НАЧАЛО » събития

РИОСВ: „Мини Марица-изток“ изпълняват екологичните норми

fb
3E news
fb
15-09-2020 11:46:00
fb

Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите в Стара Загора извършиха проверка в „Мини Марица-изток“ ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища“. При проверката е констатирано, че всички условия на разрешителното се изпълняват, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

Приключилата проверка е част от периодичните такива, които се извършват в дружеството от компетентните органи. Те са във връзка с издадените от министъра на околната среда и водите през 2010 г. две разрешителни за експлоатация на „Обединени северни насипища” и „Насипище Медникарово”. Същите са със статут на депа за неопасни отпадъци поради това, че се използват за смесено депониране на откривка от минните дейности и производствени неопасни отпадъци от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД.

Разрешителните са в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда. За „Мини Марица-изток” ЕАД една от приоритетните задачи е опазването на околната среда. За целта дружеството стриктно спазва всички екологични предписания и норми, съобщиха от пресцентъра.

Мини Марица Изток
РИОСВ
проверка
По статията работи:

3E news