ЕМИ: Ветровито или слънчево бъдеще за въглищния сектор

В началото на август тази година Европейска комисия публикува изследване за възможностите и предизвикателствата пред въглищните региони на ЕС. Проучването EU coal regions: opportunities and challenges ahead предоставя информация за състоянието на въглищния сектор, броят на работещите както в него, така й в свързаните с този бранш компании, прогнозира какви ще са ефектите от затварянето на мини и въглищни централи върху икономиката на съответната държава, предлага нови възможности за развитие на тези райони в сферата на енергетиката.

Въглищата са исторически едни от основните горива на европейската икономика. Днес те представляват 16% от брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС и 24% от енергийния микс. Използването варира в различните държави-членки на ЕС, но шест държави все още разчитат на въглища, за да покрият поне 20% от енергийното си потребление. Ролята на въглищата обаче намалява като част от продължаващата трансформация на енергийната система. Необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове доведе до нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници; производството на електроенергия от въглища активно се обезсърчава от строги изисквания за емисиите след 2020 г., високи цени на квотите за емисии на CO2 и вероятни ограничения върху допустимостта на въглищата при бъдещи механизми за заплащане на капацитета. Често се пренебрегват обаче потенциалните отрицателни въздействия от продължаващото свиване на сектора на въгледобива върху заетостта и икономиката в регионите, където се добиват въглищни и лигнитни минни дейности и въглищни електроцентрали. Ето защо е необходимо да се предприемат ранни действия за разработване на алтернативни възможности за стопанска дейност с цел поддържане или увеличаване на регионалната заетост и подпомагане на икономическия растеж.

Понастоящем има 207 въглищни централи в 21 държави-членки с общ капацитет от почти 150 GW (15% от общия капацитет за производство на електроенергия в Европа); и 128 въглищни мини в 12 държави-членки с общо годишно производство от около 500 милиона тона (55% от брутното потребление в ЕС). Като цяло въгледобивната инфраструктура присъства в 108 европейски региона. Според изчисленията секторът на въгледобива в момента наброява около 237 000 души като по-голямата част от трудовата сила е заета в добива на въглища (185 000). Полша използва около половината от тази работната сила, последвана от Германия, Чешката република, Румъния, България, Гърция и Испания. Двадесет регионални области предоставят близо 200 000 работни места, свързани с въглища. Шест от тези региони са в Полша (включително регионът на Силезия с около 82 500 работни места през 2015 г.) и още пет в Германия. В цялата верига стойността на косвените работни места, зависими от въглищни дейности, е до 215 000, като четири региона в Полша, България и Чехия представят над 10 000 работни места поотделно. Много от тези работни места ще станат излишни през следващото десетилетие.

По-голямата част от въглищните централи в Европа са пуснати в експлоатация преди повече от 30 години. Тези централи са средно на 35 години, с прогнозна ефективност от 35%, доста под сегашното технологично ниво. Първата вълна на закриване на електроцентрали ще се осъществи в периода 2020-2025 г., задвижвана от конкуренцията в света и пазарите на въглеродни емисии. Това може да доведе до загуба на 15 000 преки работни места в електроцентрали. Най-силно засегнатите страни вероятно ще бъдат Великобритания, Германия, Полша, Чешката република и Испания. Втората вълна на извеждане от експлоатация между 2025 и 2030 г. може да доведе до загуба на още 18 000 работни места, главно в Германия, Полша, Великобритания, България и Румъния. Дотогава приблизително две трети от сегашния капацитет за производство на електроенергия на въглища ще бъде изведен от експлоатация.

Улавянето и съхранението на въглерод (CCS) като вариант за смекчаване на негативните последици върху местните икономики и заетостта би могъл да улесни непрекъснатостта на експлоатацията на модернизираните въглищни централи в дългосрочен план, при условие че е икономически жизнеспособна и са преодолени правни и регулаторни предизвикателства. Предварителните оценки показват, че приблизително 13% от европейския капацитет може да бъде реконструиран с CCS.

Вече има въглищни мини затворени поради липса на конкурентоспособност. През 2014-2017 г. са закрити 27 мини в Германия, Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения и Обединеното кралство. През 2018 г. още 5 ще се затворят в Германия, Полша, Румъния и Италия. Очаква се още 26 мини да се затворят в Испания. Като се вземат предвид критериите, включително производителността на мините, дълбочината на експлоатация и качеството на продуктите, се смята, че въглищните мини в Румъния, Словакия, Испания, Чешката република, Германия, Италия, Полша, Словения и Обединеното кралство могат да бъдат затворени в средносрочен план. Като цяло се оценява, че около 109 000 работни места в минната промишленост са изложени на висок риск поради липса на конкурентоспособност.

