НАЧАЛО » технологии

Обновена програма за научни изследвания и иновации: инвестиции в бъдещето на Европа

fb
3E news
fb
15-05-2018 11:20:00
fb

Европейската комисия представя днес своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г. относно научните изследвания и иновациите, както и необходимите стъпки за осигуряване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето на Европа. Те ни помагат да сме конкурентоспособни на световно равнище и да запазим нашия уникален социален модел. Те подобряват ежедневието на милиони хора в Европа и по света и допринасят за разрешаването на някои от най-големите предизвикателства пред обществата и поколенията. В обновената европейска програма за научни изследвания и иновации са представени редица конкретни действия за задълбочаване на европейския иновационен капацитет и осигуряване на траен просперитет.

Комисията приветства решението на председателя на Европейския съвет да насрочи разискване сред ръководителите по въпросите на научните изследвания и иновациите и ги приканва да обсъдят и да дадат стратегическа ориентация на предложените от нея действия, в това число като:

гарантират, че нормативната уредба и финансирането спомагат за иновациите:

- предложените мерки включват приоритетно транспониране на Директивата относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения; възлагане от страна на публичните органи на повече обществени поръчки за новаторски продукти и услуги, като се прилагайт насоките, публикувани днес от Комисията;

- бързо приемане на следващия бюджет за периода 2021—2027 г., в който са заложени 100 милиарда евро за програми за изследвания и обучение по „Хоризонт Европа“ и Евратом, както и за други основни програми за финансиране, които ще дадат значителен стимул за иновации;

- въвеждане на инициативата VentureEU за насърчаване на частните инвестиции и рисковия капитал;

- допълнително опростяване на правилата на ЕС за държавните помощи, за
да се улесни публичното финансиране на иновативни проекти, включително комбиниране на средства на ЕС и национални средства.

станат лидер в иновациите, създаващи пазари: Комисията предлага да се създаде

- Европейски съвет по иновациите, който да предлага цялостно обслужване за революционни технологии с висок потенциал и иновативни дружества с потенциал за разрастване.

- Европейският съвет по иновациите ще стартира работата си с 2,7 млрд. евро в пилотната фаза през 2018—2020 г., като задачата му е да открие и подкрепи бързо развиващи се, високорискови иновации с голям потенциал да създадат изцяло нови пазари.

стартират общоевропейски мисии за научни изследвания и иновации, поставящи си смели, амбициозни цели и създаващи голяма европейска добавена стойност в области, които ще бъдат определени заедно от държавите членки, бизнеса и гражданите. Такива мисии може да бъдат борбата срещу рака, чистият транспорт или океаните без пластмасови отпадъци. Те ще насърчават инвестициите и участието в различни сектори и научни дисциплини, за да се преборим заедно с различните предизвикателства. Мисиите трябва да допринесат и същевременно да използват общите постижения на научноизследователските и иновационните стратегии на национално, регионално и местно равнище.

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроенето и модата.

Европа се справя сравнително добре с добавянето или запазването на стойността на съществуващите продукти, услуги и процеси, известни като постепенни иновации. Това се вижда в различни отрасли, като космическата, аеронавигационната и фармацевтичната промишленост, електрониката, възобновяемите енергийни източници, промишлените отрасли на биологична основа и усъвършенстваните технологии за производство. Отбелязахме напредък и в подкрепата за иновациите посредством ключовите базови технологии, като роботиката, фотониката и биотехнологиите. Тези технологии могат да бъдат използвани и прилагани в много сектори и са от решаващо значение за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото.

Европа обаче изостава в много области. Дружествата от ЕС изразходват за иновации по-малко средства, отколкото техните конкуренти (1,3 % от БВП в сравнение с 1,6 % в Китай, 2 % в САЩ, 2,6 % в Япония и 3,3 % в Южна Корея). В Европа рисковият капитал продължава да е слабо развит. През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС възлизат на около 6,5 милиарда евро, докато в САЩ тази стойност е 39,4 милиарда евро, а и фондовете за рисков капитал в Европа са твърде малки — средно 56 милиона евро в сравнение със 156 милиона евро в САЩ. В резултат на това тези дружества изместват дейността си в икономическа среда, в която имат по-добри шансове да растат бързо.

В ЕС има само 26 от т.нар. „стартиращи предприятия еднорози“ (стартиращи предприятия на стойност над 1 милиард долара) — за разлика от САЩ и Китай, където предприятията от този тип са съответно 109 и 59. Публичните инвестиции в ЕС изостават от целта от 3 % от БВП, а интензитетът на научните изследвания и развойната дейност е все още неравномерно разпределен между регионите на ЕС, като инвестициите и научните изследвания са концентрирани основно в Западна Европа. Освен това 40 % от работната сила в Европа не притежава необходимите цифрови умения.

Технологичните иновации, цифровизацията и световните мегатенденции, като изкуственият интелект и кръговата икономика, предлагат огромни възможности, но създадат и нови предизвикателства. Световната конкуренция се засилва и заплашва водещата позиция на Европа в ключови промишлени сектори. Европа трябва да засили иновационните способности, за да запази и подобри европейския начин на живот. 

ЕС
Европейска комисия
Обновена програма
наука
технологии
иновации
изследвания
инвестиции
развойната дейност
стартиращи предприятия
цифровизация
изкуствен интелект
кръгова икономика
По статията работи:

Галина Александрова