Агенцията по околна среда представи проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Източник: ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда представи напредъка по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване. Това стана на информационна среща, на която присъстваха експерти от Министерството на околната среда и водите, ИАОС, РИОСВ и басейновите дирекции в страната.

На срещата беше представен прототипът на геоинформационната система, който се очаква да бъде завършен в края на месец октомври, в изпълнение на етап 3 „Разработка на прототип на геоинфармационната системата“.

Системата поддържа пълна информация за всички повърхностни, подземни, крайбрежни и преходни водни тела в страната, движещите сили които оказват натиск върху тях и данни за тяхното химично, екологично и количествено състояние. Интегрира се със съществуващите системи за национален мониторинг на подземни и повърхностни води и предоставя информация на експертите за оценка на състоянието на водните тела. Поддържат се националните програми за мониторинг и програмите за мониторинг по райони за басейново управление. След оценка на състоянието на водните тела, подпомага създаването на програми от мерки за подобряване на състоянието им и следи тяхното изпълнение. Система поддържа всички данни, необходими за докладване към Европейската комисия и други международни институции.

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Той е на стойност малко над 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.

Основната цел на проекта е да надгради и усъвършенства с нови модули за мониторинг и електронно докладване, включително до ЕС, информационната система за интегрирано управление на водните ресурси в България. Тя е изградена чрез системата WISE през 2012 г. с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия. Дейностите по надграждане  се изпълняват от „Технологика“ ЕАД. Подобряването на информационната система на ИАОС ще доведе до по-добра координация и комуникация между отговорните институции във водния сектор на национално ниво.

Проектът се изпълнява по Програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, чийто програмен оператор е Министерството на околната среда и водите.

Общо отпуснатите средства за България по ФМ на ЕИП за всички приоритетни сектори са 78.6 млн. евро. Конкретно за Програмна област 1 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води, в която попада и проектът на ИАОС, те са 9.4 млн. евро, от които 1.4 млн. евро осигурени от държавния бюджет.
 
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). За периода 2009-2014 г.,  общия размер на ФМ на ЕИП и НФМ е  1.79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране.

Безвъзмездни средства са на разположение за неправителствени организации, изследователски и академични институции, публичния и частния сектор в 12-те нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Изградено е широко сътрудничество с организации от страните донори.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменението на климата, изследвания и стипендии, гражданското общество, здравеопазването и децата, равенството между половете, правосъдие и културно наследство.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари