НАЧАЛО » анализи

Данъците без промяна до 2013 година

Размерът на разходите спрямо БВП се запазва под прага от 40%, пише в приетата от кабинета бюджетна прогноза за следващите три години

fb
3E news
fb
27-07-2010 09:53:26
fb

През следващия тригодишен период се предвижда запазване на политиката в областта на данъчното облагане, а политиката по доходите в бюджетната сфера ще се осъществява съобразно реформата за заплащане. Схемата е през 2011 г. и 2012 да е в рамките на достигнатите средства за заплати през 2010 г. До 2012 г. се запазва и номиналният размер на средствата за пенсии, достигнат през предходната година, като се предвижда за 2013 г. средствата да се определят на базата на механизъм за осъвременяване на пенсиите.

Това са част от приетите от Министерския съвет на 27 юли основни допускания и бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. Приети са и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без тези за общините. Одобрена е и актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг. Решението се приема на основание чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 16, ал. 2 от Закона за държавния дълг, уточняват от пресслужбата на кабинета "Борисов".

Размерът на разходите спрямо БВП се запазва под прага от 40%, а резултатът от реформите в отделните сектори ще осигури допълнителна възможност за оптимизация на публичния сектор.

Фискалната политика в средносрочен план е съобразена с чл. 126 от Договора за функционирането на ЕС за бюджетен дефицит под 3% от БВП. В тази връзка средносрочната фискална цел по консолидираната фискална програма (в процент от БВП) е за дефицит не по-голям от 2.5% за 2011 г., 1,5% за 2012 г. и 1,0% за 2013 г.

Ето и основни показатели

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

БВП - реален растеж

3.6%

4.7%

4.9%

Хармонизирана инфлация

 

 

 

средна за периода

3.6%

3.5%

2.7%

Текуща сметка

-2.2%

-1.5%

-0.4%

Приходи

35.3%

35.1%

34.8%

Разходи

37.8%

36.6%

35.8%

Бюджетно салдо

-2.5%

-1.5%

-1.0%

При определянето на таваните на разходите с оглед финансовото осигуряване на бюджетните системи е следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на ограничения върху бюджетния ресурс.

Освен това в проекта, което ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание, са обединени няколко стъпки от бюджетната процедура за 2011 г., което ще позволи да се изтегли напред във времето приемането едновременно на няколко решения. Изготвени са и проектите на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините и на субсидиите/трансферите за Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища и държавните висши военни училища за периода 2011-2013 г.

Правителството промени и някои параметри от Бюджет 2010, които са регламентирани в министерско постановление 324/2009, а измененията се налагат, заради промени в Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ), които бяха приети от Народното събрание.

С постановлението се предвижда разпределение на част от разходите в резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки. Те са предвидени за:

- премиране на тютюнопроизводителите – до 116 000 хил. лв.;

- допълнителни средства за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, изплащани от МТСП – до 142 000 хил. лв.;

- допълнителна субсидия за НК "Железопътна инфраструктура" в размер до 45 000 хил. лв.;

- съфинансиране по програмите за трансгранично сътрудничество - до 18 300 хил. лева.

С постановлението се предвижда в срок 10 дни от обнародването му в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата да представят в Министерството на финансите разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.

За осигуряване на прозрачност на процеса на бюджетиране, ориентирано към резултатите, в постановлението се предвиждат и разпоредби за публикуването на интернет страниците на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити на утвърдените им с произтичащите от това постановление промени в бюджетите им.


По статията работи: