НАЧАЛО » събития

„Енерго-Про“ ще обжалва новите цени на електроенергията в съда

Само заради новите цени на тока компанията натрупа дефицит от над 100 млн. лева

fb
3E news
fb
04-07-2014 05:53:00
fb

С приетите нови цени на електроенергията в сила от 1 юли, ДКЕВР поставя в сериозен финансов риск работата на „Енерго-Про“. Оттам смятат да обжалват новите цени на електроенергията, съобщиха от дружеството. Според компанията заложените в решението на ДКЕВР параметри ще задълбочат финансовия дефицит в енергийната система и ще увеличат риска от дестабилизиране на веригата производство – пренос – разпределение – снабдяване с електроенергия. След съкращаването на приходите на компанията с цените от 30.12.2013 г. крайният снабдител и електроразпределителното дружество на „Енерго-Про“ бяха поставени в ситуация на оцеляване, която се задълбочава с ценовите решения на ДКЕВР от 30.06.2014 г.

По предварителните оценки финансовият дефицит, породен от последните ценови решения, в компанията възлиза на над 100.4 млн. лева. Експертите на „Енерго-Про“ изчисляват показателите за дейността на дружествата от Групата след влизането в сила на новите цени на електроенергията. В близките дни компанията ще съобщи какво ще е реалното отражение на ценовото решение на ДКЕВР върху функционалността и дейността на електроразпределителното и електроснабдителното дружество в Североизточна България.

Още предварителият анализ показва, че новите цени ще окажат остро негативно влияние върху дейността на „Енерго-Про Мрежи". Цените на дружеството за услугите по пренос на електрическа енергия през мрежи на ниво средно напрежение са намалени с 31%, а за пренос на електрическа енергия през мрежи на ниво ниско напрежение - с 36.5%.

С цел намаляване на цената на електроразпределителното предприятие, ДКЕВР неоснователно не е признала разходи, които компанията неминуемо ще извърши, за да поддържа  функционирането на мрежата в Североизточна България. Това са разходи за инвестиции (28,9 млн. лв.), разходи за амортизации (5,6 млн. лв.), разходи за оперативна дейност (667 хил. лв.) и др. Общият размер на непризнатите разходи възлиза на 48,8 млн. лв., а заложената от ДКЕВР възвръщаемост от работата на компанията е 27,8 млн. лв. По този начин ДКЕВР предварително залага „Енерго-Про Мрежи" да генерира загуби в размер на около 21 млн. лв., което е в пряко противоречие със Закона за енергетиката.

Неоснователно ДКЕВР е извадила от необходимите приходи на електроразпределителното дружество 29,9 млн.лв, като санкция след направен регулаторен одит на компанията. Тъй като в резултат на одита няма издаден акт за установяване на административно нарушение, тази санкция е наложена на компанията в грубо нарушение на административния процес и законодателството.

Допълнителен негативен ефект върху работата на „Енерго-Про Мрежи" ще окаже и отказът на ДКЕВР да признае разходите на компанията за балансиране, които възлизат на близо 9,5 млн. лв., което по същество представлява нарушение на Закона за енергетика и Правилата за търговия с електрическа енергия.

С новите цени ДКЕВР намаля приходите за дейността на крайния снабдител „Енерго-Про Продажби" от 3% на 2%, с което оставя непокрити разходи за оперативна работа на компанията в размер на 7.7 млн. лева. Както и при „Енерго-Про Мрежи", и с „Енерго-Про Продажби", регулаторът не е включил в признатите разходи разходите за балансиране, които произтичат от дейност. Те се очакват да бъдат не по-малко от 45 млн. лева.
Общо „Енерго-Про Продажби" е ощетена с 52,7 млн. лв. без да са посочени мотиви за тези корекции.
„Енерго-Про Мрежи" и „Енерго-Про Продажби" са края на енергийната верига и са в пряк контакт с потребителите на електроенергия. Нашият дял в цените е под 9% и приходите, които ще получаваме след 1 юли са недостатъчни, за да повишаваме качеството и ефективно да намаляваме аварийността в най-ресурсоемката дейност – тази на електроразпределителното дружество.

Навсякъде в индустриалните нации практиката е в крайната част от веригата да остават над 25 - 30% от приходите, което гарантира създаването на електроразпределителна инфраструктура, която може да осигури условията за индустриален ръст и инвестиции.“, заяви Стефан Абаджиев, управител на „Енерго-Про Варна". „С това ценово решение ДКЕВР запълва финансови дефицити в държавните компании за сметка на разпределителните мрежи, от което няма как да не пострадат крайните клиенти. Ще обжалваме решението пред компетентните власти, защото вярваме, че българските закони и европейските директиви са написани, за да защитават общия интерес, и трябва да се спазват от всички, включително и от енергийния Регулатор.“

С последното ценово решение ДКЕВР подкрепя държавните компании НЕК и ЕСО и намалява техния финансов дефицит. Но това се прави изцяло за сметка на останалите участници в електроенергийната система на страната, което неминуемо оказва негативно влияние върху нея, включително и върху качеството и стабилността на доставките. С едностранчивата подкрепа на тези компании, се налага непремерена финансова тежест върху мрежовите компании и крайните снабдители, които имат пряк контакт с потребителите и се грижат за тяхното обслужване.
На фона на драстичните намаления на приходите на разпределителните дружества и крайните снабдители, които пряко обслужват клиентите, цената на електрическата енергия, предоставяна от НЕК, се увеличава с 13,6%, а цената на ЕСО за пренос и достъп - с 15,5%.

Въведената от 1 юли схема на разпределение на приходите на дружествата в енергийната система поставя под въпрос ежедневни и необходими дейности на електроразпределителните компании като разширяване на съществуващата мрежа за присъединяване на нови клиенти, отстраняване на аварии и поддръжка на основни услуги като денонощна телефонна линия и центрове за обслужване на клиенти.

Енерго-Про
обжалване на цените
дефицит
финансови проблеми
ДКЕВР
цени
По статията работи:

Георги Велев