Юни 15
15.6.2017

Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“

ГРАДЪТ Медиа Груп организира

Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“

15 юни 2017 г., София, зала София Ивент Център


Работна програма към 17.05.2017

Панел 1. РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ - стратегии, планове и очаквания. Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г.

- Транспортната стратегия на България. Механизмът за свързана Европа - фактор за икономически растеж в региона. Ще се преодолее ли недостигът на инвестиции чрез финансовия инструмент? ПЧП – модел за финансиране.
-Постигаме ли целите на сближаване на регионите. Новите български проекти. Предизвикателства за реализирането на приоритетите в програмен период 2014-2020.
-Предизвикателствата пред България като член на ЕС по отношение на недостига на ресурси.
Накъде са насочени усилията в секторите екология, превенция на риска?
-Приоритетът енергийна инфраструктура - условие за интеграцията на българската енергетика в регионалния и в европейския енергиен пазар.

Поканени участници:

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството
Нено Димов, министър на околната среда и водите
Теменужка Петкова, министър на енергетиката

Модератор: Николай Станков, председател на УС на КСБ

Панел 2. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 - състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали. Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетните транспортни проекти.

- Стратегически пътни проекти – развитие 2017 – 2020 г. Нова визия за изменение на „Стратегия за развитие на
транспортната система на Република България до 2020 г.“. Безопасна пътна инфраструктура.
- Напредък и актуално състояние на транспортните железопътните проекти 2017 – 2020 г.
- Развитие на софийското метро -2017- 2020 г.
- Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти.
- Интермодалните терминали – актуално състояние.
- Икономика и транспортна обезпеченост-приоритетни транспортни проекти- гледната точка на бизнеса.

Поканени участници:

Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС
Представител на Агенция "Пътна инфраструктура"
Христо Алексиев, председател на УС на НКЖИ
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД
Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“
Пламен Бобоков, председател на СД на Приста Ойл Груп
Арх. Петър Диков, експерт
Проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББА Пътна Безопасност

Модератор: проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на СБФТИ

Панел 3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.

- Реформата във водния сектор.
- Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора.
- Представяне на актуални проекти, иновативни технологии и продукти за ефективно управление и подобряване качеството на
водата и околната среда.
- Добри практики при изпълнението на екологични проекти.
- Отпадъците като ресурс.

Поканени участници:

Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ
Яна Георгиева, ръководител на УО на ОПОС, МОСВ
Валери Белчев, изп. директор на фонд мениджър
Тони Томпсън, представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия

Модератор: Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ

Панел 4. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА — проекти и инвестиции 2017 – 2020 г.

- Развитие на енергийната инфраструктура като гаранция за сигурност на доставките и предпоставка за либерализация на
пазарите на електроенергия и природен газ. Предизвикателства и перспективи.
- Инвестиции в инфраструктурата за пренос на природен газ в България. Междусистемни газови връзки. Газов хъб Балкан.
Източници на финансиране.
- Ускорено развитие на газоразпределителната система и битовото потребление в страната.
- Развитиие на електропреносната инфраструктура и либерализацията на пазара. Инфраструктура за търговия с
електроенергия, интеграция с електроенергийни борси в региона.
- Ядрената енергетика в България - актуални проекти.

Поканени участници:

Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката, председател на СД на БЕХ ЕАД
Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ
Виктория Поповска, ръководител на управление "Електроенергиен пазар", ЕСО ЕАД
Георги Гегов, изп. директор на Булгартрансгаз ЕАД
Светослав Иванов, зам изпълнителен директор на Овъргаз АД
Оливие Маркет, изп. директор на AES Гълъбово
Красимир Ненов, изп. директор на Контур Глобал Марица Изток 3
Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ Козлодуй

Модератор: Галина Александрова, 3Е News