НАЧАЛО » анализи

"Булгартрансгаз" отчита печалба от 37 млн. лв. за първите три месеца на годината

Преносът на газ за Турция на годишна база е намалял с над 18 %, но за Гърция се е увеличил с повече от 14 %

fb
3E news
fb
07-05-2019 10:22:00
fb

Булгартрансгаз отчита приходите от извършваната от дружеството дейност до 101 млн. 603 хил. лв. за първото тримесечие на тази година. За сравнение през същия период на 2018 г. те са били от порядъка на 109 млн. 562 хил. лв.  Дружеството отчита  печалбата за периода от 37 млн. 459 хил. лв. спрямо 22 млн. 987 хил. лв. за времето януари-март година по-рано. Това става ясно от отчета на дружеството, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.


От годишният отчет пък става ясно, че дружеството отчита значителен спад на преноса на природен газ към Турция, спад и за Македония, но пък увеличаване на преноса на газ за Гърция. Пренесените количества природен гад намаляват с 6,80 % или с 2 548 686 MWh. За сравнение, ако през 2017 г. пренесените количества са били 37 467 904 MWh то през 2018 г. спадат на 34 919 210 MWh. Намалява преноса за Македония и Турция (с 18,4 %) , но се увеличава за Гърция (с 14,2 %), става ясно от отчета. Националната газопреносна мрежа на страната е с дължина от 1835 км газопровод и газопроводни отклонения, и компресорни станции с обща инсталирана мощност 49 МВт, като към момента се използват 45 % ит максималния технически капацитет на системата.

Припомняме, че наскоро "Булгартрансгаз" публикува за обсъждане 10-годишния си план за развитие, като предстои той да бъде внесен в КЕВР и също подложен на обществено обсъждане. От него, както и от по-нататъшната реализация на проектите за междусистемна свързаност и изграждане на борса за търговия с природен газ се очаква да се изяснят намеренията на дружеството.


Реализираните през 2018 г. общо приходи са в размер на 399  201 хил. лв., а нетните приходи от продажби са 372 828 хил. лв., се казва иначе в годишния отчет на дружеството. Според него, в сравнение с 2017 г. общият размер на приходите, реализирани от „Булгартрансгаз“ се увеличава със 7,76 % или с 28  763 хил. лв.. Ръст се отчита при нетните приходи от продажби – с 10 214 хил лв. или с 2,82 %.  Най-голям дял на приходите се пада на преноса до границите с Гърция, Турция и Македония, които обаче намаляват, заради спад на преноса (спад на приходите с 2,16 % или с 4 484 хил. лв. или пренос на по-малко с 2 085,75 млн. куб м). Отражение дава и по-ниският курс на долара през зимните месеци на 2018 г., когато в същото време пък са пренесени и по-големи количества.

В годишния отчет на дружеството се припомня смяната на модела на ценообразуване и в частност въвеждането на входно-изходен модел на ценообразуване за предлаганите услуги по достъп и пренос на природен газ по газотранспортната система на дружеството.

Цената за съхранение на природен газ е в размер от 2,49 лв. за 1000 куб м на месец, утвърдена с решение на КЕВР от февруари 2005 г.
През 2018 г. от подземното газохранилище в Чирен са добини 3 297 048 MWh и са нагнетени 3 536 931 MWh природен газ.  


Отчетените финансови приходи през 2018 г. са с 237,08 % повече от отчетените през 2017 г. В сравнение с отчетените 7 824 хил. лв. 1.01 – 31.12. 2017 г. се отчита увеличение с 18 549 хил. лв. -  през същия период на 2018 г. са отчетени 26 373 хил. лв.  Общите разходи на дружеството също се увеличават – с 12,93 % (от 302 173 хил. лв. през 2017 г. на 341 231 хил. лв. през 2018 г.). Оперативните разходи достигат д 41 536 хил. лв. или с 15,31 % повече от миналата година. Прави впечатление високия раст на себестойността на природния газ за балансиране спрямо миналата година – с 49,74 %.


Отчетените финансови разходи на дружеството за миналата година са 11 970 хил. лв- и са по-малко с 6 913 хил. лв. или с 36,61 % от реализираните 19 993 хил. лв. през същия период на миналата година, основно заради по-ниски валутни курсови разлики.
В нетекущите си задължения дружеството отчита увеличение, заради санкциите от 77 млн. евро по делото БЕХ/газ от края на миналата година. Както е известно сега то е в процес на обжалване.

Като цяло дружеството отчита: висок коефициент на обща ликвидност от 16,96  (1 лв. краткотрайни активи на 1 лв.текущо задължение) , рентабилност от 0,15 (всеки  лев приходи носи 0,15 лв. печалба), коефициент на ефективност на разходите 1,16 (на 1 лв. разходи са реализирани 1,16 лв. приходи), коефициент на финансова независимост от 10,65 , коефициент на задължение от 0,13 лв. на 1 лв. собствен капитал.

Регистрирания капитал на дружеството е в размер на 874 524 255  лева, разпределени в 874 524 255 поименни акции. С номинална стойност 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ е „Български енергиен холдинг“, в който Министерство на енергетиката притежава 100 % от регистрирания капитал, висок коефициент на финансиране на дълготрайни активи – 1,25, т.е. Достатъчност на оборотния капитал. Дружеството има висока финансова устойчивост и финансова независимост от външните кредитори.

Булгартрансгаз
природен газ
съхранение на газ
ПХГ Чирен
По статията работи:

Маринела Арабаджиева