НАЧАЛО » технологии

Нуждаем се от по-малко и по-добри пластмаси

Градовете и регионите в ЕС призовават за преориентиране на производството на пластмаси, които се превръщат в най-непосредствената заплаха за околната среда

fb
3E news
fb
23-10-2018 02:43:00
fb

Европейският комитет на регионите (КР) прие становища относно Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика и свързаната с нея Директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Заради нарастващото безпокойство от въздействието на пластмасите върху околната среда, градовете и регионите определят за приоритети екопроектирането и разширената отговорност на производителя като мерки за борба със замърсяването с пластмаси. По-малко от 30 % от пластмасовите отпадъци в Европа се събират за рециклиране. Днес Европейският парламент също гласува по предложените разпоредби на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба, които КР иска да обхванат всички неразградими пластмасови изделия за еднократна употреба.

Всяка година в световните океани попадат до 13 милиона тона пластмасови отпадъци. 80 % от намираните на плажовете в ЕС отпадъци са пластмасови. Пластмасовите продукти за еднократна употреба представляват около половината от всички морски отпадъци, които се срещат по европейските плажове. В ЕС всяка година се използват около 49 милиона тона пластмаси. Предложенията на градовете и регионите се основават на централната им роля в управлението на отпадъците, в това число тяхното събиране, транспортиране, обработване и изхвърляне. През последните 50 години употребата на пластмаси е нараснала 20-кратно. Едва 9 % от пластмасите в света се рециклират.

 

Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС), кмет на Вестстелингверф и докладчик по становището относно „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, посочи: „Предотвратяването на пластмасовите отпадъци следва да бъде основен приоритет. Трябва да започнем, като ограничим употребата на пластмасови изделия и въведем задължителни критерии за екологичен продуктов дизайн. Нуждаем се от по-малко и по-добри пластмаси Трябва да премахнем съществуващите субсидии за изкопаемите горива и пречките пред създаването на единен пазар на вторични суровини. И двете правят първичните пластмаси по-евтини от рециклираните или пластмасите на биологична основа и възпрепятстват развитието на кръгова икономика на пластмасите.“ Становището беше прието с единодушие.

 

Градовете и регионите в ЕС подкрепят идеята производителите да поемат пълните разходи за събиране и третиране на отпадъците от своите продукти. Членовете предлагат производителите и вносителите на пластмаси на базата на изкопаеми горива да поемат финансова отговорност за разходите за намаляване на емисиите на CO2 от последното третиране на произведените от тях пластмасови отпадъци.

 

Членовете са за това да се въведат премии за добре свършена работа и финансови стимули, с които да се насърчи използването на рециклирани пластмаси, и подкрепят налагането на изискване за минимум 50 % рециклирани материали при производството на нови пластмаси до 2025 г. Местните лидери припомнят, че сегашните биоразградими пластмаси не са решение на проблема с пластмасовите отпадъци, тъй като не се разграждат биологично в естествена среда.

 

Що се отнася до пластмасовите микрочастици, които са обект на ожесточена полемика, местните лидери настояват за надеждни и ефективни измервателни технологии и процеси за оценка на реалното им въздействие върху здравето и околната среда. Градовете и регионите искат да се забранят умишлено добавените пластмасови микрочастици и разградимите при окисляване пластмаси във всички продукти, в които те не са необходими от гледна точка на човешкото здраве.

 

Местните лидери предупреждават, че при съществуващите системи за събиране често пластмасовите отпадъци, които не са опаковки, не се събират разделно и се озовават в депа за отпадъци, в инсталации за изгаряне или в морето. Членовете предлагат акцентът в системите за събиране на отпадъци да бъде върху пластмасите като материали, а не като опаковъчен продукт. Асамблеята предлага хармонизиран подход към системи за заплащане на депозит в целия ЕС, за да се предотвратят отрицателните трансгранични последици и да се улесни свободното движение на стоки. Градовете и регионите искат да участват в текущия процес на изготвяне на насоки за разделното събиране.

 

Членовете единодушно приеха становището относно „Предложение за Директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба“. Докладчикът Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП), която е член на Градския съвет на Еспоо, посочи: „Предложението на Комисията е стъпка в правилната посока. Трябва да гарантираме, че то е съгласувано с Пакета за кръговата икономика и по-специално с Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, за да отправим ясен сигнал към предприятията и потребителите. Европейската комисия трябва да публикува всеобхватна оценка на въздействието, в която да се очертаят социалните, икономическите и екологични последици от предложените мерки. Решаването на проблема с пластмасовите отпадъци може да разкрие нови възможности за иновации, конкурентоспособност и работни места. Призоваваме за стимули и мерки в подкрепа на над 50 000 МСП, работещи в сектора на пластмасите, за разработването на устойчиви алтернативи на неразградимите пластмасови изделия за еднократна употреба, в това число, когато е целесъобразно, стимули за преизпълнение на целите.“

 

Асамблеята на градовете и регионите в ЕС предлага директивата да обхване всички неразградими пластмасови изделия за еднократна употреба и цялата водна екосистема, в това число сладководната и плитководната среда. Местните лидери отбелязват, че държавите членки и техните местни или регионални власти следва да могат да налагат ограничения на използването на пластмасовите изделия за еднократна употреба, които не са изброени в директивата, за да защитят най-чувствителните екосистеми, по-конкретно специфични биотипове като национални резервати, архипелази, делти на реки и естествената арктическа околна среда.

