на обща платформа за пазар ден-напред от септември 2012 г.

Обичайна практика в много европейски държави е преносните системни оператори да са собственици  на енергийните борси. Това е мотивирано от необходимостта  да бъдат оптимизирани наличните мрежови капацитети с оглед на пазарните условия, физическите характеристики и ограничения.  В по-широк смисъл по този начин се изпълнява важната цел напълно независими и преструктурирани компании да насърчават ефективен, прозрачен и ликвиден пазар.

Моделът PCR (Price Coupling of Regions), въз основа на който е осъществено  ценово обединение в Северозападния европейски регион, е разработен с цел изчисляване на цените на електроенергията в Европа и разпределение на трансграничния капацитет ден-напред. Този модел се очаква да бъде приложен и при пазарното обединение на Югозападния европейски регион, в който влизат системни оператори и борси от Франция, Испания и Португалия. PCR представлява инициатива на седем европейски енергийни борси - APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE и OTE.

В таблицата по-долу може да бъде проследена собствеността на борсите участвали в  разработването на PCR модела.

 

Борса

Собственици

Nord Pool Spot AS

Собственици са норвежкият преносен системен оператор  Statnett SF (28,2%), шведският Svenska Kraftnät (28,2%), финландският Fingrid Oyj (18,8%), датският Energinet.dk (18,8%) и операторите на балтийските държави Elering (2%)Litgrid(2%) и Augstsprieguma tikls (AST) (2%).

 

APX

Собственици са:  TenneT Holding BV (70.84%), койтое собственик на датския мрежовия оператор TenneT TSO BV 

и белгийският преносен системен оператор  Elia NV(29.16%)

Belpex

100% дъщерно дружество на APX (вж. по-горе)

EPEX

Структурата на собствеността  включва освен преносни, производствени и занимаващи се с търговия на електроенергия компании, също и дружество, управляващо швейцарската борса за търговия на фючърси и опции - Eurex Zürich AG. През април 2011 г. Eurex Zürich AG става мажоритарен акционер в EEX. От своя страна Eurex Zürich AG е дъщерно дружество на Deutsche Boerse AG.

Структурата на собствеността на EPEX e следната:

1

50Hertz Transmission GmbH

D

2.25%

2

Alpiq AG

CH

4.50%

3

citiworks AG

D

0.25%

4

DB Energie GmbH

D

0.50%

5

e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H.

A

0.50%

6

E.ON Global Commodities SE

D

3.48%

7

EDF Électricité de France

F

0.67%

8

Edison S.p.A.

I

0.76%

9

EnBW Trading GmbH

D

3.30%

10

Enovos International S.A.

L

1.00%

11

Eurex Zürich AG

CH

62.57%

12

Freistaat Sachsen

D

4.51%

13

Iberdrola Generación, S.A.U.

E

0.50%

14

LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

D

7.38%

15

Mainova AG

D

0.31%

16

Morgan Stanley Capital Group Inc.

UK

0.50%

17

MVV Energie AG

D

0.99%

18

RheinEnergie AG

D

0.51%

19

RWE Beteiligungsgesellschaft mbH

D

4.35%

20

Stadt Leipzig

D

0.01%

21

SWU Energie GmbH

D

0.25%

22

UBS AG

CH

0.25%

23

VERBUND Trading AG

A

0.67%

 

.

 

EPEX SPOT
базирана в Париж

Равен дял в собствеността имат  двете енергийни борси Powernext  и EEX.

GME

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. е компания учредена от италианския системен оператор  Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.” (сега с наименование  “Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.)

OTE

OTE, a.s. – 100% собственост  на чешката държава.  Чешкото Министерство на индустрията и търговията упражнява контрола по правата на собствеността.

Българска независима енергийна борса
Българска енергийна борса
електроенергийна борса
БЕХ
По статията работи:

Галина Александрова