НАЧАЛО » технологии

МАЕ предлага пътна карта за енергийната ефективност на сградния фонд

fb
3E news
fb
18-12-2017 10:52:00
fb

Международната агенция за енергетика публикува на сайта си новият си доклад визиран върху енергийната ефективност на зданията. В него за пореден път се подчертава потенциалът на икономия на енергията от сградите.

На всеки пет дни в света се строят сгради, еквивалентни на един град като Париж. В света са изградени около 50 млрд. кв м нова сградна площ през последното десетилетие, което е еквивалент на добавяне на нова сграда от типа на Empire State Building на всеки 25 минути.

В същото време не се отделя необходимото внимание върху енергоефективността им, въпреки че тя се подобрява. Необходимо е полагане на по-съгласувани усилия за увеличаване на инвестициите в енергийната ефективност, за да може потенциалът от енергия да се използва и съответно да доведе до икономии на енергия.  

Според докладът, енергоемкостта на зданията, тоест потреблението на енергия на един квадратен метър площ намалява средно с около 1,5 % годишно. Тези успехи обаче не могат да компенсират ръстът на потреблението на енергия, което се дължи съответно на увеличението на сградния фонд. В резултат изхвърлянето на емисии от въглероден двуокис (СО2) от домовете и строителният сектор се е увеличил с 1% за времето от 2010 г. до 2016 г.

На сектора на сградния фонд се пада близо 30% от крайното потребление на енергия в целия свят. Това води до извода, че на зданията и строителният сектор са отговорни за 39% от изхвърлянето на енергийни парникови газове. При това потенциалът от икономия на енергията от зданията е огромен. Що се касае например до външните стени (ограждащи конструкции): изграждането на високоефективни сгради и реконструкцията на съществуващите могат да спестят около 330 EJ в периода до 2060 г. - повече от годишното потребление на крайната енергия от всички страни от G20 през 2015 г.

Преходът към високоефективни технологии на отопление и охлаждане ще може да доведе до икономии на още 660 EJ енергия до 2060 г., което се равнява на цялата крайна енергия потребявана в Китай за цялото последно десетилетие.

За подобряване на ситуацията с енергийната ефективност в сектора на зданията в доклада се предлага следната базова „пътна карта“ :

Внедряване на политика в областта на градското планиране, насочена към повишение на енергийната ефективност и използването на ВЕИ.  Строителната политика на градовете трябва да оказва влияние на формата и плътността на зданията по такъв начин, че да намали търсенето на енергия и да увеличи потенциалът на използване на възобновяема енергия.

1. Подобряване на енергийната ефективност на съществуващите здания – повишаване на дела на обновяване на сградите – конструктивно обследване,  реконструкция, саниране, капиталов ремонт задължително трябва да водят до повишаване на енергийната ефективност, което сега дори не се обсъжда.

2. Осигуряване на нулево изхвърляне на емисии при експлоатацията на зданията. Това се определя и като най-трудната задача. В даденият случай става въпрос за това да се използва система за централизирано топлоснабдяване, с нулева въглеродна следа

3. Подобряване на управлението на енергията във всички  здания, или въвеждане на т.нар. енергиен мениджмънт.

4. Декарбонизация на енергията, използвана в сградния фонд.

5. Намаляване на въглеродната среда в материалите и оборудването, използвано в сградния фонд и при строителството им.

6. Намаляване на разходите на енергия от електроуредите, използвани в бита, както за осветление, така и за приготвянето на храна.

7. Засилване на адаптацията на зданията към последствията от измененията в климата.
Повишаване на нивото на информираност както на специалистите, така и на населението.
 
Като една от основните бариери за подобряване на енергийната ефективност се сочи финансирането. Инвестициите в енергийна ефективност на сградите, както в развитите, така и в развиващите се страни все още се смятат за риск, въпреки доказателствата, че тази инвестиция може да се изплати.

Докладът може да намерите на: https://globalabc.org/

http://www.iea.org/newsroom/news/2017/december/commentary-unlocking-energy-savings-from-buildings.html

Енергийна ефективност
енергийна ефективност на сградите
СО2
ВЕИ
градоустройствени планове
топлоснабдяване
охлаждане на сгради
отопление на сгради
енергийна интензивност на сгради
По статията работи:

Маринела Арабаджиева