Принудителното закриване на много неконкурентни дейности между 2015 г. и 2018 г., включително тези, които понастоящем се ползват от държавна помощ, може да доведе до загуба на около 12% от сегашните работни места (27 000) до 2020 г. След това,  до 2030 г. закриването на въглищните мини ще бъдат продиктувано от извеждането от експлоатация на въглищните електроцентрали: до 2025 г. общите кумулативни загуби на работни места в електроцентралите и мините вероятно ще се увеличат до 77 000 работни места, а до 2030 г. до около 160 000 работни места. Картата по-долу показва кумулативните директни работни места в риск до 2030 г.

Очаква се няколко региони да бъдат особено засегнати от прехода: един регион в Полша може да загуби до 41 000 работни места, а други три (в Чешката република, Румъния и България) вероятно ще загубят по над 10 000 работни места. Регионите с най-голям брой работни места в риск са в Полша, Чехия, Румъния, България, Германия и Гърция.

Социалното въздействие на прекъсването на въгледобивната дейност изглежда по-високо в Гърция, България, Чехия, Полша, Румъния и Германия, където делът на работните места, свързани с въглища сред икономически активното население е по-висок. От друга страна, това въздействие вероятно ще се увеличи в региони, където равнището на безработица е вече високо, като например в Гърция, където до 1/3 от активното население вече е безработно.

Спадът в свързаните с въгледобива дейности ще засегне и други сектори на икономиката. Европейският сектор на желязото и стоманата разчита на местните коксови въглища - критична суровина за европейската икономика да посрещне 37% от своите потребности.

Производителите на минно оборудване също ще бъдат засегнати. Доказано е, че иновациите и производството в минното дело са пряко свързани с минните дейности в района. Броят на хората, които участват в производството на миннодобивна, каменодобивна и строителна техника в страните производителки на въглища, надвишава 100 000.

Електрическите централи, работещи на въглища, обикновено са предназначени да бъдат в експлоатация за период повече от 25 години без значителни подобрения. Въпреки това, срокът на експлоатация може значително да бъде удължен след тази времева рамка чрез замяна или модернизиране на компонентите. Средната възраст на една електроцентрала за производство на въглища в ЕС е 35 години с прогнозна ефективност от 35%. По-голямата част от въглищните централи в Европа са започнали да функционират преди повече от 30 години.

Значимостта на въглищата за производство на електроенергия варира в широки диапазони в ЕС28. Докато девет страни имат незначително или никакво въглищно електропроизводство, то Полша генерира около 80% от електроенергията от въглища и лигнитни въглища и четири други страни следват най-малко с 40%. 

Страните, където до 2025 се очаква да бъдат изградени нови въглищни мощности или вече са в процес на изграждане са в Германия (1100 МВт), Гърция (660 МВт), Хърватия (500 МВт), Полша (4465 МВт).

Все по нарастващата значимост на възобновяемите енергийни източници, очакваните ограничения върху допустимостта на въглищата да участват в бъдещите механизми за заплащане на капацитет след 2020 г., изискванията за емисиите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), както и волатилността на цените на CO2 след 2020 г. са някои от факторите, които мениджърите на въглищните централи трябва да вземат предвид, преди да се предприемат инвестиции за удължаване на срока на експлоатация. Една инвестицията например за удължаване на живота на въглищна централа е много вероятно да е свързана с въвеждане на съвместно изгаряне на биомаса или с пълна промяна на горивната компонента.

Според авторите на изследването в България се очаква до 2030 г. да бъдат затворени над 80% от въглищните мощности или 3979 МВт и още 670 след 2030 г. Това поставя под риск 2293 работни места, пряко свързани с потенциалното затваряне на тези електроенергийни мощности. При затварянето на мините, които ги обслужват се очакват още над 10 хиляди работни места да бъдат закрити.Възможни алтернативи за развитие на тези региони

Повечето от бившите минни обекти са разположени на територии с благоприятни слънчеви условия и могат да предоставят добри места за генериране на слънчева енергия. Минните площадки често покриват обширни площи с плоски релефни форми, преобразувани от минната дейност, а също така включват изкуствени наклони и хребети на по-висока надморска височина, образувани от натрупването на хвостохранилища и други минни отпадъци.

Развитието на соларни проекти е благоприятствано и от наличието на инфраструктури, които биха избегнали допълнителни капиталови разходи. Те включват линии за пренос на електроенергия от въгледобивни дейности, но също така и такива, произведени от електроцентрали за добив на въглища, ако има такива. Допълнителни аспекти в полза на разработването на проект за слънчева енергия включват обикновено по-ниските разходи за земни транзакции в бившите минни площи, които имат сравнително малко собственици. Бившите минни обекти с благоприятно излагане на слънце могат да направят добри места за генериране на слънчева енергия. Минните площадки често покриват обширни площи с плоски релефни форми, преобразувани от минната дейност, а също така включват изкуствени наклони и хребети на по-висока надморска височина, образувани от натрупването на хвостохранилища и други минни отпадъци.

Развитието на подобни проекти се дължи на наличието на инфраструктури, които биха избегнали допълнителни капиталови разходи. Те включват линии за пренос на електроенергия от въгледобивни операции, но също така и такива, произведени от електроцентрали за добив на въглища, ако има такива. Допълнителни аспекти в полза на разработването на проект за слънчева енергия включват обикновено по-ниските разходи за земни транзакции в бившите минни площи, които имат сравнително малко собственици.

Примери за реконструкция на бивши минни обекти за производство на слънчева енергия са много, особено в Германия. През 2004 г. бившата минна кариера Гьотеборн в Саарланд (югозападна Германия) е превърната в соларен парк, станал по това време, най-големият по рода си. Слънчевата инсталация Geosol в Espenhain (Лайпциг) е построена през 2004 г. на бивш минен лигнитен участък. Съоръжението се състои от около 33 500 соларни модула и генерира 5 MW .

Други бивши въглищни мини са разположени в райони с благоприятни условия за инсталирането на големи ветроенергийни паркове.

Инсталирането на проектите за вятърна енергия в бившите въгледобивни райони също има положително въздействие върху местната икономика. През фазите на изграждане и експлоатация се създават нови възможности за местна заетост. Например вятърната ферма "Black Law", разположена в Шотландия, наскоро бе разширена от 54 на 88 вятърни турбини, достигайки 187 MW. ScottishPower Renewables, 2017 отбелязwа, че са създадени работни места за почти 2 000 строителни работници и техническа помощ. Друг пример е вятърen парк Klettwitz в Германия, който е разширен през 2015 г. и достига 93 MW номинална мощност. По време на строителния процес са участвали повече от 120 души (GICON, 2015).

Вятърните и слънчевите ресурси проявяват значителни различия в цяла Европа, като средните фактори за наличност / капацитет на слънчева и вятърна енергия варират между 12-14% и 15-25%. съответно.  

Изследването показва, че южни страни като Испания, Италия, Гърция, Словения, Румъния и България, могат да се възползват от много висок потенциал на слънчев ресурс и да реализират соларни проекти върху минните обекти. По отношения на вятърната енергия потенциала й по тези места е много нисък.

 

Възможности за работещите в сферата на въгледобива и въглищни централи

Успешното икономическо преструктуриране на региона на въглищата не означава непременно пълна заетост на бившите работници в сектора на въглищата. Секторът, уменията и местоположението (регионът) са три измерения, по които трябва да се вземат решения за приспособяване към новите икономически условия. Да останат в същия сектор или да търсят работа в други сектори, потенциалната наличност на схеми за преквалификация и желанието да се преместят в други региони са възможностите и избора, с които се сблъскват. Освен това, някои служители обикновено могат да се пенсионират или политиките могат да направят възможно ранното пенсиониране, като премахнат тези хора от активното население. В преходните региони на въглищата, които успешно преминават през икономическо преструктуриране и създават други (например чиста енергия) индустрии, е възможно и миграцията от други региони.

Други видове мини могат потенциално да осигурят заетост на миньорите, които губят работата си. Например това са нови и разширяващи се мини, фокусирани върху благородни метали, неблагородни метали и насипни стоки, които в следващите две години ще изискват работна сила със същите или подобни умения, каквито притежават хората във въглищните мини.

Въглищното наследството е източник на гордост за много бивши въгледобивни общности, а наследството и историята могат да се използват като актив. Регионът на Рур е пример за културен ребрандинг и за въплъщение на въглищен регион. В Есен, индустриалният комплекс Золверейн, представляващ най-големата и най-модерна бивша каменовъглена мина, е превърнат в музей и е отворен отново като обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Музеят и галерията в Золверейн приемат 250 000 посетители годишно. Тя е дом на няколко фирми, включително художници, дизайнери на бижута, хореографи, дизайнерски фирми и туристически компании. Други бивши мини в района също така функционират като бизнес паркове и място за събития, хостинг на музикални концерти, както и място за провеждане на фестивали за  храна и култура. През 2010 г. Есен представляваше целия регион на Рур като Европейска столица на културата. Други градове в района на Рур предлагат допълнителни начини за преоткриване: в Дортмунд бившият обект от стоманодобивен завод е преобразуван в зона за нанотехнологии и зона за отдих. В Гелсенкирхен е открит научен парк на мястото на бившия стоманодобивен завод, захранван с въглища, който е домакин на 51 предприятия с 900 инсталирани слънчеви панели. Бивш минен обект в Динслакен е превърнат в територия за горска насаждения, предлагащ работни места за преработка на биомаса за квалифицирани работници. В Бохум едно семейство служи като пример за приспособяване на частния сектор, което променя производството си от скоростни кутии за мини на скоростни кутии за вятърни турбини. Тези примери също така демонстрират как преходът към ниско въглеродна икономика води до по-разнообразна икономическа структура и свързаните с това умения.

Вижте още на:

https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5b851082ccffbf01007f8814

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-aheadКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари