Нова процедура за оператор на преносната елмрежа?

ВАС е отменил мълчаливия отказ на регулаторната комисия за издаване на лиценз на частната „Българска енергийна борса“

Лицензът за работа на Електроенергийния системен оператор е поставен под въпрос. Оказа се, че има реална възможност лицензът на държавния преносен оператор да бъде отнет и с тази дейност да се заеме появилият се през миналата година частен конкурент „Българска енергийна борса“.

Това стана ясно, след като тричленният състав на Върховния административен съд отмени решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за мълчалив отказ във връзка искане на частната компания да получи лиценз за независим преносен оператор.

От ДКЕВР (вече Комисия за енергийно и водно регулиране) не са посочили мотиви защо отказват да издадат на БЕБ да издадат лиценз за независим преносен оператор, както и за координатор на балансираща група.

Решението на енергийната комисия не е добре аргументирано и по отношение на избирането на ЕСО за компания, която ще получи лиценз за независим преносен оператор. Припомняме, че този лиценз бе даден „на пожар“ на ЕСО в последния възможен момент, за да се избегне наказателна процедура срещу страната ни от страна на ЕК, заради изискванията на третия либерализационен пакет. От Брюксел все още не са сертифицирали държавната компания като независимо предприятие, отговарящо за преноса на електроенергия високо напрежение.

От частната „Българска енергийна борса“ са обжалвали мълчаливия отказ на ДКЕВР да им даде лиценза, заради което сега ВАС е върнал преписката за разглеждане отново в КЕВР. Решението на съда е взето от тричленен състав на ВАС в края на февруари. На КЕВР са дадени указания по тълкуването и прилагането на закона. Няма информация енергийният регулатор да е обжалвал решението на съда. Комисията също така се задължава да плати разноските по делото, които са 1200 лв.

Според тълкуванието на съдиите не е възможно да има две компании с лиценз за независим преносен оператор у нас и сега КЕВР ще трябва да предоставя нови мотиви за избирането на ЕСО за оператор на мрежата.

Припомняме, че ЕСО получи лиценз от ДКЕВР за независим преносен оператор и координатор на специална балансираща група в края на декември 2013 г.и той е за период от 35 г.

Това обаче не е първият случай, в който решения на ДКЕВР отпадат пред съда като незаконосъобразни. Сега се очаква комисията да излезе със становище по казуса и да вземе ново решение за даване или отказване на на лиценз за независим преносен оператор на БЕБ.

Според ВАС и двете компании - ЕСО и БЕБ, отговарят на изискванията на закона за извършване на тази дейност.  Както частната фирма, така и ЕСО не са били собственици на електропреносната мрежа в момента на даването на лицензията.

