НАЧАЛО » анализи

ВР отчита: Търсенето и производството на електроенергия растат, но и делът на СО2 се увеличава с най-бързия темп от 7 години

fb
3E news
fb
17-06-2019 12:18:00
fb

Търсенето на електроенергия продължава да нараства и то със силни темпове, заради продължаващата електрификация. Преминаването към по-силна електрификация от своя страна ще играе много важна роля в енергийния преход, но само ако е съпроводено с декарбонизация. Само с ВЕИ обаче няма да може да бъде осигурена енергийната трансформация. Тревожно обаче остава нивото на ръст на въглеродни емисии. Така например за миналата година те нарастват с 2 % или с най-висок темп за последните 7 години. Това става ясно от публикуваният перди дни статистически преглед на голямата енергийна компания ВР (BP Statistical Review of World Energy2019 | 68th edition ). Данните от статистическия преглед на ВР дават достатъчно основание да си зададем въпроса какво всъщност се случва, както и дали този прословут преход не е в етап на застой.

В обръщението си президентът на компанията Bob Dudley, базирайки се на данните от годишния статистически доклад на ВР определя 2018-та като година с нарастващо разделение между исканията на обществото за ускорен преход към нисковъглеродна енергетика и действителните темпове на растеж.

Развитието, документирано в тазгодишния статистически преглед, откроява голямото предизвикателство пред глобалния енергиен сектор.  Търсенето на електроенергия нараства дори по-силно от това през 2018 г., тъй като светът продължава да електрифицира. Преминаването към по-голяма електрификация  може да играе важна роля в енергийния преход, само ако е съпроводено с декарбонизация на енергийния сектор.

Въпреки продължаващото бързо нарастване на енергията от възобновяеми източници през миналата година, тя осигурява  само една трета от необходимото увеличение на производството на електроенергия. Почти такъв е и приносът на въглищата, констатира в резюмето си  Bob Dudley.  

Като цяло, електроенергийният сектор е абсорбирал около половината от растежа на първичната енергия през 2018 г. , което представлява и около половината от увеличаването на въглеродните емисии.  Декарбонизирането на енергийния сектор, както и посрещането на бързо нарастващото търсене на електроенергия, особено в развиващите се страни, е може би най-важното предизвикателство пред глобалната енергийна система през следващите 20 години.

Възобновяемата енергия играе жизненоважна роля за посрещането на това предизвикателство. Но е малко вероятно да бъде в състояние да направи това самостоятелно, отчита още той, като добавя, че вероятно ще са необходими множество различни технологии, но също и горива, включително широкообхватна смяна на въглища с газ и широко разпространение на улавянето, използването и съхранението на въглерод (CCUS).

В същото време  Bob Dudley припомня, че не става въпрос за  състезание с възобновяемите енергийни източници, а за надпревара насочена към намаляване на въглеродните емисии в много области, което от своя страна  ще изисква разбиране и оценка.

Данните, събрани в тазгодишния преглед, сочат, че през 2018 г. световното търсене на енергия и въглеродните емисии от потреблението на енергия нарастват с най-бързия си темп от 2010/11 г., като се отдалечават още повече от ускорения преход, предвиден в Парижкото споразумение за климата. Екипът на  ВР отчита в същото време, че нарастването на енергийното търсене през миналата година може да има връзка с метеорологичните условия.

Статистическият преглед предоставя навременна и обективна представа за развитието на света и за излизането от неустойчивостта, в която се намира,  за постигане на промяната.

При всички горива се наблюдава нарастване на потреблението. Особено силно е ускорението при природния газ, който нараства с един от най-бързите си темпове за последните  почти 30 години, което представлява над 40% от растежа на първичната енергия.

От страна на предлагането, данните за 2018 г. затвърждават значението на американската шистова революция. Забележително е, че САЩ отбелязват най-голям годишен ръст, от която и да е страна при  производството на петрол и природен газ през миналата година, като по-голямата част и при петрола и при газа са от  шисти. В същото време възобновяемата енергия, начело с  вятърна и слънчева енергия, продължава да расте много по-бързо от другите видове.

2018 г. накратко

Глобалното потребление на първична енергия нараства бързо през 2018 г., като лидерството се пада на природния газ и възобновяеми енергийни източници. Въпреки това, въглеродните емисии наратсват най-много за последните седем години.

Потреблението на първична енергия се увеличава с 2.9% през миналата година, почти два пъти повече от 10-годишната средна стойност от 1.5% годишно и най-бързо от 2010 г. насам.

По отношение на горивата, ръстът на потреблението на енергия се дължи на природния газ, който допринася за над 40% от увеличението. Всички горива растат по-бързо от 10-годишните си средни стойности, с изключение на възобновяемите енергийни източници, въпреки че те все още са на второ място спрямо енергийният ръст.


Китай, САЩ и Индия заедно заемат повече от две трети от глобалното увеличение на търсенето на енергия, като потреблението в САЩ се е увеличило с най-бързият си темп за последните 30 години.

Въглеродните емисии растат с 2.0%, което най-бърз темп за последните седем години.


