НАЧАЛО » събития

Платформата за търговия с природен газ ще обсъжда в понеделник КЕВР

Сред документите, които ще влязат за обсъждане са и правилата за търговия на бъдещата газова борса, а също и изготвеното от

fb
3E news
fb
02-11-2019 09:11:50
fb

Предложението на „Булгартрансгаз“ за одобряване на платформа за търговия и определяне на нейния оператор, както и публична консултация на изготвен от „Булгаргаз“ проект на споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ ще бъдат обсъдени в понеделник от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Към платформата за търговия като отделен документ са приложение и правилата за търговия с природен газ. Всички документи, които  влизат за обсъждане отговарят на сроковете, посочени в измененията в Закона за енергетиката, публикувани неотдавна в Държавен вестник.

 

„Платформа за търговия" е електронна платформа, поддържана и управлявана от оператор на платформа за търговия, чрез която търговските участници могат да обявяват и приемат, в т.ч. да изменят и оттеглят, оферти за покупка и продажба на газ за посрещане на краткосрочните колебания на търсенето и предлагането на газ, съгласно условията, важащи за платформата за търговия, и на която операторът на преносната система търгува с цел извършване на действия за балансиране“, обясняват в доклада си експертите на регулатора, като се позовават на изискванията на съответните европейски норми (Регламент (ЕС) № 312/2014).

Въз основа на еврорегламента се обясняват възможностите за търговия с краткосрочни стандартизирани продукти. „На платформата за търговия се търгуват краткосрочните стандартизирани продукти – нематериален, локален, времеви и времеви локален, за доставка в рамките на деня или за ден напред съгласно приложимите правила на платформата за търговия“, обясняват експертите.

В съответствие с определени текстове от Правилата за търговия се обяснява също така, че „сделки с природен газ могат да се сключват и на платформа за търговия, определена от оператор на газопреносна мрежа и одобрена от КЕВР, като платформата за търговия се разработва, поддържа и управлява от оператор на платформа за търговия съгласно Правилата на платформа за търговия с природен газ“,  се казва още в доклада на работната група, като се позовават и на съответните текстове в посочения по-горе еврорегламент..

В доклада се посочва и решението на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ да определи платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ и се посочва предмета на дейност.

„Размерът на капитала на дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Булгартрансгаз“ ЕАД Дружеството се управлява и представлява от Кирил Димчов Равначки“, се казва в документите.

Предвидено е поетапно внедряване на платформата за търговия, на която ще се извършва търговия с краткосрочни стандартизирани продукти между пазарните участници, както и балансиране от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

„Многостранната платформа е онлайн базирана и съдържа следните основни раздели с индивидуални функционалности: платформа за търговия, управление на риска, пазарни данни, преглед на сделката, както и администриране от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

На платформата за търговия ще се осъществява двустранна търговия между пазарните участници, включително „Булгартрансгаз“ ЕАД, само на краткосрочни стандартизирани продукти - в рамките на следващия час; в рамките на деня; продукт за ден напред/уикенд/отделен ден/празнични дни и времеви продукти“, се казва още в доклада на работната група към енергийния регулатор.“

Освен това се обръща подробно внимание на продуктите, които ще се предлагат на платформата.

„Всички търгуеми продукти на платформата за търговия са с: режим на непрекъсната търговия; минимален размер на сделката – 1 MWh/h; точки на доставка - виртуалната търговска точка (ВТТ) национална газопреносна мрежа, ВТТ газопреносна мрежа за транзитен пренос и всяка локална точка (по инициатива на „Булгартрансгаз“ ЕАД).  

Продуктът „в рамките на следващия час“ позволява доставка на природен газ в рамките на един и същ час. Времето на изпълнение на този продукт е три часа от следващия час след сделката, а времето на доставка – един час.

Продуктът „в рамките на деня“ е със срок на доставка до края на текущия газов ден.

Продуктът „за ден напред/уикенд/отделен ден/празнични дни“ е с различен срок на доставка, като за ден напред е 24 часа от края на следващия работен ден, а за уикенд/отделен ден/празнични дни – според търговския календар, обикновено в петъчни дни.

„Времевите продукти“ са спот продукти, които позволяват индивидуално определяне на срока на доставка в рамките на газовия ден и се използват само от оператора на преносна система за целите на балансирането. Срокът на доставка на тези продукти е в рамките на текущия газов ден.

Платформата за търговия поддържа следните видове оферти: ограничени – твърди, задържани и „айсберг“; според срока им – валидни: до анулиране, валидна за деня, до определена дата. Начините за офериране са иницииране и потвърждаване. Инициирането означава откриване на първоначална оферта в регистъра на офертите чрез задаване на специфични параметри. Потвърждаването означава търгуване с определена оферта, която е видима на екрана“. В докладът се обясняват и възможностите за контрол, анулиране на сделка и пр.

Финансовият сетълмент не е част от платформата и трябва да се извършва между контрагентите, тъй като платформата не носи отговорност за финансовия паричен поток между пазарните участници. Платформата поддържа управление на кредитния риск за участниците. Предлага различни видове докладване – информация за сделката.

Пределните цени при дневен дисбаланс за съответния газов ден се изчисляват като комбинация от всички нематериални продукти на двете виртуални точки за търговия, като винаги се изчисляват две пределни цени – при положителен и при отрицателен дисбаланс.

Дневната спот-цена на сетълмента се изчислява, като комбинация от двете виртуални точки за търговия. Цената на сетълмента се изчислява върху съответните сделки, изпълнявани за продуктите ден напред и уикенд по време на търговския прозорец на двете ВТТ. За изчисляване на дневните цени на сетълмент ще се прилага подход на изчисление при сключване на три или повече сделки. Ако по време на търговския прозорец са сключени три или повече сделки за съответния продукт, „средно претеглената цена“ на тези трансакции ще се определя като цената на сетълмента. Ако по време на търговския прозорец са сключени по-малко от три сделки, цената на сетълмента е равна на пределната цена (на база ден напред).      

Въвеждането на платформата се предвижда да бъде поетапно, чрез разработване и пускане в действие на следните пакети от услуги: търговски пакет (първоначален пакет); втори пакет (включващ всичко, освен управление на риска и докладване по Регламент № 1227/2011); пакет за управление на риска; пакет докладване по Регламент № 1227/2011.

Правилата уреждат критериите за членство за търговия на платформата и реда за приемане на членове


Споразумение за освобождаване на природен газ

Предложеният от „Булгаргаз“ ЕАД проект на споразумение предвижда общественият доставчик да предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ съответните количества природен газ, определени в Закона за енергетиката, обясняват в доклада си експертите от работната група на енергийния регулатор.  

Предложението на „Булгаргаз“ е природният газ да се освобождава на търгове под формата на годишни и месечни договори за доставка на природен газ при следните основни параметри на продуктите: предлагани количества по лотове; период, начална дата, профил, място и цена на доставката. „Предлагането на продуктите се предвижда да се осъществява чрез провеждане на два търга за освобождаване на природен газ за покупка от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, както и последващи търгове, в които могат да участват клиенти във и/или извън страната. В проекта на споразумение е предвиден график за провеждане на търговете за първата година на програмата за освобождаване.  За всяка следваща година операторът на борсовия пазар след съгласуване с обществения доставчик да публикува   календара на търговете на интернет страницата си“.

Освен това, както се обяснява „проектът на споразумение урежда началната цена на търговете да се определя от обществения доставчик, като в нея се включват всички негови разходи за осигуряване на природния газ до Виртуалната търговска точка (ВТТ)“.

Експертите докладват, че общественият доставчик предвижда началната цена на последващите търгове да е по-висока от началната цена на последния проведен търг за освобождаване. Регламентирана е актуализация всяко тримесечие на цената, по която се урежда покупката, при отчитане изменението на разходите на обществения доставчик, формиращи началната цена. За всеки месец от периода на физическа доставка се прилага съответната актуализирана цена, като към нея се добавя получената надбавка в рамките на търга“.

От работната група от своя страна предлагат определяне на конкретен размер на стъпката за наддаване при търговете. „Предвид функционалните характеристики на платформата е обосновано стъпката за наддаване да бъде в размер 0,25 лв./MWh.   

С оглед гарантиране правилното функциониране на газопреносната система предложеното от обществения доставчик споразумение следва да се допълни с процедура по заявяване на закупени количества природен газ и балансиране, предвиждащи прилагане на стандартния режим на балансиране, регламентиран в Правилата за балансиране на пазара на природен газ“, смятат още експертите от КЕВР.

В документа, предложен от „Булгаргаз“ се урежда правото на участие в търговете.

Общественият доставчик коментира и необходимите количества за участие.„Максималното количество, което може да бъде закупено от един участник и свързани с него лица е 60 лота за 2020 г., или около 30% от общото количество за първата година на предлагане, като за всяка следваща този размер се определя от оператора след съгласуване с обществения доставчик. Общественият доставчик се разпорежда с незакупените количества природен газ в търговете“, се казва още в документа, който ще бъде подложен на обществена консултация.

 

Вижте още: http://www.dker.bg/calendar/101/305-na-04-11-2019-g-ponedelnik-ot-13-00-chasa-v-sgradata-na-kevr-bul-knyaz-al-dondukov-8-10-et-4-sche-se-provede-obschestveno-obszhdane-na-predlozhenieto-na-bulgartransgaz-ead-za-odobryavane-na-platforma-za-trgoviya-i-opredelyane-na-nejniya-operator.html

 

Както и: http://www.dker.bg/calendar/101/306-na-04-11-2019-g-ponedelnik-ot-13-30-chasa-v-sgradata-na-kevr-bul-knyaz-al-dondukov-8-10-et-4-sche-se-provede-publichna-konsultatsiya-na-proekt-na-sporazumenie-za-izplnenie-na-programata-za-osvobozhdavane-na-priroden-gaz.html

Платформа за търговия с природен газ
Булгаргаз
Булгартрансгаз
КЕВР
По статията работи:

3E news