Прочетете още: Борсата на електроенергия е на стартовата линия, операторът започва работа с кредит от БЕХКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
3 коментари
 • 0 0
  3
  BPEX
  Уважаеми г-Велев, безспорно е уважението ни към вашата медия ,като единственна и обективна отразяваща сектор енергетика държа да уточня прочита ви на актовете на ВАС по отношение на водената и незавършила до този момент административно - съдебна процедура от Бългаска енергийна борса АД касаеща ключови за държавата България лицензии , а именно независимият преносен оператор и оператора на борсата за електренергия. Вашият прочит на санкциите на ВАС по текущите процедури е не само неверен но и тенденциозен в полза на трето лице и в нарушение на нормата ,правото и конституцията на Р.България . Използвам цитат от решението на ВАС №2181 от 26.02.2015 г. "При общи за двата казуса релевантни факти и право е налице връзка между делата, като ответник и по двата спора е ДКЕВР. Идентичността на правния спор и на участниците в него, налага съединяване на делата за съвместното им разглеждане в едно производство, като по-късно заведеното настоящо дело под № 7883/2014 г. следва да се присъедини към по-рано образуваното съдебно производство по адм. дело № 7430/2014 г." с който искам да подчертая лаизма и откровеното неразбиране на материята от вашата медия ....и мога да добавя като несъпоставим с фриволността ви и друг цитат от същото решение -неподлежащо на обжалване решение на ВАС "ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 7883/2014 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение към адм. дело № 7430/2014 г. по описа на същия съд, четвърто отделение. Жалбоподателят "Българска енергийна борса" АД и заинтересованата страна "Българска независима енергийна борса" ЕАД да се впишат в списъка на страните по адм. дело № 7430/2014 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение. Определението не подлежи на обжалване. Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Ваня Анчева секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Таня Вачева /п/ Соня Янкулова С дуги ...понятни на вас думи не само правният и обществен интерес е гаратиран от нас но и ВАС призовава страна ответник и той е Българска "независима" енергийна борса АД - 100% притежание на БЕХ т.е. Г.Хризтозов и Жаклен Коен да се разбира ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ! Всичко това надявам се да доведе до адекватни на некъдърността на юристите и П.Р. съветниците ви ,наложителни за вас кадрови промени Бългаска енергийна боса АД не само е единственият и последен бараж срещу интересите на политическо -енергийната олигархия ,но и такъв гарант на публичността за сектор енергетика изобщо! Борислав Лазаров
  Напиши отговор
 • 0 0
  2
  BPEX
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2181 София, 26.02.2015 Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести януари в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНЯ АНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ:ТАНЯ ВАЧЕВА СОНЯ ЯНКУЛОВА при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АНЧЕВА по адм. дело № 7883/2014. Производство по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Образувано е по жалба на "Българска енергийна борса" АД, гр. София срещу решение № Л-422/31.03.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 6 ЗЕ, на "Българска независима енергийна борса" ЕАД е издадена лицензия № Л-422-11 от 31.03.2014 г. за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия", за срок от 10 (десет) години. По поддържаните от жалбоподателя оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение поради съществени процесуални нарушения и противоречие с материалния закон се иска отмяната му и присъждане на деловодните разноски. Ответникът - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР/Комисията), оспорва жалбата. Изразява становище за процесуалната й недопустимост, алтернативно – развива доводи за неоснователност и недоказаност на твърденията на жалбоподателя. По изложените съображения за законосъобразност на обжалвания акт, моли за отхвърлянето й. Заинтересованата страна - "Българска независима енергийна борса" ЕАД, счита жалбата за недопустима, а по същество – за неоснователна. Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на размера на заявените от оспорващото дружество такива. Съдът, при извършена служебна проверка констатира, че "Българска енергийна борса" АД е подало жалба и срещу решение № О-033 от 31.03.2014 г. на ДКЕВР, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 3, във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗЕ му е отказано издаването на лицензия за извършване на дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия". По тази жалба е образувано адм. дело № 7430/2014 г. по описа на Върховния Определение №2181 http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e... 1 от 3 2/27/2015 5:36 PM административен съд, четвърто отделение. Съпоставката на спорния предмет по двете дела налага извод за тъждество на подлежащите на установяване факти и обстоятелства и на приложимите към тях правни норми. "Българска енергийна борса" АД и "Българска независима енергийна борса" ЕАД са подали заявления до Комисията с искане за издаване на лицензия за осъщестяване на дейност по чл. 39, ал. 1, т. 6 ЗЕ. След разглеждането им по нормативно предвидения за това ред, компетентният орган е удовлетворил заявлението на единия кандидат, като го е лицензирал и съответно е отрекъл правото на другия да извършва дейността, отказвайки му искания лиценз. Въведеният в предмет на двете висящи съдебни производства спор, следователно касае лицензирането на две конкуриращи се дружества по отношение извършването на една и съща административно регулирана дейност - организиране на борсов пазар на електрическа енергия. Предоставянето на лицензия в случая обаче е строго лимитирано по силата на специалния закон. Видно от императивната разпоредба на чл. 43, ал. 1, т. 2 ЗЕ, на територията на страната се издава само една лицензия за процесната дейност. Това означава, че лицензионната дейност може да се упражнява само от едно лице – титуляр на лицензията. С други думи, в разглежданата хипотеза издаването в полза на един субект лиценз изключва лицензирането на друг. Поради това отказът за предоставяне на лиценз на "Българска енергийна борса" АД е реципрочен на лицензирането на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за същата дейност. С оглед характера на лицензионния режим и изключителното право, произтичащо от лицензията за притежателя й, издаването на такава на конкурентното дружество и едновременно с това постановяването на отказ за лицензиране по отношение на жалбоподателя, макар и обективирани в отделни волеизявления на секторния регулатор, сочат на общ предмет на съдебните производства. В този контекст двете оспорени решения на ДКЕВР (№ Л-422/31.03.2014 г. и № О-033 от 31.03.2014 г.) са иманентно свързани, третират по същество един и същ въпрос, което предпоставя общото разглеждане на жалбите на "Българска енергийна борса" АД, включително и с оглед избягване постановяването на противоречив правен резултат по отделните дела. Налице са следователно условията по чл. 213 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК за служебно съединяване на делата и разглеждане на жалбите в едно съдебно производство. Разпоредбата на чл. 213 ГПК дава възможност, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи страни или които имат връзка помежду си, съдът да съедини тези дела в едно производство и да постанови общо решение по тях. При общи за двата казуса релевантни факти и право е налице връзка между делата, като ответник и по двата спора е ДКЕВР. Идентичността на правния спор и на участниците в него, налага съединяване на делата за съвместното им разглеждане в едно производство, като по-късно заведеното настоящо дело под № 7883/2014 г. следва да се присъедини към по-рано образуваното съдебно производство по адм. дело № 7430/2014 г. Водим от горното и на основание чл. 213 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение Определение №2181 http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e... 2 от 3 2/27/2015 5:36 PM ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.01.2015 г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7883/2014 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 7883/2014 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение към адм. дело № 7430/2014 г. по описа на същия съд, четвърто отделение. Жалбоподателят "Българска енергийна борса" АД и заинтересованата страна "Българска независима енергийна борса" ЕАД да се впишат в списъка на страните по адм. дело № 7430/2014 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение. Определението не подлежи на обжалване. Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Ваня Анчева секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Таня Вачева /п/ Соня Янкулова
  Напиши отговор
 • 0 0
  1
  BPEX
  ИЗЯВЛЕНИЕ Ние, Камарата на строителите и енергетиците в България и Българска Енергийна Борса АД В отговор на Ваша публикация - Нова процедура за оператор на преносната елмрежа? ВАС е отменил мълчаливия отказ на регулаторната комисия за издаване на лиценз на частната „Българска енергийна борса“ от Георги Велев 10.3.2015 | 16:41 10.3.2015 | 16:41 Обратно на твърдението на Вашата медия и като право на отговор прилагаме определението на ВАС с което не само е потвърден правният ни интерес ,но и правата ни на лицензиaнт по процедурата за организатор на борсовият пазар на електроенергия в Р.България Бихме желали да постигнем крайната цел - осигуряване на прозрачен , независим и социално ангажиран енергиен пазар в Република България., прозрачност на енергийния пазар в интерес на бизнеса и потребителите и в този смисъл е изцяло в полза на държавността и полза на обществото . Съзнаваме и социалната отговорност на бизнеса, отговорност която се разпознава в последователните ни действия .Зад опитите да се опорочи този започнат от нас и подкрепен от европейските ни партньори процес прозира неприкрито желание и действия за възпрепятстване на либерализацията на електроенергийния пазар в изпълнение на европейските директиви. Борислав Лазаров Председател на КС на КСЕБ Председател на УС на БЕБ АД
  Напиши отговор