По отношение на петрола в доклада се отчита, че средната годишна цена на петрола (Dated Brent) се повишава  до 71,31 долара за барел, в сравнение с 54,19 долара през 2017 г.

Потреблението на петрол се увеличава с над средно 1,4 млн. барела на ден (б / д), или 1,5%. Най-голям принос за това нарастване се дълги на  Китай (680 000 б / д) и САЩ (500 000 б / д).

Глобалното производство на петрол е нараства  с 2,2 млн. барела на ден.  Почти цялото нетно увеличение се дължи на САЩ, като техният ръст в производството (2,2 милиона б / д) е рекордно. Отбелязва се и ръстът на производството в Канада (410 000 б / д) и Саудитска Арабия (390 000 б / д), а също и спадът във Венецуела (-580 000 б / д) и Иран (-310 000 б / д). б / д, спрямо 1,5 млн. б / д през 2017 г.

Въпреки това, средното използване на рафинериите се е увеличило до най-високото си ниво от 2007 г. насам.

По отношение на природния газ, от ВР отбелязват ръстът при потреблението  със  195 млрд. куб.м. или с 5,3 %, което е най-бързият темп от 1984 г.

Нарастването на потреблението на газ се дължи главно на САЩ (78 млрд. куб. м), следвани от Китай (43 млрд. куб. м), Русия (23 млрд. куб. м.) и Иран (16 млрд. куб. м).

Световното производство на природен газ нараства  със  190 млрд. куб м, или 5,2%.

Почти половината от това производство се дължи на  САЩ (86 млрд. куб м.), което заедно с производството на петрол е рекордно за страната.

Разбира се, своето място в този ръст имат и  Русия (34 млрд. куб м), Иран (19 млрд. куб м ) и Австралия (17 млрд. куб м).

Търговията с природен газ нараства с 39 млрд. куб м,  или 4,3%, което е повече от два пъти от средната стойност за последните 10-годишни, което се дължи основно  на продължаващото бързо увеличение  на втечнения природен газ (LNG).

Нарастването на предлагането на втечнен природен газ се дължи главно на Австралия (15 млрд. куб. м), САЩ (11 млрд. куб. м) и Русия (9 млрд. куб. м).  Половината от нарастването на вноса се дължи на Китай (21 млрд. куб в).


При потреблението на въглища е отчетен ръст от 1,4%, което е два пъти над  10-годишното средно увеличение. Ръстът на потреблението се дължи на Индия (36 млн. тона) и Китай (16 млн. тона). За страните от  ОИСР се отчита спад до най-ниско си равнище от 1975 г. насам.

Делът на въглищата в първичната енергия спада до 27,2%, което е  най-ниското ниво за последните петнадесет години.

Световното производство на въглища е нараснало с 162 милиона тона (4.3%). Китай (82 милиона тона) и Индонезия (51 милиона тона) са в основата на това повишение.

Възобновяемите енергийни източници, хидроенергетиката и ядрената енергетика също нарастват.

Възобновяемите енергийни източници са нараснали с 14,5%, малко под историческата си средна стойност, въпреки че увеличението на енергийното значение (71 mtoe) е близо до рекордното.

Производството на слънчева енергия  нараства с 30 mtoe, малко под повишението от  вятърната енергия (32 mtoe) и е в основата на над  40% от ръста  на възобновяемите енергийни източници. По държави, Китай отново държи първенството по ръст на ВЕИ (32 mtoe) надминавайки увеличението  в целия ОИСР (26 mtoe).

Хидроенергията  нараства с над средните 3.1%, което, както става ясно се дължи на възстановяването с 9,8 % на европейски мощности (12.9 mtoe), като с това почти компенсира резкият спад от предходната година.

Ядрените мощности също се увеличават – при това с 2,4 %,  което най-бързият растеж от 2010 г. насам. Разбира се, зад този ръст отново стой Китай (10 mtoe) - почти три четвърти от световния ръст. Но също така и Япония (5 mtoe).
Производството на електроенергия се е повишило със средните 3,7 %, като и тук това се дължи основно на Китай с повече от половината от това нарастване, следван от Индия и САЩ.

Възобновяемите енергийни източници осигуряват  една трето от нетното увеличение на производството на електроенергия, следвани от въглищата (31 %) и природния газ (25 %).

Делът на ВЕИ в производството на електроенергия нараства от 8,4 % на 9,3 %. Въглищата все още представляват най-голям дял в производството на електроенергия с 38 %.

В статистическия си доклад ВР обръща внимание и на основните минерали, които както е известно са в основата на ВЕИ-технологиите.

Производството на кобалт и литий е нараснало съответно с 13.9% и 17.6%, като и при двата се отчита превишаване на  средните 10-годишни темпове на ръст.

Съответно цените на кобалта са се увеличили с 30 % - до най-високите нива от 2008 г. насам, както и  цените на литиевия карбонат, които също нарастват с 21%.

 

 

Статистическият доклад на ВР:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

По статията работи:

Маринела Арабаджиева