„Булгартрансгаз“ започва да набира необвързващи оферти за капацитети за новото газово трасе от Турция до Сърбия

„Булгартрансгаз“ ЕАД започва да набира необвързващи оферти за капацитети за новото газово трасе между границите ни с Турция и Сърбия в рамките на Фаза 2 на процедурата Open Season и пазарното проучване за търсене на добавен /нов/ капацитет на проекти за развитие и разширение на газопреносната структура към съседните пазарни зони.

"Булгартрансгаз" информира потенциалните ползватели на тръбите за възможността да подават своите необвързващи оферти за добавен капацитет за определените трансгранични точки или за други трансгранични точки. Информацията следва да бъде подадена в рамките на периода 27 март 2018 г. – 27 април 2018 г. вкл. Правилата за провеждане на Фаза 2 от процедурата  Open Season и необходимия  формуляр за кандидатстване може да бъде намерен на страницата на "Булгартрансгаз": https://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/startirane_na_faza_2_ot_procedura_open_season_na_proekti_za_razvitie_i_razshirenie_na_gazoprenosnata_-359-c15.html

В случая става въпрос основно за ново трасе новото трасе с входяща точка на българо-турската граница паралелно на съществуващата газова връзка, през компресорна станция „Провадия“ и изходна точка до гр. Зайчар на българо-сръбската граница. Затова две от точките, за които ще се подават обвързващи оферти са нова входна точка от Турция и нова изходна точка към Сърбия. Доставки на газ през тях се очакват след 1 октомври 2019 г.

Необвързващи оферти ще се приемат и за търсенето  на газови доставки през България в  посока  Турция  на  съществуващата IP Странджа/Малкочлар, като газовите потоци ще идват от  Румъния през входни точки,  които предстои  да се  уточнят със  заявителите и Трансгаз Румъния.

Във връзка с изготвянето на актуална оценка на търсенето на допълнителен капацитет на пазара и определяне на необходимите нови проекти с оглед покриване на търсенето, в периода 21  юли  2017  г. – 21  август  2017  г. „Булгартрансгаз“  ЕАД  проведе  оценка  на необвързващи  прогнози  за  търсене  на  капацитет  от  страна  на  потенциалните  и съществуващите мрежови ползватели като част от Фаза I от процедурата Open Season.

Изпробването реакцията на пазара представлява част от процеса на цялостно оценяване на  жизнеспособността  на  проекта,  което  от  своя  страна  е  един  от  елементите, придружаващи бъдещо инвестиционното предложение пред НРО, обясняват от компанията.

В резултат на получените заявки са определени на прединвестиционно ниво потенциалните нови проекти, както и новите и съществуващи трансгранични точки за които има търсене на добавен капацитет и техните прогнозни добавени капацитети в основната посока на потока.

Какви са очакваните нарастващи трендове в търсенето на газ до 2035 г.:


На  балканските  държави  (Босна  и  Херцеговина,  България,  Хърватия,  Гърция, Косово, Македония, Румъния и Сърбия (няма данни за Албания и Черна гора) се пада 222 TWh/y (37%)  от  допълнителното  търсене в  ЕС. От  него 85%  (188  TWh/y)  са  от  България  и съседните на България страни -Гърция, Македония, Румъния и Сърбия.

Допълнително, в периода се очаква нарастване на търсенето на природен газ от Турция и Македония в размер на над  180 TWh/y (около 16 млрд.м.³/г).

„Булгартрансгаз“   е  в  процес  на  строителство  на инвестиционния  проект „Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско“, който ще осигури добавен капацитет на тази точка в посока България –Турция (твърд и/ или прекъсваем). В тази връзка към момента не е необходим нов проект в рамките на сегашната процедура Open Season.

Остатъчният капацитет до неангажиращата заявка ще бъде  осигурен  с  процедури  за  управление  на  претоварванията и/или  предлагане  на капацитет с условия за прекъсване. В прединвестиционна фаза са потенциалните проекти за  осигуряване при  нужда на добавен входен  капацитет  от  Румъния,  които  ще  бъдат оценени до края на 2018 г.

С оглед реализирането на прогнозния добавен капацитет от Турция (вход) към Сърбия (изход), след проведени предпроектни (прединвестиционни) проучвания, следната нова и съществуваща  към  момента  инфраструктура (вж.  примерна  схема)се  очаква  да  бъде използвана:

Входната точка е на българо-турската граница, непосредствено до съществуващата връзка между  газопреносната  мрежа  за  транзитен  пренос  на българския  оператор и газопреносната  система,  оперирана  от BOTAS (Турция).

Направлението  на физическия газов  поток  е към КС ”Провадия” и  Сърбия, а  изходната  точка се намира  на българо-сръбската граница в близост до гр. Зайчар.

Максималното количество природен газ, което се очаква да постъпва на българска територия е 54,6 млн. куб.м/д с минимално налягане 4,5 MРa.

Максималното количество природен газ, което се очаква да достига на българо-сръбската граница е 34,4 млн. куб.м/д с максимално налягане от 6,5 MРa.

Очакваната нова инфраструктура е с диаметър Dn 1200, като съгласно проучването са предвидени и две нови  компресорни  станции.

Началната  година  на  преноса,  съгласно  неангажиращите заявки, е газова година 2019/2020, като очакваното въвеждане в търговска експлоатация на добавения капацитет е 1 октомври 2019 г.

Очакваният размер на инвестицията е до 2,8 млрд.лв. без ДДС, а очакваните експлоатационни разходи - 131,428 млн.лв./г

Благодарение на своето географско положение страната е естествено свързващо звено за доставки и пренос на природен газ между пазарите на държавите-членки в региона –Гърция,  Румъния,  Унгария,  Хърватия,  Словения,  държавите -членки  от Централна  и  Западна  Европа (в  т.ч.  Австрия) и  държавите  от  Енергийната  общност  - Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и др.

България е в отлична  географска позиция и е свързващо звено за доставки и пренос от/ към Република Турция, която е най-големиятконсуматор на природен газ в Югоизточна Европа.

Потреблението на Турция през 2015 г. възлиза на 43,6 млрд. м³/г (480  TWh/y), като до 2020 г. се очаква да достигне до 59 млрд. м³/г (650 TWh/y). Турският ОПС BOTAŞ планира в следващите години да увеличи дневния капацитет на турската газопреносна система до над 350 млн.м³/д, от досегашните около 200 млн. м³/д.

Проектите за  развитие  и  разширение на  съществуващата  газопреносна система  на територията на България са в унисон с проекта за модернизация и рехабилитация на съществуващата газопреносна система в България и с проекта за газов хъб “Балкан“.Те ще съдействат концептуално за изграждане на нова газопреносна инфраструктура за доставка на газ до пазарите на държави -членки в региона на Югоизточна и Централна Европа, а също така и до държави от Енергийната общност, например Сърбия, посочват от газопреносния оператор.
 
Третата фаза на процедурата Open Seаson е планирана за периода 17 октомври – 31 декември. В нея се подават обвързващи оферти.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари