НАЧАЛО » събития

ЕК проучва дали стимулите за инвестиции в електроцентрали не нарушават конкуренцията

fb
3E news
fb
29-04-2015 05:08:00
fb

Европейската комисия започна секторно проучване в областта на държавните помощи по отношение на националните мерки, имащи за цел да се гарантира, че по всяко време е наличен достатъчен капацитет за производство на електроенергия, за да се избегне прекъсване на електроснабдяването (т.нар. „механизми за капацитет“), съобщиха от ЕК. Чрез проучването ще бъде събрана информация за механизмите за капацитет, за да се провери по-конкретно дали те гарантират достатъчна доставка на електроенергия, без да нарушават конкуренцията или търговията в рамките на единния пазар на ЕС. Проучването допълва стратегията на Комисията за енергиен съюз за изграждане на свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа.

Все повече държави членки въвеждат механизми за капацитет за насърчаване на инвестициите в електроцентрали или за осигуряване на стимули за продължаване на дейността на електроцентралите, за да се гарантира, че по всяко време предлагането на електроенергия отговаря на търсенето. Комисията признава, че такива публични мерки могат в някои случаи да бъдат оправдани, и нейните Насоки от 2014 г. относно държавната помощ за защита на околната среда и за енергетиката за първи път включват критерии за проверка на това дали механизмите за капацитет отговарят на правилата в областта на държавните помощи.

Държавите членки трябва да могат да докажат, че мерките са необходими. Освен това те трябва да гарантират, че механизмите за капацитет са създадени така, че да не нарушават конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС — например те следва да не облагодетелстват неправомерно определени производители или видове технологии или да създават пречки пред трансфера на електроенергия между две европейски държави.

В рамките на секторното проучване, което е първото проучване съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, първоначално ще бъде поискана информация за представителна извадка от държави членки с въведени механизми за капацитет или които обмислят въвеждането на такива механизми, а именно: Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция.

„Правителствата са основателно заинтересовани да гарантират, че доставките на електроенергия са достатъчни — не може електроснабдяването на домакинствата и предприятията да прекъсва. Моята роля е да се уверя, че публичните мерки в подкрепа на инвестициите в доставките на електроенергия не облагодетелстват неправомерно определени производители или технологии и не създадат пречки пред търговията между държавите членки. Например в някои случаи може да е по-ефикасно да се инвестира в подобряването на връзките на електропреносната мрежа между европейските държави, вместо да се изграждат нови електроцентрали. Това секторно проучване дава ясен сигнал на държавите членки да спазват правилата на ЕС за държавните помощи, когато прилагат механизми за капацитет, и допринася за постигането на целта на Комисията за изграждане на истински енергиен съюз в Европа“, заяви еврокомисарят за политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

Необходимост от механизми за капацитет

Все повече държави членки изразиха опасения, че доставките на електроенергия може да не успеят да задоволят търсенето до 2020 г. поради недостатъчни инвестиции, дължащи се на несигурността на пазара и на регулаторни намеси. Допълнителен проблем е това, че търсенето трябва да бъде изцяло задоволено от предлагането дори когато е налице недостиг на променливи възобновяеми източници (напр. поради наличието на по-малко вятър или слънце в даден момент).

Механизмите за капацитет представляват мерки, предприети от държавите членки, за да се гарантира, че предлагането на електроенергия може да отговори на търсенето в средносрочен и дългосрочен план. Функцията им е да подпомогнат инвестициите, за да се запълни очакваният недостиг на капацитет и да се гарантира сигурност на доставките. По принцип механизмите за капацитет съдържат допълнителни ползи за доставчиците на капацитет, в допълнение към доходите от продажбата на електроенергия на пазара, в замяна на поддържане на съществуващия капацитет или инвестиране в нов капацитет, който е необходим, за да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия. Механизмите за капацитет могат потенциално да подпомогнат не само производството на електроенергия, но също и мерките в отговор на търсенето, например стимули за домакинствата и предприятията да намалят потреблението на електроенергия в пиковите часове, обясняват от ЕК.

Обхват на секторното проучване

Комисията ще изпрати различни групи от въпроси на избрани публични органи и участници на пазара първоначално в единадесет държави от ЕС - Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция. След това ще разгледа получените отговори и ще отправи покана за изпращане на коментари по предварителните констатации преди края на 2015 г., като предвижда да публикува окончателните резултати в средата на 2016 г.

Посредством секторното проучване Комисията иска да разбере по-добре механизмите за капацитет, които вече се използват или чието използване се обмисля. Освен това тя ще разгледа и провери дали съществуват определени характеристики на механизмите за капацитет, които вредят на конкуренцията между доставчиците на капацитет или възпрепятстват търговията през националните граници.

Секторното проучване ще допълни и ще подпомогне прилагането на Насоките относно държавната помощ за защита на околната среда и за енергетиката, които влязоха в сила през юли 2014 г. Освен това то ще допълни законодателното предложение на ЕК относно структурата на пазара на електроенергия в рамките на стратегията на ЕС за енергиен съюз, отбелязват от еврокомисията.

Повече информация за секторното проучване на механизмите за капацитет може да бъде намерена на: http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

 

стимули за инвестиции в електроцентрали
секторно проучване на ЕК
Държавна подкрепа
По статията работи:

Галина Александрова