Юни 15
15.6.2017

Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“

ГРАДЪТ Медиа Груп организира

Конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“

15 юни 2017 г., София, зала София Ивент Център


Повече информация за събитието можете да намерите  на: http://www.infrastructure-bg.com/bg/program/

 

 
 
Програма 
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“
 
8:30-9:00 ч.  Регистрация
 
9:00-10:20 ч.  Панел 1. РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ - стратегии, планове и очаквания.  Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020  г.  
- Транспортната стратегия на България. Механизмът за свързана Европа - фактор за икономически растеж в региона. 
Ще се преодолее ли недостигът на инвестиции чрез финансовия инструмент? ПЧП – модел за финансиране.
- Постигаме ли целите на сближаване на регионите. Новите български проекти. 
Предизвикателства за реализирането на приоритетите  в програмен период 2014-2020.
- Предизвикателствата пред България като член на ЕС по отношение на недостига на  ресурси. 
Накъде са насочени усилията в секторите  екология, превенция на риска?
- Приоритетът енергийна инфраструктура - условие за  интеграцията на българската енергетика в регионалния и в европейския енергиен пазар.
 
Участници:
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Малина Крумова, зам. министър на регионалното развитие и благоустройството  
Атанаска Николова, зам. министър на околната среда и водите
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Модератор: Николай Станков, председател  на УС на КСБ
 
10:20-10:30 ч. Кафе пауза
  
10:30-12:50 ч.  Панел 2. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 -  състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетните транспортни проекти.
 
10:30-11:40 ч.  Част 1:
- Европейско финансиране на транспортни проекти 2014 – 2020 г.
- Напредък и актуално състояние на транспортните железопътните проекти 2017 – 2020 г.
- Развитие на софийското метро -2017- 2020 г.
- Интермодалните терминали – актуално състояние.
 
Участници:
Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС
Христо Алексиев, председател на  УС на НКЖИ
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД 
Васил Попов, търговски директор и прокурист на „Земелрок Щайн Унд Дизайн“ ЕООД
Модератор:  проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на СБФТИ
 
11:40-12:50 ч.  Част 2:
- Стратегически пътни проекти – развитие 2017 – 2020 г. Нова визия за изменение на „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.“. Безопасна пътна инфраструктура.
- Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти.
- Икономика и транспортна обезпеченост-приоритетни транспортни проекти- гледната точка на бизнеса.
 
Участници:
Ивета Колева, директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” на АПИ
Арх. Петър Диков, експерт
Евгения Караджова, управител „Есри България“
Проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББА Пътна Безопасност
Пламен Костов, ръководител проект в „Станилов“ ЕООД
Модератор: инж. Павел Диковски, зам. председател на УС на ББК „Пътища“
 
12:50-13:30 ч.  Обяд
 
13:30-14:30 ч.  Панел 3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.
- Реформата във водния сектор.
- Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора. 
- Представяне на актуални проекти, иновативни технологии и продукти за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда.
 - Добри практики при изпълнението на екологични проекти.
-  Отпадъците като ресурс.
 
Участници:
Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ   
Светла Иванова, държавен експерт в отдел "Програмиране и планиране", ГД ОПОС, МОСВ
Ивайло Колев, старши ВиК експерт, Световна банка 
Петър Йорданов, директор „Околна среда“,  Геострой АД
Вероника Кръстева, проектов инженер „Пречистване на води и третиране на битови отпадъци“, HTI България
Веселин Димитров, главен инженер „Експлоатация и поддръжка“, Софийска вода АД
Модератор: Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ
 
14:30-16:30 ч.  Панел 4. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА — проекти и инвестиции  2017 – 2020 г.
 
- Развитие на енергийната инфраструктура като гаранция за сигурност на доставките и предпоставка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предизвикателства и перспективи.
- Инвестиции в инфраструктурата за пренос на природен газ в България. Междусистемни газови връзки. Газов хъб Балкан. Източници на финансиране. 
- Ускорено развитие на газоразпределителната система и битовото потребление в страната.
- Развитие и инвестиции в преносната инфраструктура и либерализацията на пазара. Инфраструктура за търговия с електроенергия и интегриране на пазарите в региона
- Ядрената енергетика в България - актуални проекти.
 
Участници:
Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката, председател на СД на БЕХ ЕАД
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB
Оливие Маркет, ръководител „Бизнес развитие“ на EurAsia, новосъздадено бизнес звено на AES и президент на ЕЙ И ЕС България 
Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ
Виктория Поповска, ръководител на управление "Електроенергиен пазар", ЕСО ЕАД
Пламена Ненкова, началник управление "Анализи и международна дейност", Булгартрансгаз ЕАД
Катерина Новакова, старши адвокат, Wolf Theiss
Светослав Иванов, зам изпълнителен директор на Овъргаз АД
 
Модератор: Галина Александрова, 3Е News