НАЧАЛО » технологии

Модерна еко технология намалява замърсяването на въздуха

Екоцентралата в с. Труд произвежда ток, достатъчен да захрани 10 000 души

fb
3E news
fb
15-02-2017 09:11:00
fb

За първи път производството и оползотворяването на биогаз е документирано в Обединеното Кралство през 1895 г. (Metcalf и Eddy, 1979 г). Тогава едва ли някой си е представял, че след няколко столетия то ще се превърне в един от основните способи за справяне с огромните количества вредни емисии от промишлеността, селското стопанство и домакинствата в съвременния свят. Те щяха да продължават да замърсяват атмосферата с наднормени концентрации на метан и диазотен оксид. И двата газа имат значителен парников потенциал и са причина за глобалното затопляне. Парниковият ефект на метана е 23 пъти, а на диазотния оксид – 296 пъти по-висок от този на въглеродния диоксид, отделян при дишането на живите организми и при горенето.


Количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, поддръжката на зелените площи и преработката на отпадни води, е значително. Много европейски държави имат проблем със свръхпроизводството на органични субстанции, а в България селското стопанство е традиционен отрасъл от столетия. Добрата новина е, че от тях може да се произвежда биогаз, който, за разлика от изкопаемите горива, е възобновяем енергиен източник, пази природните ресурси и качеството на околната среда. Освен това, в близките години не съществува каквато и да е опасност от изчерпване на източниците на биомаса. Целта на България е след 3 години да задоволява 20% от енергийните си нужди от местни възобновяеми източници, но и към момента почти 70% от енергията е от внос на природен газ и петрол.


Енергийната криза през 70-те години на миналия век накара хората да преосмислят значението и възможностите на възобновяемите горива и даде тласък за развитие на технологиите за производство на биогаз чрез анаеробно разграждане. Това е напълно естествен биологичен процес, при който микроорганизми в безкислородна среда преобразуват отпадната биомаса от земеделието и животновъдството в метан и органичен тор, подходящ за употреба в селското стопанство. Технологиите дадоха шанс от дефект, хората да постигат ефект.


Европейският съюз подкрепя производството на биогаз чрез биогаз централи, защото е евтин и въглеродно (СО2) неутрален източник на възобновяема енергия. В последните години интересът към биогаза става още по-голям, заради глобалните усилия за заместване на изкопаемите горива с възобновяеми, но и защото родните фермери също трябва да изпълняват важно изискване на ЕС. Всички кравеферми трябва да имат свои лагуни, в които да събират тора от животните и да осигурят обработка и рециклиране на оборската тор и органичните отпадъци от земеделието.  


Как става процесът на преработка?


Да вземем за пример еко централата в село Труд. Биогазът се генерира чрез ферментация на различни селскостопански суровини - оборска тор, силажна царевица, слама, сорго, тритикале и т.н. Биомасата се преработва при 50 - 55°С в затворена безкислородна среда, където микроорганизми извличат метан от органичните отпадъци. Количествата метан, които се отделят в процеса на ферментация, биват оползотворени напълно в биогазовата централа и в атмосферата не се отделя никакъв газ. Метанът се охлажда и се подава към когенератор, който произвежда ток и топлинна енергия.  


Интересно е, че двигателят, задвижващ генератора на ток (20-цилиндров, с вътрешно горене) отделя при работа на пълна мощност изгорели газове, равни на количеството, което отделят 6 чисто нови тежкотоварни камиона, отговарящи на висок стандарт Евро 5. В случая село Труд се намира на Карловско шосе, където дори в рамките на половин час минават повече тежкотоварни камиони, отколкото емисиите на централата в рамките на 24 часа. А само на километър е автомагистрала „Тракия“, по която се движат стократно повече такива камиони. В замяна съоръжението произвежда 950 мегаватчаса електроенергия месечно, която е достатъчна за захранването на две населени места с големината на с. Труд по най-екологичен метод.


Тук пропускаме и спестените вреди от използването на твърдо гориво, като дърва и въглища за отопление, фини прахови частици, които допълнително натравят атмосферата. Така ефектът за хората става несъизмерим за подобряване качеството им на живот. В Германия вече функционират над 10  000 подобни инсталации и зеленото движение там смята това за голямо свое постижение. За сравнение – в България функционират едва 10 обекта, но е очевидно, че скоро много селища и у нас ще потърсят такова решение за себе си.

производство на електроенергия от биологични отпадъци
биогаз
еко централата в с. Труд
По статията работи:

Галина Александрова