НАЧАЛО » събития

EMI: Рекордни цени на квотите на СО2 емисии през третото тримесечие на 2019

fb
3E news
fb
01-11-2019 08:11:43

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

От началото на годината до края на месец септември на 2019 г. приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) за България са в размер на 332 млн. евро (649 млн лева) или с 33% повече спрямо същия период на миналата година съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX).

През трето тримесечие на 2019 най-високи са приходите реализирани през месец юли 2019, които достигат 54,5 млн. евро.

Ръстът на приходите от емисии се дължи основно на по-високите цени за деветмесечието на 2019 спрямо същия период на 2018.

Средните месечни цени на квоти емисии достигнаха рекордни нива  през месеците юли и август, съответно 28,05 евро/т. CO2 I 27,19 евро/т.СО2. За същия период на миналата година средните месечни цени са били 16-18 евро/ т. CO2.  

Най-ниската средна тръжна цена за третото тримесечие на 2019 е 24,82 евро/т.СО2 (3.09.2019), а най-високата 29,46 евро/т.СО2 (25.07.2019). 

Контекст

Съгласно чл. 10 т.3 на Директивата за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове държавите – членки определят как ще се използват приходите от тръжна продажба на квоти. Задължително е поне 50% от приходите от квоти да се използват в дейности, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, развитие на ВЕИ, както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, за подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност с 20% до 2020, мерки за предотвратяване на обезлесяване и увеличaване на залесяването, безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки  формации, насърчаване на прехода към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт, финансиране на научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии. 

След законодателни промени от 2015 г., отразени в ценовите решения на КЕВР от 2015 и 2016 г. по-голямата част от приходите от тръжна продажба на емисионни квоти се предоставят във  Фонд Сигурност на електроенергийната система и се използват за намаляване на цената за задължения към обществото.  

Чрез промени в Закона за енергетиката, обнародвани в Държавен вестник бр.47 от 21 юни 2016 г.  са направени  изменения в Закона за ограничаване на изменението в климата, съгласно  които  във Фонд "Сигурност на енергийната система“ се внасят 100% от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии на парникови газове  (до юни 2016 г. -77%). 

На 23 октомври 2019 г. Министерският съвет одобри проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. С него се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Схемата за държавна помощ ще се реализира чрез издаването на наредба от министъра на икономиката и ще се прилага след нотифицирането й от Европейската комисия. За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти емисии на парникови газове.

Съгласно ценово решение  Ц-19/1.07.2019 енергийният регулатор прогнозира приходите от продажбата на квоти емисии да достигнат 861 450 хил.лв. (440 млн.евро). за периода 1.07.2019-30.06.2020.

СО2 емисии
квоти
търговия
цени
приходи
ЕС
България
По статията работи:

3E news