НАЧАЛО » технологии

Нова стратегия за устойчива и кръгова биоикономика в ЕС

ЕК ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро и ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа

fb
3E news
fb
11-10-2018 03:02:00
fb

Европейската комисия представя днес план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа, съобщи пресофисът на ЕК.  


Новата стратегия за биоикономиката се вписва в усилията на ЕК за допълнително стимулиране на работните места, растежа и инвестициите. Тя има за цел да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата и устойчивото развитие.


Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени, затова са необходими усилия и новаторски подход за изхранването на населението и осигуряването на чиста вода и енергия.


Биоикономиката може да превърне водораслите в гориво, да рециклира пластмаси, да произведе мебели или дрехи от отпадъци, както и да създаде биологични торове от отпадъчни продукти от промишленото производство. Тя има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.


Постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. От ЕК обясняват в съобщение до медиите, че с цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019 г. ЕК ще въведе 14 конкретни мерки, сред които са:


1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси:

С цел да разгърне потенциала на биоикономиката за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на дългосрочен, устойчив просперитет, Комисията:

- ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро, за да се доближат до пазара иновациите в областта на биологичните ресурси и да се намали рискът за частните инвестиции в устойчиви решения;

-  ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа.


2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа:


В държавите членки и регионите, особено от Централна и Източна Европа, използването на биомасата и отпадъците може да се оптимизира значително. За тази цел Комисията:

- ще изготви стратегическа програма за въвеждането на устойчиви системи за производство на храни, за селско и горско стопанство, както и за продукти на биологична основа;

- ще създаде по линия на „Хоризонт 2020“ механизъм за подпомагане на политиката в областта на биоикономиката, с който ще подкрепя държавите членки при разработването на национални и регионални програми за биоикономика;

-  ще предприеме пилотни действия за внедряването на биоикономически практики в селските, крайбрежните и градските райони, например при управлението на отпадъците или на съхраняването на въглерода.


3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда


Нашата екосистема е изправена пред сериозни заплахи и предизвикателства – увеличаващо се население, изменение на климата и деградация на почвите. За преодоляването на тези предизвикателства Комисията:

- ще въведе обща за ЕС система за наблюдение, която да следи напредъка към устойчива и кръгова биоикономика;

- ще подобри базата от знания и разбирането на специфични области на биоикономиката, като събира данни и осигурява подобрен достъп до тях чрез центъра на знанието относно биоикономиката;

- ще осигурява насоки и насърчава добрите практики във връзка с функционирането на биоикономиката в безопасни за околната среда граници.


На 22 октомври в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция, на която ще бъде обсъден планът за действие със заинтересованите страни и откроени значимите продукти на биологична основа.


В своето писмо за намеренията до председателствата на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс представиха това съобщение като част от приоритета на Комисията за стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС. То представлява актуализация на стратегията за биоикономика от 2012 г.


Биоикономиката обхваща всички сектори и системи, които използват биологични ресурси. Тя е сред най-големите и важни отрасли на ЕС и включва селското и горското стопанство, рибарството, хранително-вкусовата промишленост, енергията от биомаса и продуктите на биологична основа. Годишният ѝ оборот е от около 2 трилиона евро, а в нея са заети около 18 милиона души.


Биоикономиката е и ключова област за стимулиране на растежа в селските и
крайбрежните райони.


ЕС вече финансира научните изследвания, демонстрацията и внедряването на устойчиви, приобщаващи и подходящи за кръговата икономика решения, в т.ч. финансиране в размер на 3,85 млрд. евро по линия на актуалната програма за финансиране на научните изследвания в ЕС „Хоризонт 2020“. За периода 2021—2027 г. Комисията предложи заделянето на 10 млрд. евро по програмата „ Хоризонт Европа“ за областта на храните и природните ресурси, включително и
биоикономиката. 

ЕК
стратегия
биоикономика
кръгова икономика
устойчиво развитие
технологии
биологичните ресурси
инвестиционна платформа
устойчиви биорафинерии
По статията работи:

Галина Александрова