НАЧАЛО » събития

Извличане на полезните компоненти от отработеното ядрено гориво (ОЯГ), предвижда нова Стратегия

Пускането в експлоатация на Национално хранилище за погребване на радиоактивните отпадъци е другият основен приоритет в документа

fb
3E news
fb
29-07-2015 02:48:00
fb

Отработеното ядрено гориво да продължи да бъде преработвано, с извличане на полезните компоненти. Това се предвижда в Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г., публикувана на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

Като основен приоритет в дейностите за управление на РАО, се предвижда изграждането и пускането в експлоатация на Национално хранилище за погребване на РАО.

Министерство на енергетиката публикува Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. с цел обществено обсъждане.http://www.me.government.bg/files/useruploads/files/vop/strategy_oyag.pdf

Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за установяване на общностна рамка за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО, се казва в документа.

Стратегията предвижда се да се работи за: усъвършенстване  на  технологичните  процеси  на  първична  обработка  на РАО; оптимизация на процесите за съществено намаляване обема на генерираните РАО; пускане в експлоатация на съоръжения за вторична преработка и кондициониране на РАО. Разглеждат се възможности и за изграждането и на хранилище за дълговременно съхранение на контейнери с високоактивни РАО, получени от преработката на ОЯГ. Стратегическият план за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци е разработен за периода до 2030 г. В документа се визира не само цялостната политика и принципи в областта на използване на ядрено гориво, но се посочват и конкретните етапи на управление на ОЯГ и всички видове РАО, под юрисдикцията на България.

 

Документът се съобразява и с евентуалните планове за развитие на ядрената енергетика в България, като разглежда различни варианти за изграждане на нови ядрени мощности.

В случай на вземане на инвестиционно намерение от страна на Министерски съвет за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в частта "Прогнози и оценка на бъдещите количества на ОЯГ" се посочва възможността за изграждане на три вида блокове: АР 1000 с проектен ресурс – 60 г., ;AES 92 – проектен ресурс – 60 г. и AES 2006 също с проектен ресурс от 60 г.

Предвид факта, че към момента няма сключени договори свързани с доставка и управление на горивото, възможните опции са следните:

- Гориво на лизинг – ОЯГ се връща на доставчика на гориво;

- Междинно съхранение – с възможни няколко варианта, като предпочетеният е за сухо съхранение, се казва в документа. Отбелязва се също така, че съществуващият в страната ни капацитет на разглежданите модели реактори може да осигури минимум 10 годишен период от време за съхранение на ОЯГ.

„Този период от време се счита за достатъчен за вземане на управленско решение за начина на по-нататъшно управление на ОЯГ. За разглежданите модели реактори са налични различни технически решения и контейнери за управление на ОЯГ“, се казва в стратегията. „Предвид факта, че България не разполага с необходимата технология за преработване на ОЯГ това може да стане или в страната на произход на горивото или в трета страна на базата на икономически изгодни решения и търговски договори“.

Документът предвижда провеждане на ясна политика на прозрачност, като в съответствие с нормативната уредба възложителят е длъжен да уведоми компетентните опгани по околната среда в най-ранния етап от инвестиционното предложение и всички съпътстващи дейности. В същото време в документа се отбелязва, че „На този етап не извършват дейности свързани с управление на ОЯГ“.

В частта Концепции или планове и технически решения за управление на РАО по отношение на АР 1000 – системи за управление на РАО, съгласно проекта се посочва, че „в концепцията на АР 1000 е заложено ограничено третиране на РАО (в стандартния проект), като се предоставя възможност на клиента да избере необходимите му системи според изискванията на националното законодателство и конкретните условия на площадката.

„Включването на концепцията за мобилни системи позволява на клиента да избере необходимото му мобилното оборудване, което да бъде използвано и заместено в бъдеще с по-нови технологични разработки“, се посочва в стратегията. Уточнява се също така, че „мобилните системи могат да са разположени в транспортния коридор на помощната сграда или на площадката за мобилни системи в сградата за радиоактивни отпадъци.

Като алтернатива на мобилните или преносимите системи, отпадъците могат да бъдат изпратени до централно лицензирано съоръжение за преработка на РАО. Тази опция изисква минимална обработка в съоръженията на блока - отпадъците се зареждат в товарния контейнер“. Според стратегията „Тази опция е от интерес за АЕЦ «Козлодуй», тъй като съществуващите 6 блока на централата разполагат с централизирана система за управление на РАО“.

За проект от типа AES 92, AES 2006 – системи за управление на РАО съгласно проекта се посочват възможностите за управление, транспортиране и погребване.

В Планът за действие съгласно стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. са предвидени различни дейности,  както и необходимото финансиране за тях. Така например, според стратегията се предвижда през 2018 г. да се въведе в експлоатация площадка за временно съхранение на преходни радиоактивни отпадъци. Сумата е на стойност 5 470 000 евро и е по Международен Фонд „Козлодуй“.

Предвижда се и въвеждане в експлоатация на различни съоръжения,  които могат да осигурят възможността за развитието на нов и перспективен в бъдеще бизнес, свързан с извеждането от експлоатация на ядрени мощности. 

 

РАО
ОЯГ
Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
АР-1000
AES92
AES 2006
По статията работи:

Маринела Арабаджиева