 

Асамблеята призовава държавите членки и местните и регионалните власти да си сътрудничат по-тясно при прилагането на мерки за повишаване на информираността на гражданите относно негативното въздействие на пластмасовите изделия за еднократна употреба и вариантите за третиране на отпадъците.

 

Градовете и регионите подкрепят въвеждането на пазарни ограничения за пластмасовите изделия за еднократна употреба, внасяни в ЕС. Членовете застъпиха мнението, че дейностите за почистване от отпадъците от пластмасови изделия за еднократна употреба следва да се финансират чрез данъци върху вноса и производството на пластмасови материали за еднократна употреба.

 

КР отправя искане към Европейската комисия и държавите членки да увеличат финансирането за кръговата икономика в областта на пластмасите в следващия бюджет на ЕС. Асамблеята предлага да си сътрудничи с Европейската комисия по изготвянето на нова стратегическа програма за научни изследвания и иновации за пластмасите.

 

Днес комисия ENVI на Европейския парламент ще гласува по предложените от Комисията разпоредби на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Европейският съвет ще се опита да постигне компромис на 20 декември, а окончателният текст се очаква през пролетта на 2019 г.

 

Съобщението на Европейската комисия относно Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика от януари 2018 г. е съсредоточено върху четири области: подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси, ограничаване на отпадъците от пластмаси и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, стимулиране на иновациите и инвестициите, и извличане на ползи от глобални действия. То включва следните цели:

 

- преразглеждане на разпоредбите за отпадъците: нова цел за рециклиране на поне 55 % от пластмасовите опаковки до 2030 г. (Пакет относно отпадъците, май 2018 г.);

- Директива за пластмасовите торбички: държавите членки трябва да намалят потреблението на 90 торбички на човек до 2019 г. и 40 торбички до 2026 г.;

- Работен план за екопроектирането: подобряване на продуктовия дизайн с акцент върху трайността, възможностите за поправка и пригодността за рециклиране на продуктите;

- Рамкова директива за морска стратегия: държавите членки се задължават да извършват мониторинг и да намалят морските си отпадъци.

 

Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС следва да подлежат на рециклиране до 2030 г., потреблението на пластмасовите изделия за еднократна употреба да бъде намалено и целенасоченото използване на пластмасови микрочастици да бъде ограничено. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, включваща набор от десет ключови показатели за измерване на напредъка, постигнат от ЕС и държавите членки в процеса на преход към кръгова икономика. Предстоящите мерки на ЕС за изпълнение на стратегията са изброени по-долу.

 

Европейската комисия предложи Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба през май 2018 г. Тя визира 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които се намират най-често на европейските плажове и в морето (наред с изгубените или изоставени риболовни съоръжения): клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки и бъркалки, пръчки за балони, съдове за хранителни продукти, съдове за напитки и чаши, торбички, опаковки от чипс и обвивки от бонбони, санитарно-хигиенни материали, фасове от цигари и други тютюневи изделия с пластмасови филтри.

 

Съгласно предложената директива ще се забрани предлагането на пазара на пластмасови изделия за еднократна употреба, когато има лесно достъпни алтернативи на разумни цени. За изделията, за които не съществуват прости алтернативи, целта е употребата им да се ограничи посредством намаляване на потреблението на национално равнище. За тях се въвеждат изисквания по отношение на проектирането и маркировката и задължения за управление на отпадъците и почистване за производителите. Комисията предлага да се забранят пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони. Дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните няма да бъдат забранени, но ще се изискват ясни и стандартизирани етикети, върху които да е посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците. Пластмасовите съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара само ако техните капачки остават прикрепени към тях. Държавите членки ще бъдат задължени да събират 90 % от пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 2025 г., например чрез схеми за възстановяване на депозитите.

 

Всяка година в световните океани попадат между 5 и 13 милиона тона пластмасови отпадъци. Щетите, нанасяни на морската среда, възлизат на 6,8 милиарда евро годишно в световен мащаб (ЕК 2018 г.).

Пластмасовите изделия за еднократна употреба, намирани най-често на плажовете и в морските води на територията на ЕС, заедно с изоставените риболовни съоръжения, съставляват 70 % от всички морски отпадъци (ЕК).

В ЕС през 2015 г. са използвани 49 милиона тона пластмаси. Секторът на опаковките използва 39,9 % от общото количество произведени пластмаси, следван от строителния сектор (19,7 %), автомобилния сектор (8,9 %) и електрониката (5,8 %) (ЕК 2018 г.).

Европейският комитет на регионите призова да се забранят безплатните найлонови торбички и да се прекрати депонирането на пластмасови отпадъци в становището си от 2013 г. относно „Зелена книга за европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда“, изготвено от докладчика Линда Гилъм, член на Общинския съвет на Рънимийд (Обединено кралство/ЕА).

Европейският комитет на регионите (КР)
Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика
Директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба
пластмаси
Пластмасови отпадъци
ЕК
По статията работи:

Маринела Арабаджиева