НАЧАЛО » технологии

Износът на ток расте до над 19 %, делът на производството на ток от ВЕЦ нарасна с над 57 %

fb
3E news
fb
11-04-2018 08:25:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия запазват отрицателната си тенденция. Увеличава се и спадът при производството на базовите централи и участието на ВЕИ както в разпределителната, така и в преносната мрежа. Основният дял от производството на електроенергия за времето от началото на годината до 8 април 2018 г. се дължи на Водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) от 1 януари – 8 април в сравнение със същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за първите три месеца и осем дни на месец април е в обем от 13 110 591 MWh в сравнение с 13 561 543 MWh, което е спад  (минус) от 3,33 %.

Увеличава се и понижението при потреблението на електроенергия до 11 912 837 MWh в сравнение с 12 557 591 MWh за посочения период на 2017 г. Понижението съответно е от порядъка на (минус) 5,13 %.

В същото време износът на електроенергия за времето от началото на годината до първите осем дни на месец април асте с 19,30 % или до  1 197 754 MWh в сравнение с 1 003 952 MWh за периода от 1 януари до 8 април м.г.

Леко повишение се наблюдава при участието на базовите централи в производството на ток, като отрицателният дял скача до (минус) 7,65 %. За сравнение, ако за посочения период до началото на месец април миналата година делът на базовите централи е бил в обем от 11 839 863 MWh, то през сравнявания период на настоящата година той се свива до 10 933 565 MWh.

Затова пък има леко подобрение при учасието на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа, въпреки, че водеща си остава отрицателната тенденция. Делът на ВЕИ в преносната мрежа се подорява в сравнение с по-рано отчетения период, но остава отрицателен – минус 0,32 % до 350 558 MWh в сравнение с 351 669 MWh за времето до началото на април предходната година. В случая положителни са само данните за производството на електроенергия от вятърни мощности (ръст от 4,08 %), докато делът на фотоволтаичните мощности ( минус 9,61 %) и от биомаса (минус 7,05 %) остава отрицателен.

Отрицателният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да остава висок за времето от началото на годината до осми април. Според данните на системния оператор участето  на ВЕИ в разпределителната мрежа е от порядъка на 416 978 MWh,  в сравнение с 475 384 MWh за предходната година, което е спад от (минус) 12,29 %. За разлика от преносната мрежа, при разпределителната са отрицателни параметрите за делът на вятърната електроенергия (минус 7,05 %). Участието на фотоволтаичната енергия спада (минус) до с цели 22,20 % , а положителният дял на биомасата (плюс 7,15 %) е буквално символичен.

За пореден сравнителен период от началото на годината до осми април  делът на производството на електроенергия от Водноелектрическите централи нараства. Ако преди седмица бе отчетен ръст от малко над 54 %, то сега увеличението достига до 57,55 %. Според данните от 1 януари до 8 април 2018 г. делът на ВЕЦ се изчислява на  1 409 490 MWh. За сравнение за същия период на 2017 г. производството от ВЕЦ е било в обем от 894 627 MWh.

Както е известно пролетта е преходният период, при който делът на хидроенергията винаги е най-висок. Обикновено високият дял на производството от ВЕЦ се запазва до средата на месец май.  

Производството и потреблението на електроенергия, както и участието на ВЕИ, ВЕЦ, и базовите централи дават добра визия както за играчите на свободния пазар, така и за анализаторите.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
Износ на електроенергия
производство на ток
потребление на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева