НАЧАЛО » събития

Емисиите на парникови газове на човек у нас са намалели до 8,3 т CO2 еквивалент

Правителството прие Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2018 г.

fb
3E news
fb
16-09-2020 12:43:32
fb

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2018 г. Той цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда и представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси” от обществен интерес, описани са използваните индикатори и методологии за оценка. Изведени тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

През 2018 г. в осем общини, включени в наказателната процедура на Европейската комисия за неспазване на нормите по показател фини прахови частици, е постигнато съответствие с нормите - Гълъбово, Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Стара Загора, Ловеч и Варна. Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО²- екв. през 1988г. до 8,3 тона СО²-екв. през 2018 г. По този показател Република България се доближава до средния за Европейския съюз.

Нараства населението, обхванато с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. През 2018 г. делът на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води достига 63.9% при 47.8% за 2010 година. За периода 2004- 2018 г. площта на защитените територии се е увеличила. В края на 2018 г. броят на защитените територии в Република България е 1 016 с обща площ 584 861.5 ha или 5.27 % от територията на страната. Установена е тенденция за увеличаване на общата площ на горските територии. От 1960 г. до 2018 г. тя постоянно нараства, като увеличението й за периода е 622 107 ha. Към края на 2018 г. общата площ на горските територии е 4 257 200 ha, над 38% от сухоземната територия на страната.

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти. Ключовите послания са подсилени със символика, отразяваща тенденциите в екологичните процеси: отрицателни;  без промяна; положителни.

Пълният текст на Доклада е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.

въглеродни емисии
намаление
Правителство
доклад
По статията работи:

3E news