Септ. 12
12.9.2017

Информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район”

Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) като организация обхващаща над 80 предприятия за хора с увреждания от социалната икономика, съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Община Етрополе ще организира  Информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район” , залата на Общинска администрация - Етрополе на 12 септември 2017 г. от 10.30 часа.

 На мероприятието ще присъства д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, както и представители на изпълнителната власт, граждански организации, социални партньори, социални предприятия и др. заинтересовани страни. Участието на организациите ще спомогне за формиране на дискусия, на която участниците ще имат възможност да споделят вижданията и идеите си, като по този начин ще се откроят силните и слабите страни и ще се конкретизират насоките за действие.

Целта на форума е да се подобри видимостта на социалното предприемачество. Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия е изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора в неравностойно положение с устойчив характер.

Ще бъдат представени предизвикателствата пред социалната икономика и добри практики на предприятия за хора с увреждания, които осигуряват устойчиви работни места на територията на Югозападен район. Тези предприятия съществуват в един уникален модел, чрез който се реализира интегрирана заетост на несубсидирани работни места.

В тази връзка Ви каня да вземете участие във форума  на 12 септември 2017 г. от 10.30 часа в залата на Общинска администрация - Етрополе=
Обмяна на опит и посещение в „Мир-И” ЕООД – гр.Етрополе, ул.”Батак”  № 2 от 14.00 часа на 12 септември 2017 г.

Потвърждаване на участие на е-поща: nfri@abv.bg – на вниманието на Станислава Тончева – 02 986 53 00, 0884 000 881.

П Р О Г Р А М А

Информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район”

Организатори: Министерство на труда и социалната политика, в партньорство с НФРИ и Община Eтрополе

12-ти септември 2017 г. (вторник), гр. Етрополе, залата на Общинска администрация - Етрополе

10:00-10:30
Регистрация и кафе

10:30-10:40
Официално откриване
Димитър Димитров - кмет на Община Етрополе
Д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика

10:40-11:00
Предизвикателства пред социалната икономика в България
Състояние и тенденции на жизненото равнище и доходите  в Югозападен район
д-р Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ в МТСП
Национална политика в областта на социалната икономика
д-р Теодора Тодорова, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика”, МТСП

11:00-11:15
Социалното предприемачество в системата на НФРИ
Елка Тодорова - Председател на УС на НФРИ

11:30-12:00
Представяне на добри практики на устойчиви социални предприятия за хора с увреждания
Мими Иванова, управител на Общинско предприятие „Мир-И” ЕООД – гр.Етрополе;
Доброслав Илиев, управител на „Глобал Консулт БГ” ЕООД – София

12:00-12:10
Професионалното обучение и социалната икономика
Петя Грудева, представител на НАРХУ

12:10-12:30
Дискусия

12:30-12:40
Закриване  

12.40-13.30
Неформални разговори на хапки и кафе

14:00-15:00
Посещение на Общинско предприятие за хора с увреждания „МИР-И” – гр.Етрополе, ул.Батак 2