НАЧАЛО » събития

Разходи и трансфери за 2,7 млрд. лева отчете НЗОК за 2013 година

fb
3E news
fb
03-07-2014 12:27:00
fb

Правителството прие отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

През 2013 г. дейността на НЗОК е съсредоточена в изпълнението на Закона за бюджета на касата и националните рамкови договори. През втората половина на годината нейният фокус е насочен към преодоляване на трудностите, свързани с недостатъчен финансов ресурс, с неефективните структура на администрацията, контрол, информационна система, както и с диспропорциите в заплащането на лекарствени продукти, медицински изделия и на дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ.

В Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. са заложени приходи и трансфери в размер на 2 710 276 хил. лв. и разходи и трансфери в размер на 2 710 276 хил. лв. С изменения в закона разходите и трансферите са увеличени с 27 млн. лв. в частта на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ и станаха 2 737 276 хил. лв., с което се предвиди отрицателно бюджетно салдо.

Надзорният съвет на НЗОК е разпределил 44 705 хил. лв. от преизпълнението на здравноосигурителните приходи за здравноосигурителни плащания. Надзорният съвет е одобрил промени по отделни параграфи на разходите, финансирани със средства от трансфери от Министерството на здравеопазването в размер на 2 572 хил. лв., със съответното увеличение в размера на приходи и трансфери, в частта получени трансфери от МЗ, с цел запазване баланса по бюджета на НЗОК.

5 271 хил. лв. от средствата за придобиване на нефинансови активи и 9 896 хил. лв. от средствата за административни разходи са пренасочени за здравноосигурителни плащания.

Надзорният съвет е освободил 269 033 хил. лв. от резерва, вкл. за непредвидени и неотложни разходи, и ги е пренасочил за извършване на здравноосигурителни плащания, в т. ч. 263 152 хил. лв. за болнична медицинска помощ и 5 881 хил. лв. за медицински изделия, предлагани в болничната помощ.

През 2013 г. 62 047 хил. лв. от средствата, заложени в бюджета за здравноосигурителни плащания, са отчетени като трансфери. Те предвиждат средствата, заплащани по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджет и НЗОК, да се отчитат като трансфери. 

НЗОК
приходи
разходи
отчет
2013 година
МС
Правителство
По статията работи: